Новини
28 юни 2016

Асоциация „Прозрачност без граници“ проведе работна дискусия с представители на Община Кърджали и общински съветници на 28 юни 2016 г. в гр. Кърджали

Защо община Кърджали е сред най-изоставащите според Индекса на Местната система за почтеност и как би могла да постигне напредък? Какви са стандартите за публичност в работата на общинските власти, кои са полезните нови идеи за комуникация с гражданите. Това бяха част от темите на съвместна работна дискусия с представители на Община Кърджали и общински съветници, която Асоциация „Прозрачност без граници“ организира на 28 юни в гр. Кърджали.

В рамките на срещата бяха представени резултатите на община Кърджали в Индекса на Местната система за почтеност. През 2015 г. общината е сред най-слабо представилите се в класацията по почтеност. През 2015 г. Кърджали заема едно от последните места в Местната система за почтеност с индекс 2,84. Основната причина за това има ниската оценка на кметската институция (2,37) и местната администрация (3,18).

 

Оценката за дейността на кмета е с най-ниска стойност в сравнение с оценките на тази институция за цялата страна, като водещата причина да това е липсата на прозрачност и отчетност на дейността. Оценката на местната администрация също е ниска – на предпоследно място в сравнителната класация на този сектор, като това се дължи основно на липсата на електронна система за проследяване на движението на преписките, което не позволява на гражданите и бизнеса да получат адекватна информация за действията на администрацията по постъпили заявления за административно обслужване. Позитивен принос в общата оценка дава дейността на съда (3,29), полицията (2,08) и отчасти на неправителствените организации (3,01). За да бъде регистрирана съществена промяна в представянето на Кърджали са необходими целенасочени действия по промяна в публичността относно стратегическите приоритети за развитието на общината и изпълнението на важни управленски решения.

 

Важно е да се развие и потенциалът на Областния обществен съвет за превенция на корупцията. През 2016 година екипът на Асоциация „Прозрачност без граници“ насочва своите усилия към работа с представителите на местната власт и местно самоуправление, гражданските организации, бизнеса и медиите в община Кърджали за прилагане на добрите практики, установени от изследването на местната система за почтеност в други общини. На 8 април 2016 г. беше проведена широка дискусия с граждански организации по темата за приноса на гражданския сектор в изграждането на местна система за почтеност. В нея се включиха над 40 граждански активисти, доброволци и самодейци от местни организации и читалища. В периода 17-31 май 2016 г. представители на регионални медии от Кърджали и Смолян взеха участие в Майсторски клас по разследваща журналистика, организиран от Асоциация „Прозрачност без граници“ в рамките на инициативата „Индекс на местната система за почтеност“.

27 юни 2016

Представяне на резултатите от Индекса на Местната система за почтеност пред Областния обществен съвет за противодействие на корупцията в гр. Кърджали

Ниска прозрачност и отчетност в работата на органите на местната власт в община Кърджали, липса на електронна система за проследяване на движението на преписките, което не позволява на гражданите и бизнеса да получат адекватна информация за действията на администрацията по постъпили заявления за административно обслужване. Това са част от основните причини за слабото представяне на Кърджали в класацията по почтеност. През 2015 г. Кърджали заема едно от последните места в Местната система за почтеност с индекс 2,84. За сравнение средната стойност за страната е 3,14 по скала от 1 до 5 (5 е оценка за максимално добро представяне).

Тези резултати от изследването на Асоциация „Прозрачност без граници“ бяха представени на 27 юни 2016 г. пред Областния обществен съвет за противодействие на корупцията в гр. Кърджали. Дискусията се състоя в рамките на заседание на Областния обществен съвет, свикано по инициатива на Асоциация „Прозрачност без граници“ за представяне на резултатите от Индекса на Местната система за почтеност, както и на конкретни добри практики, установени в различни областни центрове в страната. В нея взеха участие представители на Областна администрация – Кърджали, представители на правораздавателни и правоохранителни органи от областта, ОД МВР-Кърджали, представители на медиите. Участниците в дискусията се обединиха около необходимостта от активизиране на усилията за повишаване прозрачността и отчетността на местното самоуправление, активизиране работата на институцията местен обществен посредник, повече инициативност от страна на Областния обществен съвет за противодействие на корупцията и подкрепа за активното гражданско общество в Кърджали, чийто капацитет и роля са оценени високо в рамките на общата класация.

14 юни 2016

Работна дискусия с представители на Община Видин и общински съветници, която Асоциация „Прозрачност без граници“ организира на 14 юни в гр. Видин

Стандарти за публичност в работата на общинските власти, ползите от институцията на местния обществен посредник, нови идеи за комуникация с гражданите. Това бяха част от темите на съвместна работна дискусия с представители на Община Видин и общински съветници, която Асоциация „Прозрачност без граници“ организира на 14 юни в гр. Видин. В рамките на срещата бяха представени резултатите на община Видин в Индекса на Местната система за почтеност.

През 2015 г. общината е сред най-слабо представилите се в класацията по почтеност. Видин е сред общините, които тепърва се очаква да развиват устойчива местна система на почтеност, стартирайки от ниски стойности на индекса 2,84 по скала от 1 до 5, където 5 е оценка за максимално добро представяне, а 1 – за много слабо представяне на изследваните институции и структури по отношение на стандартите за прозрачност и почтеност. Кметската институция в община Видин (3,06) е изправена пред сериозно предизвикателство да направи оценка на дефицита на добри практики, наследени от предходния мандат 2011 -2015 г. Средни показатели за принос към местната система за почтеност регистрират единствено общински съвет (3,25), местната администрация (3,21) и органите на МВР (3,11). Местните политически партии (2,31) и организации на бизнеса (2,22) са в най-голяма степен длъжници за развитието на устойчива местна система за почтеност. Съдилищата (2,93), регионалните медии (2,61) и гражданските организации (2,64) е необходимо да подобрят капацитета си за ефективен принос към местната система за почтеност. Препоръчително е да се преосмисли необходимостта от създаването на институция местен обществен посредник, както и активизиране работата на Областния обществен съвет за противодействие на корупцията. През 2016 година екипът на Асоциация „Прозрачност без граници“ насочва своите усилия към работа с представителите на местната власт и местно самоуправление, гражданските организации, бизнеса и медиите в община Видин за прилагане на добрите практики, установени от изследването на местната система за почтеност в други общини. На22 април 2016 г. беше проведена работна дискусия с граждански организации по темата за приноса на гражданския сектор в изграждането на местна система за почтеност. В периода 19-26 април 2016 г. представители на регионални медии от Видин, Лом и Монтана взеха участие в Майсторски клас по разследваща журналистика, организиран от Асоциация „Прозрачност без граници“ в рамките на инициативата „Индекс на местната система за почтеност“.

1 2 3 21 22 23 24 25 26