Индекс 2015
За всички стълбове
2015, За всички градове
3.14
1 2 3 4 5 Бургас София Стара Загора Русе Габрово Пловдив Добрич Шумен Велико Търново Монтана Ямбол Разград Враца Сливен Ловеч Перник Благоевград Смолян Търговище Плевен Кюстендил Пазарджик Силистра Видин Кърджали Варна Хасково

Общата стойност на индекса на Местната система за почтеност за 2015 г. е 3,14 пункта при максимална стойност 5. София и Бургас си поделят водещо място в класацията с индекс от 3,59 – добро представяне, но все още далеч от най-високите стандарти. Кърджали, Варна, Видин и Хасково са на дъното на класацията с най-слаби показатели за отчетност и почтеност. Секторът с най-слабо представяне в съвкупната класация е местният бизнес – едва 2,44 пункта, следван от политическите партии (2,68 пункта).

 

Основни проблеми пред институциите на местно ниво

Критично ниски нива на прозрачност и отчетност в работата на институциите на местно ниво в мнозинството общини-областни центрове, регистрира Индексът на Местната система за почтеност – 2015. Само в един Общински съвет реално функционира механизмът за деклариране на конфликт на интереси в дейността на общинските съвети. Критично ниско е нивото на публичност и отчетност на практиката за извършване на проверки от контролните звена на общините. Нито една общинска администрация няма надеждно функциониращ модел на закрила на служителите, докладващи за нередности в администрацията.

В работата на общинските съвети като най-съществен проблем се откроява прозрачността и ефективният надзор върху местната изпълнителна власт. Дейността на 4/5 от общинските съвети в областните центрове не отговарят на стандартите за прозрачност, а за 2/3 от тях общинските съветници функционират в режим на почти пълна анонимност. Контролът върху изпълнението на решенията на Общински съвет е чисто формален в повече от половината изследвани общини. Едва в 1/5 от изследваните общини съветниците имат съществен принос при обсъждане на годишния общински бюджет. Липсва публична информация за резултата от контрола върху управлението на общинската собственост и общинските фирми.

По отношение работата на кметските екипи показателят с най-ниска стойност остава почтеността. Етични правила за дейността на кметския екип като част от общинска администрация са налични в по-малко от 1/5 от общините в областните центрове. Показателите за отчетност също бележат ниски стойности. Проблем при 2/3 от кметовете е поддържането на стандарт на отчетност за изпълняваните стратегии и управленски програми. Критично ниско е и нивото на публичност за извършване проверки от контролните звена на общината. Съществен проблем е и липсата на надеждно функциониращ модел на политика за закрила на служителите, докладващи за нередности в администрацията. Нещо повече, нито една община не поддържа публично достъпна информация за предприетите мерки за подобряване на обслужването в следствие на добросъвестно докладване за нередности.

Правоохранителните и правоприлагащи органи са натоварени с огромни обществени очаквания.  Малко от изследваните съдилища постигат успех в това да бъдат  прозрачни, срочни и да осигуряват лесен достъп до правосъдие. Пред органите на МВР основно предизвикателство е подобряването на капацитета, с основен акцент върху ефективното използване на ресурсите и обезпечаване независимостта.

 

Гражданско измерение на Местната система за почтеност

В Индекса на Местната система за почтеност 2015 местният бизнес и местните медии са едни от най-слабо оценените стълбове. При бизнеса съществен проблем представлява слабата подкрепа за антикорупционни инициативи, а по отношение на медиите слабите резултати се дължат на ниските оценки на способността им да функционират независимо от външен политически и икономически натиск, недостиг на финансови и човешки ресурси, слаба ангажираност с разследването и разкриването на корупция. Що се отнася до политическите партии, обобщените резултати от изследването показват, че те не успяват да изпълняват адекватно една от своите основни функции – да обединяват интересите на гражданите и да ги представляват ефективно пред институциите. Гражданските организации от друга страна страдат от сериозна липса на финансови ресурси. Те рядко вземат активно участие в антикорупционните политики и инициативи на местно ниво, доколкото такива изобщо съществуват.

2015, Стойности на индекса по стълбове за всички градове