Индекс 2023
Бизнес
2023, За всички градове
2.67
1 2 3 4 5 София Русе Пловдив Бургас Стара Загора Ямбол Разград Перник Шумен Монтана Търговище Видин Плевен Благоевград Враца Кюстендил Сливен Велико Търново Варна Габрово Добрич Хасково Ловеч Пазарджик Смолян Силистра Кърджали

Индексът на бизнеса е с обща стойност от 2,67 точки, като с тази оценка секторът се нарежда на последно място в общата класация на десетте изследвани сектора. Анализът на резултатите в сравнение с предходната година показва понижение на общата стойност на сектора, която през 2022 г. е била 2,76 т. Най-съществено влияние за понижението оказва пасивният подход на фирмите и бизнес организациите към темата за корупцията.

Водещи позиции в класацията заемат общини, които са създали сравнително добър инвестиционен климат и  в които бизнесът разполага с капацитет за ефективна работа. Най-висока оценка получават местните структури на бизнеса в София (3,62 т.), Русе (3,59 т.), Пловдив (3,49 точки), Бургас (3,43 т.) и Стара Загора (3,18 т.); стойности на индекса под 2 точки имат две общини – Смолян (1,96 точки), Силистра (1,94 т.) и Кърджали (1,53 точки, като понижението тук в сравнение с предходната година е по-съществено – 1,94 т. през 2022 г.). Подобрение в показателите се установява в Перник, Благоевград и Велико Търново, като принос за това имат подобрените условия на местните власти относно средата за инвестиции (инвестиционни зони, логистични  зони, технологични паркове и специализирани сайтове, осигуряващи публичност на условията за инвестиции).

Сравнителният анализ на показателите по трите измерения показва, че като цяло бизнесът разполага с ресурси, за да функционира, но не ги използва за да допринася по-отчетливо към местната система за почтеност. Най-високата оценка от цялостното изследване на бизнеса получава измерението капацитет (3,13 т. в сравнение с 2022 г., когато оценката е била 3,05 т.), а най-ниска – ролята на бизнеса и неговият принос в местната система за почтеност (2,17 т. в сравнение с 2022 г., когато оценката е била 2,38 т.). Междинно място заема оценката за управлението на бизнеса в страната, като средната оценка тук е 2,70 (през 2022 г. тя е 2,83 т.).

Бизнесът продължава да бъде е индиферентен към възможностите за участие в антикорупционни политики и инициативи на местно ниво (доколкото такива съществуват). През 2023 г. се установи, че редица фирми и бизнес организации не са предприели действия за изпълнение на изискванията на законодателството за защита на служителите, сигнализиращи за нередности.

Резултатите от изследването показват, че подкрепата на бизнеса за инициативи на гражданското общество е насочена преди всичко към благотворителност, докато граждански инициативи за добро управление и превенция на корупцията остават без подкрепа. Като цяло местният бизнес не оказва ефективна подкрепа за усилията на гражданското общество в превенция и противодействие на корупцията. Липсват системно насочени действия за финансова подкрепа на граждански организации, развиващи дейност в сферата на доброто управление, модернизацията и иновациите.

ИЗМЕРЕНИЯ НА ИНДЕКС Бизнес
Капацитет 3.13
Независимост на местния бизнес 2.84

Решенията на местната власт относно правилата за икономическа дейност в общината не са резултат на задкулисно лобиране 2.98

Представителите на местния бизнес не са обект на злоупотреба с власт от страна на органите на местното самоуправление и контролните органи 3.15

Местният бизнес участва в изработването и отстояването на позиции относно регулации, засягащи неговата дейност 2.02

Местният бизнес използва активно възможностите за съдебна защита и контрол 3.21

Благоприятни условия за осъществяване на икономическа дейност 3.42

Благоприятни условия за осъществяване на икономическа дейност 3.46

Създадени условия за привличане на инвестиции 3.37

Роля 2.17
Участие и подкрепа за местните антикорупционни политики 1.97

Местният бизнес сектор участва активно в политики за прозрачност и превенция на корупцията в общината 2.11

Местният бизнес сектор е инициатор на собствени политики с ефект върху антикорупционната среда в общината 1.83

Подкрепа на местното гражданско общество 2.37

Местният бизнес сектор подкрепя активно гражданското общество, включително в инициативи за добро управление и за превенция на корупцията 2.37

Управление 2.70
Прозрачност на местния бизнес 3.15

Местните фирми и бизнес организациите публикуват информация относно техните управителни органи, собственици/членове и стратегически решения за развитие 3.06

Местните фирми и бизнес организациите осигуряват публичност на информация относно техни инициативи, свързани с устойчиво развитие на местната общност 3.24

Отчетност на местния бизнес 2.82

Бизнес организациите се отчитат за резултатите от своята дейност 2.85

Отчетите на фирмите или друга обобщена информация, свързана с отчетите, са публично достъпни 2.80

Почтеност на местния бизнес 2.12

Бизнес организациите и местните фирми имат кодекси за бизнес етика и водят активна политика за тяхното промотиране сред бизнеса 2.57

Местните фирми и бизнес организациите осъществяват политика на нулева толерантност към корупцията 2.17

Механизми за разглеждане на сигнали за нередности от страна на граждани 1.91

Механизми за разглеждане на сигнали за нередности от страна на служители 1.81