Новини
7 октомври 2016

Гражданите на община Кърджали вече познават своите общински съветници

Благодарение на активността на Асоциация „Прозрачност без граници“ гражданите на община Кърджали вече познават своите общински съветници. Снимка, политическа принадлежност, образование, приоритетни сфери на дейност, участие в комисии  и контакти вече са достъпни за всеки от общинските съветници: http://www.kardjali.bg/?pid=8,7

 

 

Повишаването на антикорупционния капацитет на местната администрация чрез развитие на устойчиви антикорупционни политики и въвеждане на модели на добро управление е сред основните приоритети на инициативата „Индекс на местната система за почтеност”.

6 октомври 2016

Асоциация „Прозрачност без граници“ предостави на властите в Хасково, Кърджали и Видин пътни карти с основни насоки за повишаване на прозрачността и почтеността в местната власт

Формален контрол върху изпълнението на решенията на общинския съвет, неефективни механизми за деклариране на конфликт на интереси, критично ниско ниво на публичност и отчетност на извършваните проверки от контролните звена на общините, ненадеждна закрила на служителите, докладващи за нередности в администрацията.

Това са най-често срещаните проблеми в общините, заемащи последните места в Индекса на Местната система за почтеност.

Като част от инициативата за подкрепа на прозрачността и доброто управление в общините-областни центрове, Асоциация „Прозрачност без граници“ разработи и представи на местните власти в три от най-слабо класиралите се общини – Хасково, Кърджали и Видин – Пътна карта с основни насоки за повишаване прозрачността и публичността в работата им.

Асоциация „Прозрачност без граници“ ще проследи изпълнението на предложените препоръки, а първите резултати ще бъдат отчетени в предстоящия Индекс на Местната система за почтеност 2016. Индексът ще бъде публикуван през месец декември тази година и ще оцени напредъка на трите изоставащи общини.

Повече за препоръките на Асоциация „Прозрачност без граници“ към работата на Общинските съвети, кметовете, общинската администрация, а също и на Областните обществени съвети за превенция и противодействие на корупцията можете да прочетете тук.

26 септември 2016

Становище на АПГ във връзка със Законопроект за изменение и допълнение на ЗМСМА

ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 654 – 01 – 100, внесен от г-жа Бойка Маринска и група народни представители на 29.07.2016 г.

 

Водена от убеждението, че местното самоуправление има ключова роля за социално-икономическото развитие на българските градове и региони, а утвърждаването на принципите на доброто управление изисква участието на всички ключови институции и социални актьори на местно ниво, от 2014 г. Асоциация „Прозрачност без граници”, българското представителство на международната организация за борба с корупцията Transparency International, осъществява ежегодно наблюдение и оценка на „Местната система за почтеност в България“. Инициативата цели да подпомогне повишаването на антикорупционния капацитет на местната администрация чрез развитието на устойчиви антикорупционни политики и да насърчи взаимодействието между институции и социални актьори от различните региони на страната с цел обмяна на добри практики, ефективно работещи модели на добро управление и политики за противодействие на корупцията. Обект на изследване са всички институции и структури на местно ниво в 27-те общини – областни центрове в страната, включително институцията на местния обществен посредник.

Резултатите от изследването показват, че институцията на местния обществен посредник има съществен принос към местната система за почтеност, доколкото предоставя възможност на гражданите да защитават своите законови интереси, допринася за утвърждаването на принципите на доброто управление и спомага за  повишаване доверието на гражданите в органите на местно самоуправление и местна власт.

Същевременно практиката в много от общините – областни центрове показва, че изискуемото мнозинство от 2/3 от членовете на общинския съвет при избор на местен обществен посредник, макар да цели да гарантира надпартийност и безпристрастност на местния омбудсман, всъщност поставя сериозни пречки пред възможността за създаване на тази институция на местно ниво. Наблюденията на Асоциация „Прозрачност без граници“ върху функционирането на институцията на местния обществен посредник показват още, че в някои общини, в които е съществувала установена традиция на ефективна работа на местния омбудсман, тъкмо високият праг на изискуемо мнозинство се оказва причина за прекъсване на дейността на институцията.

От тази гледна точка, считаме, че предлаганите в чл. 50ж (2) облекчени условия за избор на местен омбудсман биха били предпоставка за създаване на институция на местен обществен посредник в по-голяма част от българските общини. Важно е да се отбележи, че принципът на политическа безпристрастност на местния омбудсман може да бъде постигната в много по-голяма степен чрез прозрачна процедура на конкурсен подбор и участие на представители на гражданските организации в процеса на обсъждане на номинациите.

На следващо място, предлаганите разпоредби в чл. 50а също биха спомогнали за достъп на по-голяма част от гражданите на българските общини до услугите, оказвани от местните обществени посредници.

В заключение, считаме, че предлаганите промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация по отношение на института на обществения посредник ще спомогнат за развитието на институцията на местния омбудсман в България и ще допринесат за повече прозрачност, отчетност и публичност в местното самоуправление и местната власт в България.

1 2 3 19 20 21 24 25 26