Проектът

Проектът „Индекс на местната система за почтеност – устойчиво бизнес развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“, е продължение и надграждане на реализираната LISI програма (2014-2017 г.). Предвидените дейности, за тригодишен период 2022-2024 г., представляват активен подход, който ще ангажира местните заинтересовани страни за разработване на устойчиви антикорупционни политики и практики за добро управление, като това ще доведе до подобряване на бизнес-климата в регионите.

ПриориТЕТИТЕ на проекта СА:

 • развитие на капацитета на структурите на гражданското общество за мониторинг и оценка на дейността на институциите и секторите на местно ниво;
 • включване на гражданските организации в инициативи за трансфер на добри практики, свързани с принципите на доброто управление и противодействие на корупцията;
 • повишаване на антикорупционния капацитет на местната администрация, чрез развитието и устойчиви антикорупционни политики и въвеждането на модели на добро управление;
 • насърчаване на взаимодействието между институции, гражданско общество и бизнес от различните региони на страната с цел обмяна на добри практики, ефективно работещи модели на добро управление и политики за противодействие на корупцията.

Инициативата се осъществява чрез три основни линии на дейност:

 • оценка на капацитета на местните публични институции и сектори за прилагане на устойчиви антикорупционни политики;
 • изработване на годишен Индекс на Местната система за почтеност;
 • укрепване на почтеността на местните общности: развитие на капацитета на местните власти за прилагане на дългосрочни устойчиви антикорупционни политики;
 • застъпничество за реформи в местните антикорупционни политики.

В резултат на прилагането на методологията за мониторинг ежегодно се съставя комплексна оценка – Индекс на Местната система за почтеност. Индексът  позволява сравнителна оценка на антикорупционния капацитет, роля и значение на ключови институции и сектори на местно ниво: общински съвет, кмет, общинска администрация, политически партии, бизнес, медии, граждански организации, съдилища, полиция и общинско здравеопазване в 27-те общини – областни центрове на страната.

Резултатите и анализът на индекса ще бъдат използвани за оценка на местната бизнес среда, както и за отговорите на 3-те въпроса:

 • Къде се случва корупцията?
 • Защо се случва?
 • Кой носи отговорност?

Екипът на проекта ще си сътрудничи с местните заинтересовани страни за подобряване на местната система за интегритет – изготвяне на планове за действие и препоръки, като подпомага тяхното изпълнение; идентифициране и популяризиране на добри практики; въвеждане на нови инструменти (т.е. защита на лицата, подаващи сигнали за нередности).

Изследването, както и другите дейности по проекта, се осъществяват в сътрудничество с широка мрежа от граждански организации, работещи в съответните региони, които са партньори на Асоциация „Прозрачност без граници” при осъществяването на инициативата.