Индекс 2023
Полиция
2023, За всички градове
3.30
1 2 3 4 5 София Благоевград Разград Видин Сливен Добрич Монтана Варна Ямбол Плевен Пловдив Смолян Кърджали Перник Габрово Кюстендил Пазарджик Търговище Русе Враца Силистра Велико Търново Хасково Шумен Стара Загора Ловеч Бургас

Общата стойност на Индекса на ОД на МВР през 2022 година е 3,30 точки. В сравнение с предходната година общата оценка бележи понижение, което се дължи на недостатъчно ефективната работа на органите на полицията по възпрепятстване на нарушения срещу избирателните права на гражданите, купуване на гласове и натиск върху избирателите във връзка с местните избори, проведени през есента на 2023 година.

В сравнение с останалите институции е отбелязано адекватно ниво на изпълнение на задълженията за създаване на системи за защита на служителите, сигнализиращи за нередности в структурите, в които работят. Това обстоятелство е свързано и с централизирания характер на системата, в която централното ръководство е предприело мерки за изпълнение на закона. Не всички структури обаче са осигурили публичност на създадени правила чрез своите интернет страници. Изключения правят ОД на МВР в София и Разград

Водещи позиции в класацията заемат структурите в София, Разград, Благоевград и Пловдив. На дъното на класацията са структурите на МВР в Стара Загора, Ловеч и Бургас. В сравнителен план с предходната година се отбелязва подобрение на общата комплексна оценка за Благоевград.

ИЗМЕРЕНИЯ НА ИНДЕКС Полиция
Капацитет 3.41
Адекватни ресурси 3.17

Антикорупционно обучение на служителите в Од на МВР 3.00

Кариерно израстване на ръководни служители в ОД на МВР въз основа на конкурси 3.33

Независимост 3.64

Система за разглеждане на сигнали за нередности от страна на служители 4.51

Безпристрастност в дейността на служителите – устояване на корупционен натиск 2.78

Роля 2.71
Разследване на корупция 2.71

Разкрити корупционни престъпления – престъпления по служба с последваща облага (чл. 282, 283, 283 а НК) 1.70

Разкрити корупционни престъпления – подкуп (чл. 301 – 307а НК) 2.76

Ефективност на разследването - върнати досъдебни производства поради съществени процесуални нарушения при разследването 5.00

Ефективност при разследване на престъпления срещу избирателните права на гражданите (купуване на гласове и натиск върху избирателите) 1.39

Управление 3.79
Прозрачност на полицията на местно ниво 3.89

Практика по предоставяне на достъп до обществена информация 4.38

Осигуряване на публичност на информация за работата на МВР 3.41

Отчетност на полицията на местно ниво 3.07

Устойчива практика за  отчетност на полицията на местно ниво 3.07

Почтеност на полицията на местно ниво 4.42

Мерки за предотвратяване на конфликт на интереси 5.00

Ефективност на системата за докладване и разследнване на корупция 3.83