Индекс 2023
Съдилища
2023, За всички градове
3.65
1 2 3 4 5 Ловеч Враца Разград Варна Габрово Търговище Кърджали Плевен Бургас Хасково Видин Велико Търново Силистра Сливен Шумен Ямбол Пазарджик Русе Добрич Смолян Перник Монтана Пловдив Кюстендил Благоевград Стара Загора София

Общата стойност на Индекса на Съда през 2022 година е 3,65 точки.

В сравнение с резултатите от предходното изследване повишението се дължи на оценките за капацитета и за управлението на съдилищата: в тази връзка основен принос имат големият дял на съдиите, преминали през обучение и въведените общи стандарти за публичност и отчетност относно работата на съдилищата.

Регистрират се сходни нива на оценките за материална база, констатирани при предходните изследвания. Общата картина относно натовареността на съдиите показва, че съдилищата в София са най-натоварени, като това се отнася до СРС, СГС и Административен Съд – София). Стара Загора също попада в тази категория. Като най-натоварен съд е идентифициран Софийският районен съд (СРС). Най-малко е натоварването на съдиите, работещи в Габрово, Плевен, Силистра, Търговище, Шумен, Ямбол.

Показателите, измерващи ефективността на правораздаването (забавени дела, срочност на правораздаването и обжалвани съдебни актове) получават по-високи обобщени стойности, като през 2023 г. оценката за „забавените дела“ се подобрява от 2,96 т. на 3,15 т. Общата оценка относно срочност на правораздаването е 4,30 т. При показателите, оценяващи забавяне и срочност при правораздаването най-добре се справят съдилищата във Видин, Враца, Ловеч, Разград и Търговище, а по-лошо във Благоевград, Бургас, Монтана, София, Стара Загора.

При измерението управление се констатира идентично ниво на показателите за прозрачност (осигуряване на публичност в работата на съда) и отчетност (публично достъпен подробен доклад за работата на съда, наличие на ясна и публично достъпна съдебна статистика, наличието на система за работа със сигнали за корупция и дисциплинарна практика).

ИЗМЕРЕНИЯ НА ИНДЕКС Съдилища
Капацитет 3.14
Адекватни ресурси 3.14

Натовареност на съдиите 3.70

Сграден фонд и техническо осигуряване 3.04

Обучения на съдиите 2.67

Роля 3.74
Ефективност на правораздаването 3.74

Забавени дела 3.15

Срочност на правораздаването 4.30

Протестирани и обжалвани дела 3.78

Управление 4.06
Прозрачност 4.74

Осигуряване на публичност в работата на съда 4.74

Отчетност 3.70

Регулярно публикуване на доклад за дейността 3.70

Почтеност 3.70

Спазване на Етичен кодекс и прилагане на правила за отвод при конфликт на интереси 2.85

Наложени наказания след дисциплинарни производства 4.63