Методология – Период 2015-2017

Предмет, пространствен и времеви обхват на изследването

Предмет на Индекса за Местната система за почтеност 2015 г. е сравнителният анализ на общините в областните центрове в България. Индексът обхваща всички 27 общини-областни центрове и се базира на информация от широк кръг източници с времеви обхват последните две години. За целите на информационното осигуряване са използвани официално публикувани документи, данни от проведени специализирани наблюдения във всяка една от обхванатите общини, както и информация, получена по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Индексът на Местната система за почтеност поставя фокуса на изследване и оценка върху 9 ключови институции и актьори, които формират стълбовете на местната система на почтеност според методологията на Transparency International, и от чиито действия в най-пряка степен зависи бизнес климатът и възможностите за устойчиво развитие на общността.

 

При изследването на всеки от стълбовете акцентът е поставен върху оценката на три основни измерения:

  • Общ капацитет за действие
  • Роля в процеса на утвърждаване на местна система за почтеност
  • Вътрешни правила на управление в категориите на прозрачност, отчетност и почтеност.

 

Оценката получава стойности в скала от 1 до 5, като 1 означава слабо, а 5 – много добро представяне.