Новини
27 май 2024

Община Габрово предприема действия за повишаване на отчетността и диалога с гражданите

Представители на Асоциация „Прозрачност без граници“ проведоха среща с кмета на община Габрово г-жа Таня Христова, главния секретар г-жа Полина Тихова и Радостина Кожухарова, главен юрист на община Габрово.

В рамките на срещата бяха представени резултатите от Индекса на местната система за почтеност за 2023 година и бяха обсъдени резултатите от изследването на институциите и структурите на гражданското общество в община Габрово. Експертите на Асоциация „Прозрачност без граници“ отправиха препоръки, които могат да съдействат за преодоляване на някои от установените дефицити. В тази връзка ръководството на община Габрово изрази готовност за предприемане на мерки в няколко насоки: повишаване на отчетността на местната изпълнителна власт; осигуряване на прозрачност относно правилата за взаимодействие с гражданските организации и с бизнеса в рамките на обществени и консултативни съвети; подобряване на комуникацията на служителите в администрацията при взаимодействието й с гражданите.

Представителите на Асоциация „Прозрачност без граници“ изразиха готовност да съдействат с предоставянето на експертиза за детайлно разработване на механизми за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, както и за повишаване капацитета на администрацията за работа с гражданите.

8 април 2024

Асоциация „Прозрачност без граници“ сложи началото на серия антикорупционни инициативи във Варна

С дискусия, водена от изпълнителния директор на Асоциация „Прозрачност без граници“ г-н Калин Славов, започна серията от антикорупционни инициативи в Областната администрация на Варна.

По покана на областния управител проф. Андрияна Андреева той се срещна с представители на общинските администрации от региона и на местния бизнес, с адвокати и медии. Акцентите в дискусията бяха Законът за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, както и въвеждането на стандартите за екологично, социално и отговорно управление (ESG) при осигуряване на финансиране и достъп до публични ресурси.

Българският бизнес ще бъде принуден да въведе принципите на добро управление, категоричен бе г-н Славов. Според него за това ще помогнат външни фактори, сред които необходимостта от получаване на кредити и сключване на застраховки. Финансовите институции, повечето от които са част от големи международни структури, вече въвеждат принципите на бизнес интегритета по отношение на собствената си дейност.

Това се отнася както за социалната отговорност и ангажиментите към околната среда, така и към вътрешни правила за добро корпоративно управление. Основен принцип на бизнес интегритета е въведените от фирмите вътрешни изисквания да се пренесат и към техните партньори, клиенти и подизпълнители.

Във фокуса на дискусията бяха онези антикорупционни мерки, с които общините могат да приведат в ред организационната култура на структурите, които управляват. За да се гарантира едно добро управление, основаващо се на ясно разписани правила за действие, в това число и антукорупционни мерки във всички нива на администрацията, са необходими съвместни действия между основните „играчи“ в общественото пространство, а това са публичните институции, бизнеса, гражданското общество и медиите.

Лекторът бе категоричен, че най-трудно и бавно се променя организационната среда в публичните институции, които се нуждаят от прозрачност и отчетност във всички посоки – от обществените поръчки до достъпната информация в сайтовете.

Много бяха въпросите по прилагането на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

В рамките на дискусията бяха представени стандартите за управление на корупцията, които изискват приложение на определен подход за овладяване на рисковете. Наред с нормативните разяснения относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на българското законодателство, станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения, или в друг работен контекст, участниците в срещата получиха указания за вътрешните правила, които разписват всяка една стъпка от подаването, през проверката на сигнала и до промяната, която е необходима, ако се налага корекция в определена дейност на публичната администрация.

Българската антикорупционна правна рамка е много добра, въпросът е в човешкия, в управленския фактор, каза във Варна изпълнителният директор на Асоциация „Прозрачност без граници“.

Подготвя се европейска директива в областта на синхронизирането на антикорупционното законодателство, но за нашата страна тя не казва нищо ново, посочи той. Според него у нас въпросът е в използването на правните инструменти, като организационната среда е най-трудна за промяна.

Г-н Славов припомни, че резултатите от Индекса за възприятие на корупцията за 2023 г. показват, че най-добрите примери у нас са общините Бургас и Русе. Той обясни, че има разработени стандарти, които публичните институции могат да ползват, докато разработват и прилагат вътрешните си системи за контрол. Изпълнителният директор на Асоциацията добави, че не е достатъчно да се спазва само буквата на закона, а да се надгражда, за да се постига по-голяма прозрачност и отчетност. Като пример той даде обществените поръчки, където общините спазват изискванията на нормативната рамка, но не се провеждат никакви обсъждания с гражданите, за да се постигне споделена отговорност. На финала проф. Андреева призова общините, гражданите и фирмите също да бъдат активни и да предлагат конкретни антикорупционни мерки.

5 април 2024

Общинският съвет във Варна с иновации за живите излъчвания

Промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация въведе задължително излъчване на пленарните заседания на общинските съвети в страната.

Местният парламент във Варна вече е готов с добра практика, предназначена както да улесни работата на общинските съветници, така и да направи работата на съвета още по-прозрачна. Това установи екип на Асоциация „Прозрачност без граници“ при среща с председателя на Общинския съвет във Варна – г-н Христо Димитров.

На голям екран в залата на пленарните заседания могат да бъдат проследени всички проекторешения, хода на изказванията, самите гласувания и вече взетите решения. При нужда на екрана се появява документация по дискутирания казус и дори нужното по темата законодателство. Същата практика се прилага и за заседанията на постоянните комисии на Общинския съвет. Така всеки гражданин, който гледа заседанието онлайн – на живо и на запис, може ясно да разбере за какво става дума.

Добрата практика на Общинския съвет във Варна ще влезе в новото изследване на Индекса на местната система за почтеност за 2024 г.

Сега експертите препоръчаха да бъде създаден обществен съвет, който да прави месечен отчет на работата на кметската администрация и общинския съвет.

Общинският съвет на Варна има нужда от механизъм, правилник и санкции, чрез които да гарантира реално участието на гражданите в работата му, категорични бяха те.

И още: В работата на Общинския съвет участват само представители на браншовете, които зависят от решения на съвета – таксиметрови фирми, превозвачи… Няма механизъм, по който бизнесът да се включва в работата на местния парламент с цел предложения и решения, които да осигурят благоприятен бизнес климат в града.

Отправени бяха и някои конкретни препоръки за повече видимост, свързани с попълване на информацията в сайта и публичността в работата на Общинския съвет.

1 2 3 25 26 27