Индекс 2023
Обща стойност на индекса за цялата страна
3.23
1 2 3 4 5 Русе Бургас София Пловдив Разград Добрич Стара Загора Търговище Велико Търново Перник Видин Ямбол Ловеч Монтана Благоевград Габрово Сливен Плевен Кюстендил Шумен Враца Варна Смолян Пазарджик Хасково Силистра Кърджали
Индекс на Местната система за почтеност

Индексът на Местната система за почтеност в България позволява извършването на ежегодна сравнителна оценка антикорупционния капацитет, роля и значение на ключови институции и сектори на местно ниво: общински съвет, кмет, общинска администрация, политически партии, бизнес, медии, граждански организации, съд, полиция и общинско здравеопазване. Той се съставя въз основа на детайлно разработен набор от показатели за изследване на институциите и структурите във всичките 27 общини-областни центрове в страната.

Изтеглете резюме Сравнения

Индекс по години

2015 2016 2017 2022 2023
Методология

Индексът за Местната система за почтеност 2023 г. предлага сравнителен анализ на общините в 27-те областните центрове в България и се базира на информация от широк кръг източници с времеви обхват последните две години (официални документи, проведени специализирани наблюдения във всяка една от обхванатите общини, информация, получена по реда на Закона за достъп до обществена информация). Индексът поставя фокуса на изследване върху 10 ключови институции и сектори, които формират стълбовете на местната система на почтеност според методологията на Transparency International, и от чиито действия в най-пряка степен зависи бизнес климатът и възможностите за устойчиво развитие на общността.

При изследването на всеки от стълбовете акцентът е поставен върху оценката на три основни измерения:

  • Общ капацитет за действие
  • Роля в процеса на утвърждаване на местна система за почтеност
  • Вътрешни правила на управление в категориите на прозрачност, отчетност и почтеност.

Оценката получава стойности в скала от 1 до 5, като 1 означава слабо, а 5 – много добро представяне.

 

Основни стълбове в Индекса на Местната система за почтеност
Събития
arrow-prev arrow-next