Индекс 2023
Гражданско общество
2023, За всички градове
3.02
1 2 3 4 5 Пловдив София Русе Стара Загора Бургас Ямбол Велико Търново Разград Видин Търговище Плевен Добрич Габрово Сливен Шумен Пазарджик Варна Монтана Ловеч Благоевград Перник Смолян Враца Кюстендил Хасково Кърджали Силистра

Индексът на местните граждански организации е със стойност 3,02 точки, като сравнението с предходните години отбелязва определена положителна промяна. Най-високи оценки получават гражданските организации в София и в Пловдив (с еднакви стойности индекса 3,77 точки), Русе (3,54 т.), Стара Загора (3,44 т.) и Бургас (3,42 т.), като тази оценка е резултат от относително равномерно развитие на повечето граждански организации относно показателите в трите измерения – капацитет, роля и управление.

След преодоляването на кризата с разпространението на Ковид-19 се установява постепенно възстановяване на ролята на неправителствените организации, изразяваща се в граждански контрол върху действията на институциите на местно ниво (с добри практики за активно участие при обществените обсъждания в София, мониторинг върху взаимодействието между общините и гражданите в района на Търговище, е-meter за добро управление относно обществените поръчки в Хасково), както и в участие в инициативи за добро управление и противодействие на корупцията на местно ниво.

Добри примери се установяват и във връзка с редовното използване на инструментите за достъп до обществена информация, като това се установява най-отчетливо в Бургас, Добрич, Пловдив, София, Русе.

Липсата на достатъчно финансови ресурси на гражданските организации продължава да възпрепятства ефективната работа на гражданските организации, като на местно ниво почти не съществуват финансови програми, които подкрепят инициативи, насочени към добро управление, граждански контрол и противодействие на корупцията. За да компенсират този дефицит, неправителствените организации прибягват към успешни стратегии за мобилизиране на нематериални ресурси за изпълнение на своята дейност: включване на доброволци, експерти, авторитетни личности от местните общности; взаимодействие с местните медии; активно използване на социалните мрежи.

Изследването дава основание за най-висока оценка на управлението на гражданските организации, като на преден план се откроява прозрачността в работата на гражданските организации и практическото придържане към етични стандарти в тяхната дейност ((обща стойност по този показател 3,94 т.).

ИЗМЕРЕНИЯ НА ИНДЕКС Гражданско общество
Капацитет 3.51
Капацитет на местните граждански организации 3.33

Местните граждански организации имат достъп до общински фондове за финансиране на обществено значими дейности 3.21

Съществува практика за предоставяне на дарения за гражданските организации от страна на местния  бизнес 2.89

Местните неправителствени организации успяват да мобилизират експерти, авторитетни личности и гражданска подкрепа в изпълнението на своите инициативи 3.59

Местните неправителствени организации могат да разчитат на подкрепа от страна на местните медии 3.63

Независимост 3.69

За последната година няма медийни публикации за оказван натиск върху неправителствени организации 3.80

За последната година няма медийни публикации относно създадена зависимост между граждански организации и а) местни власти, б) партии и в) бизнес 3.59

Роля 2.44
Ефективен граждански мониторинг за отчетност на управлението 2.52

Установена е практика гражданските организации да изискват информация от местните органи на самоуправление 3.15

През последната година граждански организации са разкрили случаи на злоупотреби и нередности 1.89

Антикорупционни политики и реформи 2.36

Граждански организации са инициатори или участници във форуми, обединяващи действията на институции и граждански организации за противодействие на корупцията 2.44

Гражданските организации инициират или участват в разработването на антикорупционни стратегии и предложения на местно ниво 2.24

Гражданските организации се включват в инициативи на местните власти за добро управление и предоставят експертиза (становища, опит, добри практики) 2.41

Управление 3.10
Прозрачност 3.20

Сайтовете на гражданските организации предоставят информация относно състава на техните управителни съвети  3.22

Гражданските организации предоставят информация относно осъществени проекти и инициативи включва осъществени дейности, постигнати резултати, получени и изразходвани средства 3.19

Отчетност 2.90

Сайтовете на гражданските организации предоставят информация с отчетите за тяхната дейност 2.43

Гражданските организации имат практика да организират пресконференции, да публикуват информационни материали и да дават интервюта, за да отчитат резултатите от своята дейност 3.37

Почтеност 3.20

Местните граждански организации са изработили в своята практика етични кодекси, правила и стандарти за поведение 3.25

Местните организации извършват наблюдение и оценка относно изпълнението на създадени етични правила 2.69

Местните организации са част от мрежи, които създават и поддържат етични правила в работата на гражданския сектор 2.93

Няма медийни публикации за неетично/непрофесионално поведение на  представители на неправителствени организации и за обвързаности с местни бизнес интереси, политически парии и местна власт 3.94