Новини
11 април 2016

Кои общини са на дъното на класацията и как да постигнат напредък?

Критично ниски нива на прозрачност и отчетност в работата на институциите на местно ниво в мнозинството общини-областни центрове, регистрира Индексът на Местната система за почтеност – 2015. Кърджали, Варна, Видин и Хасково са на дъното на класацията с най-слаби показатели за отчетност и почтеност. Само в един Общински съвет реално функционира механизмът за деклариране на конфликт на интереси в дейността на общинските съвети.

Критично ниско е нивото на публичност и отчетност на практиката за извършване на проверки от контролните звена на общините. Нито една общинска администрация няма надеждно функциониращ модел на закрила на служителите, докладващи за нередности в администрацията. Това са част от резултатите от изследването „Индекс на Местната система за почтеност“, които Асоциация „Прозрачност без граници“ представи днес в рамките на пресконференция на тема „Кои общини са на дъното на класацията и как да постигнат напредък?“ В работата на общинските съвети като най-съществен проблем се откроява прозрачността и ефективният надзор върху местната изпълнителна власт. Практически дейността на 4/5 от общинските съвети в областните центрове не отговарят на стандартите за прозрачност, а за 2/3 от тях общинските съветници функционират в режим на почти пълна анонимност. Контролът върху изпълнението на решенията на Общински съвет е чисто формален в повече от половината изследвани общини. Едва в 1/5 от изследваните общини съветниците имат съществен принос при обсъждане на годишния общински бюджет. Липсва публична информация за резултата от контрола върху управлението на общинската собственост и общинските фирми. По отношение работата на кметските екипи показателят с най-ниска стойност остава почтеността. Етични правила за дейността на кметския екип като част от общинска администрация са налични в по-малко от 1/5 от общините в областните ценртове. Показателите за отчетност също бележат ниски стойности. Проблем при 2/3 от кметовете е поддържането на стандарт на публична отчетност за изпълняваните стратегии и управленски програми. Критично ниско е и нивото на публичност и отчетност на практиката за извършване на проверки от контролните звена на общината. Съществен проблем по отношение независимостта и управлението на общинската администрация е липсата на надеждно функциониращ модел на политика за закрила на служителите, докладващи за нередности в администрацията. Нещо повече, нито една община не поддържа публично достъпна информация за предприетите мерки за подобряване на обслужването в следствие на добросъвестно докладване за нередности. През 2016 година екипът на Асоциация „Прозрачност без граници“ ще насочи усилията си към подкрепа за общините, които заемат най-ниски позиции в Индекса за 2015 година и ще потърси сътрудничество с институциите на местно ниво, активния граждански сектор и медиите за преодоляване на най-тежките проблеми, установени в рамките на изследването. Индексът на Местната система за почтеност представя сравнителна картина на антикорупционния капацитет, роля и значение на общински съвет, кмет, общинска администрация, политически партии, органи на съдебна власт, полиция, бизнес, медии и гражданско общество в 27-те общини-областни центрове в България. Индексът служи като система за ранно сигнализиране – откроява системно присъстващи дефицити, но същевременно е и инструмент за иновации: той предлага каталог от устойчиви добри практики за всеки изследван стълб на Местната система за почтеност.

5 април 2016

Майсторски клас по разследваща журналистиказа представители на регионални медии в гр. Хасково и региона

Журналисти от областите Хасково, Стара Загора и Бургас стартират днес своето участие в Майсторски клас по разследваща журналистика. Събитието е част от работата по инициативата Индекс на Местната система за почтеност, осъществявана от Асоциация „Прозрачност без граници“ с подкрепата на Фондация „Америка за България“. Участниците в курса ще се запознаят с десетте „златни“ правила в разследващата журналистика,

ще се обучават интерактивно от водещ лектор, с когото ще анализират добри практики, ще работят по конкретна практическа задача и ще получават индивидуални професионални консултации.

Успоредно с опресняването на правната рамка и класическите правила в жанра на разследванията са предвидени дискусии и обмяна на опит с изявени разследващи журналисти. Идеята за Майсторския клас е свързана с резултатите от изследването Индекс на Местната система за почтеност за 2015 г., в което местните медии са един от най-слабо оценените стълбове с обща средна оценка за цялата страна. Това до голяма степен се дължи на ниските оценки по измеренията капацитет и роля на местните медии. За съжаление медиите на местно ниво често се оказват обект на външен политически и икономически натиск, страдат от недостиг на финансови и човешки ресурси, ангажирани са слабо с разследването и разкриването на корупция и с информирането на местната общественост за негативните ефекти от това явление. Майсторският клас е възможност за възобновяване на дискусията върху високите стандарти за почтеност и професионализъм в местните медии у нас.

9 декември 2015

Асоциация „Прозрачност без граници” отбелязва международния ден за борба с корупцията с официално представяне на „Индекс на Местната система за почтеност – 2015“

Днес, 9 декември 2015 г., Асоциация „Прозрачност без граници” официално представя резултатите от „Индекс на Местната система за почтеност – 2015“ – първото по рода си годишно сравнително изследване на ключови институции и социални актьори, които изграждат системата на почтено и отговорно управление на местно ниво.

Индексът представя сравнителна картина на антикорупционния капацитет, роля и значение на общински съвет, кмет, общинска администрация, политически партии, органи на съдебна власт, полиция, бизнес, медии и гражданско общество в 27-те общини-областни центрове в България. Когато функционират в синхрон с водещите стандарти за независимост, прозрачност и отчетност, те образуват стабилна Местна система за почтеност и са гарант за ефективно и почтено управление. Целта на днешната дискусия е да бъдат обсъдени добрите практики и възможностите за усъвършенстване на местната среда. Сред участниците във форума са представители на институциите на местната власт, както и областните администрации, неправителствения сектор, бизнеса и медиите. Индексът на Местната система за почтеност е тригодишна инициатива на Асоциация „Прозрачност без граници”, която се осъществява с любезната подкрепа на Фондация „Америка за България“. В работата по проекта участват 26 граждански организации-партньори от цялата страна. Целта на инициативата е не просто да оцени по-добре и по-слабо представящите се местни администрации и структури. Индексът ще създаде основа за обмен на добри практики и развитие на капацитет у всички участници в политическия процес, гражданското общество и бизнеса на местно ниво в българските градове и региони.

1 2 3 20 21 22 23