Индекс 2023
Политически партии
2023, За всички градове
3.06
1 2 3 4 5 Русе София Бургас Пловдив Стара Загора Видин Перник Благоевград Монтана Смолян Сливен Велико Търново Пазарджик Ямбол Добрич Габрово Силистра Кюстендил Хасково Плевен Търговище Ловеч Варна Враца Кърджали Разград Шумен

Индексът на политическите партии е 3,06 точки. В сравнителен план с предходното изследване се констатира понижение (3,22 точки през 2022 г.). Това се дължи на практиките за купуване на гласове и натиск върху избирателите, както и на практиките за скрито финансиране ча отразяване в медиите в рамките на предизборната кампания. Определени позитивни тенденции се установяват относно по-широкото прилагане на практиката за привличане на дарения от симпатизанти, като това отново се дължи на спецификата на предизборните кампании във връзка с местните избори.

Най-висока оценка получават местните структури на партиите в Русе (3,60 точки), София (3,60 точки), Бургас (3,54) и Пловдив (3,53 точки). В дъното на класацията са структурите във Шумен, Разград, Кърджали, Враца и Варна.

Политическите партии разполагат с относително добра отправна точка за осъществяване на своята дейност (помещения за осъществяване на дейността, по-широк спектър от източници, които включват и дарения от симпатизанти във връзка с предизборните кампании). Повечето от национално представените партии на сайтовете си предоставят връзка с общинските структури. Не е така обаче при местните коалиции – прозрачността е на ниско ниво, като обикновено няма осигурена публичност на данни за контакт с тях. По-съществен напредък относно отчетността на партийните ръководства пред техните членове се установява в София, Бургас, Габрово, като принос за това обстоятелство има и факта, че местните избори предполагат по-широко участие на партийни активисти във финансирането на предизборните кампании.

В контекста на местните избори се установява по-голяма отзивчивост и подкрепа на партиите във връзка с обществени кампании и граждански инициативи. Повечето партии се ангажират с граждански каузи, като отчетливи примери в тази насока са установени в София, Пловдив, Монтана, Русе. Не така стоят нещата с инициирането и участието в антикорупционни инициативи. противодействието на корупцията е по-скоро на абстрактно декларативно ниво, като наред с това партиите нямат изградено разбиране какво представлява понятието за добро управление.

Придържането към етичните стандарти също е по-скоро на декларативно ниво, като партийните структури не успяват да докажат, че имат действащи механизми за санкциониране на неетично и прокорупционно поведение на някои политически лидери в местните общности.

ИЗМЕРЕНИЯ НА ИНДЕКС Политически партии
Капацитет 3.26
Адекватни ресурси 3.20

Основни източници на финансиране на партиите 3.07

Използване на предоставеното от общината помещение за партията 3.76

Използване на средства с неясен произход за купуване на гласове и за скрито отразяване в медиите 2.76

Независимост и представителство на интереси 3.32

Независимост на общинските съветници от външно влияние 3.41

Роля на местните структури при номиниране на кандидати за изборни позиции 3.24

Роля 2.68
Подкрепа за антикорупционни програми 2.55

Антикорупционни предложения в предизборни програми на национално ниво 2.67

Антикорупционни политики и мерки на партиите на местно ниво 2.43

Взаимодействие с гражданското общество 2.81

Партийни инициативи в отговор на очаквания и потребности на гражданите 2.09

Подкрепа на обществени кампании и граждански инициативи 3.52

Управление 3.25
Прозрачност на местните политически партии/кандидати 3.21

Осигурена информация относно местните партийни ръководства и данни за контакт с местните партийни клубове 3.43

Партийните клубове осигуряват публична информация за адреса и дейността на местните партийни структури 3.00

Отчетност на местните политически партии/кандидати 3.48

Отчетност относно финансирането на партии и кандидати в съответствие със законодателството и международните стандарти 3.48

Придържане към етични стандарти 3.06

Наличие на етични правила, които са известни на партийните членове 2.72

Прилагане на етичните правила - случаи на неетично поведение и приложени санкции от партийните ръководства 3.67

Практики за купуване на гласове и контролиран вот 2.80