Новини
6 юни 2016

Двучасова оживена дискусия предизвика представянето на резултатите от Индекса на Местната система за почтеност пред Областния обществен съвет за противодействие на корупцията в гр. Хасково

Двучасова оживена дискусия предизвика представянето на резултатите от Индекса на Местната система за почтеност пред Областния обществен съвет за противодействие на корупцията в гр. Хасково на 6 юни 2016 г. Дискусията се състоя в рамките на заседание на Областния обществен съвет за противодействие на корупцията в гр. Хасково, свикано по инициатива на Асоциация „Прозрачност без граници“ за представяне на резултатите от Индекса на Местната система за почтеност, както и на конкретни добри практики, установени в различни областни центрове в страната.

В нея взеха участие представители на Областна администрация – Хасково, ръководителите на органите на съдебната власт в областта, на ОД МВР-Хасково, представители на бизнеса и медиите. Хасково е сред градовете с най-слабо представяне в изследването на Асоциация „Прозрачност без граници“ за 2015 година. Слабите резултати се дължат на комплекс от фактори – ниска степен на ангажираност на местните политически формации (1,75) и бизнес организации (2,00) с темата за добро управление, недостатъчната прозрачност на органите на МВР (1,89), неефективното участие на медиите (2,69) и гражданските организации (2,76) в осъществяване на контрол върху дейността на публичните институции. Органите на местно самоуправление са изправени пред сериозно предизвикателство да направят оценка на дефицита на добри практики, наследени от предходния мандат 2011 – 2015 г. Асоциация „Прозрачност без граници“ препоръчва създаване на институцията местен обществен посредник и по-активна работа от страна на Областния обществен съвет за противодействие на корупцията. През 2016 година екипът на Асоциация „Прозрачност без граници“ насочва своите усилия към работа с представителите на местната власт и местно самоуправление, гражданските организации, бизнеса и медиите в община Хасково за прилагане на добрите практики, установени от изследването на местната система за почтеност в други общини. На 7 април 2016 г. беше проведена работна дискусия с граждански организации по темата за приноса на гражданския сектор в изграждането на местна система за почтеност. В периода 5-12 април 2016 г. представители на регионални медии от Хасково и региона взеха участие в Майсторски клас по разследваща журналистика, организиран от Асоциация „Прозрачност без граници“ в рамките на инициативата „Индекс на местната система за почтеност“.

3 юни 2016

Асоциация „Прозрачност без граници“ представи резултатите от Индекса на Местната система за почтеност пред Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията – Благоевград

По покана на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията – Благоевград екипът на Асоциация „Прозрачност без граници“ представи резултатите от Индекса на Местната система за почтеност за 2015 година. В дискусията се включиха областният управител на област Благоевград, кмета на община Благоевград, председателя на Общинския съвет в града, представители на правоохранителните и правораздавателни органи, представители на висшите учебни заведения в региона, както и множество журналисти.

В Индекса на Местната система за почтеност Благоевград е сред общините, които заемат средна позиция със стойност от 3,02 пункта по скала от 1 до 5, където 5 е най-високата възможно оценка. Това нарежда Благоевград на 16-то място сред общините областни-центрове в България. Този резултат се дължи на средното представяне на Общинския съвет и съдилищата в града, чиято роля е близо до средните стандарти за страната. Добър потенциал е установен по отношение работата на кметската институция и местната администрация, но е необходимо той да се надгради с добри практики като използването на инструментите на електронното правителство и консултирането с граждани. Прозрачността и почтеността на управлението в работата на местните органи на власт и самоуправление се очертава като основен дефицит. В общината от няколко години не съществува местен обществен посредник – дефицит, който следва да бъде компенсиран своевременно. Приносът на органите на МВР, медиите и политическите партии, както и на бизнеса в местната система за почтеност не е задоволителен. Изключително нисък резултат отбелязват и местните граждански организации, които се нареждат на последно място в общата класация на сектор гражданско общество за страната. Необходими са целенасочени мерки за подкрепа на активното гражданско общество в региона, включително чрез създаването на специализирани финансови механизми за подкрепа на местния граждански сектор, разпределяни прозрачно, отчетно и на конкурентен принцип. В тази посока бяха и конкретните предложения на Асоциация „Прозрачност без граници“ за добри практики за повишаване капацитета на гражданското общество за осъществяване на граждански контрол и превенция на корупцията. Повече за тях можете да откриете в Каталога на добрите практики, публикуван през м. юни 2016 г. от Асоциация „Прозрачност без граници“ в рамките на инициативата Индекс на Местната система за почтеност.

31 май 2016

Завърши последната сбирка от Майсторския клас за разследващи журналисти

На 31 май 2016 г. в гр. Кърджали завърши последната сбирка от Майсторския клас за разследващи журналисти, организиран от Асоциация „Прозрачност без граници“. Участници от Кърджали и Смолян дискутираха своите планове за журналистически разследвания. Много от тях споделиха, че поради сложната финансова и политическа среда, в която работят регионалните медии, журналистическите разследвания ще стават все по-малко.

Асоциация „Прозрачност без граници“ настоява за повече отчетност и публичност на финансовите взаимоотношения между институции и медии – проблем, който изследването на Местната система за почтеност остро открои. Майсторският клас е част от работата по инициативата „Индекс на Местната система за почтеност“, подкрепена от Фондация „Америка за България“, която цели да насърчи взаимодействието между институции и социални актьори от различните региони на страната с цел обмяна на добри практики, ефективно работещи модели на добро управление и политики за противодействие на корупцията.

1 2 3 22 23 24 25 26