Индекс 2023
Медии
2023, За всички градове
2.98
1 2 3 4 5 София Пловдив Стара Загора Русе Бургас Смолян Благоевград Велико Търново Видин Габрово Разград Търговище Ямбол Пазарджик Плевен Монтана Перник Шумен Кюстендил Сливен Ловеч Хасково Добрич Враца Варна Силистра Кърджали

Индексът на медиите е с обща стойност от 2,98 точки, като в сравнение с предходната година отбелязва отчетлива позитивна промяна – от 2,84 т. през 2022 г. до сегашната стойност от 2,98 т.). Основен принос за това има по-малкият брой на случаи на сплашване и тормоз над журналисти заради тяхната работа, както и по-малкият брой на случаи на уволнения. В допълнение, обстоятелството, че предстоят местни избори, е съдействало за по-високата степен на критичност и за осигуряването на по-голям плурализъм на мнения и позиции относно управлението на местните общности.

Сравнителната оценка по трите изследвани измерения (капацитет, роля и управление) показва, че най-съществени дефицити има в изпълнението на ролята на медиите – оценката по този комплекс от показатели е 2,44 точки (въпреки това се установява сравнение с оценките от 2022 г. се установява известно повишение – през 2022 г. комплексната оценка относно ролята на медиите е с обобщена стойност 2,30 т.). Като цяло медиите получават ниска оценка и по измерението капацитет (ресурси и независимост), като комплексната оценка е 3,37 точки, а тяхното управление е оценено с комплексна оценка от 3,14 т.

Мнозинството от местните медии продължават да изпитват финансови затруднения, което според журналистите води до функционирането на медии с ограничен брой журналисти и до компромиси с високите професионални стандарти за качество и обективност (недостиг на човешки ресурси, остаряла техника, липса на специализиран софтуер). С изключение на София (3,71 т.) и Пловдив (3,60 т.) и някои по-големи градове  (Русе, Бургас, Благоевград) се свива палитрата от медиите, които отразяват пълния спектър от значими гледни точки, политически и социални позиции. Значими теми за обществото отсъстват от медийната политика. Сравнително добра оценка получават медии във Велико Търново , Видин, Смолян. Най-ниски оценки в класацията получават Враца (2,64 т.), Варна (2,59 т.), Силистра (2,36 т.) и Кърджали (2,25 т.).

Изследването констатира тенденцията за продължаваща зависимост на местните медии от бюджетите за медийни услуги на общините и от бюджетите за публичност по европейските проекти, които са изпълнявани на местно и регионално ниво. По мнението на журналисти, все повече се установява политиката на местните власти да „купуват“ положително отразяване чрез така наречените бюджети за медийни услуги, за медийно отразяване, за публичност на резултатите по осъществени проекти с европейско финансиране. В резултат на това липсва и практика за разследване на злоупотреби на местно ниво.

Като цяло изследването установява изчезване на разследващата журналистика на местно ниво. Изключение от тази тенденция прави Стара Загора, София и Пловдив. Макар темата за корупцията понякога да присъства в местните медии, по-скоро се касае за отразяване на разкрития на националните медии, отколкото за самостоятелни разследвания на местни журналисти.

ИЗМЕРЕНИЯ НА ИНДЕКС Медии
Капацитет 3.37
Капацитет на местните медии 2.99

На местно ниво е налице разнообразие от медии 3.30

Финансова обезпеченост на медиите, позволяваща им да изпълняват ефективно своите функции на източници на информация 2.68

Независимост 3.76

През последната една година има случаи на сплашване и тормоз над журналисти във връзка с тяхната работа 4.26

През последната година има случаи на уволнени журналисти поради противоречия  със собственика/редактора на медията 4.52

Местните власти правят опити да оказват контрол върху местни медии посредством разпределение на рекламни бюджети и бюджети за информационни дейности 3.00

Степен, до която местните медии определят своите приоритети според управлението на една или друга партия 3.30

Контролиране на достъпа до официални и неофициални медийни източници 3.72

Роля 2.44
Разследване и изобличаване на случаи на корупция 1.91

Разследвания и разкрити от местните медиите значими случаи на корупция, злоупотреби и нередности 1.83

В местните медии има създадени рубрики, в които се публикува информация относно разследвания; предоставя се възможност за сигнали от страна на граждани 1.98

Информиране на местната общественост относно корупцията. Осигуряване плурализъм на гледните точки 2.97

Налице са специализирани медийни програми, кампании, насочени към запознаване на широката публика с начините за противодействие на корупцията и с принципите за добро управление 2.17

Местните медии осигуряват политически плурализъм и не са инструмент за дискредитиране на политически противници 3.78

Управление 3.14
Принос за прозрачни и почтени избори – отразяване на предизборните кампании 3.59

Местните медии осигуряват публичност на договорите относно отразяване на предизборните кампании 2.85

Медиите не осъществяват системни негативни кампании срещу регистрирани участници в изборите 4.33

Прозрачност на местните медии 2.93

Местните печатни и електронни медии публикуват на сайтовете си/печатните издания информация за собствеността си 2.80

Печатните медии и електронните сайтове спазват практика да посочват автора на публикуваните информационни материали, коментари и анализи 3.06

Отчетност на медиите на местно ниво 3.56

Местните медии редовно предоставят право на отговор и поддържат форуми за обратна връзка 4.06

Местните медии публикуват тарифи и договори с политически партии и коалиции във връзка с предизборни кампании 3.06

Почтеност на медиите на местно ниво 2.47

Медиите са се aнгажирали да спазват етичен кодекс, установен от съответната медия или от професионално сдружение 2.43

Етичните разпоредби се прилагат ефективно, действат реални санкции, провеждат се обучения за журналисти по въпросите на етиката 1.89

Спазва се основното правило за проверка на информацията от различни информационни източници 3.13

Получавана защита от професионална журналистическа асоциация 2.43