Индекс 2023
Кмет
2023, За всички градове
3.69
1 2 3 4 5 Русе Търговище Добрич Перник Разград Сливен Ловеч Бургас Стара Загора Велико Търново Ямбол Шумен Видин София Пловдив Плевен Кюстендил Габрово Монтана Враца Благоевград Варна Смолян Пазарджик Хасково Силистра Кърджали

Общата стойност на Индекса на институцията на Кмета през 2022 година е 3,69 точки. Водещи позиции в класацията заемат кметовете на Русе (4,65 точки), Търговище (4,35 т.), Добрич (4,33 точки), Перник (4,24 т.), Сливен (4,16 т.). Последните позиции от класацията заемат кметовете на Кърджали (2,51 точки), Силистра (2,76 точки), Хасково (2,91 точки) и Пазарджик (2,96 т.).

Изследването на капацитета на кметската институция се базира на оценка на способността за реализация на ясна управленска визия и мобилизиране на необходимите ресурси за развитие на общността. В повече от половината от изследваните общини в областните центрове кметовете от мандат 2019-2023 г. са осигурили публичност и отчетност относно изпълнението на управленската си програма, като  значително по-висока степен на съдържателност относно постигнатите цели се установява при кметовете на Добрич, Русе, Ловеч, Стара Загора. Продължаващо отстъпление от утвърдени практики за отчетност при изследванията от предходните мандати на кметове се констатира в София и в Габрово.

Ролята на кмета за изграждане на устойчива Местна система за почтеност е изследвана през призмата на три показателя: управление на местната администрация, контрол върху доставчиците на публични услуги, прозрачно взаимодействие с местния бизнес и безпристрастен подход при контрола върху спазване на правилата за икономическа дейност.

Позитивно развитие през 2023 година се отбелязва при реализирането на политики за привличане на инвестиции и осигуряването на публичност относно условията за стартиране и развитие на бизнес. В тази връзка следва да се отбележи, че принос за това имат не само кметските екипи, но и общинските съвети и общинските администрации. Добро представяне продължават да имат кметските екипи и специализираните администрации в градовете, които са големи икономически центрове – София, Бургас, Пловдив, Стара Загора и Русе. През 2023 година напредък има при изграждането на инвестиционни ш логистични зони и технологични паркове (Благоевград, Перник) и осигуряването на публичност на условията за бизнес чрез разработени специализирани сайтове за инвестиции (Велико Търново, Благоевград, Перник).

Изследването през 2023 година отново констатира незадоволителна степен на прозрачност на консултативния процес и на механизмите за взаимодействие с бизнеса и гражданските организации при обсъждане на политики за развитие на общините и на важни управленски решения. Дефицитите при провеждането на структурирано и прозрачно взаимодействие със заинтересуваните страни (достъп до информация относно обсъждани проекти, правила за работа и състави на обществени и консултативни съвети, резултати от диалога с тях)  водят до най-ниска оценка по този показател – общата стойност за всички общини е 2,92 точки. Позитивно изключение от установеното състояние е създаването на рамка от правила за взаимодействие с местния бизнес в Русе и учредяването на обществен съвет по икономически въпроси към Община Русе. В тази връзка следва да се отбележи и напредъкът при осигуряването на прозрачност относно правилата, съставите и резултатите от работата на създадени обществени съвети в Ловеч.

Изследването установява напредък при използването на механизми за публичност и отчетност относно работата на кметовете и техните екипи. Това обстоятелство е свързано както с развитието на информационните технологии и с разбирането за значимата роля на социалните медии, така и с възприемането на добри практики, промотирани от Асоциация „Прозрачност без граници“ в диалога с местните власти. Подобрения в тази насока се констатират в Перник, Русе и редица други градове.

ИЗМЕРЕНИЯ НА ИНДЕКС Кмет
Капацитет 3.76
ЯСНА ВИЗИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО 3.93

Кметът е предложил визия за развитието на общината, включваща мерки за добро управление и превенция на корупцията 3.73

Отчети за изпълнение на управленска програма 3.49

Други стратегии, програми и планове за развитие на общината 4.57

Предвидими ресурси 3.59

Приета е годишна програма за инвестиционни/капиталови разходи, отчитаща нуждите на жителите на общината 3.11

Привлечени са външни ресурси по договори и проекти, допълнителни към бюджета на общината 4.31

Публично се отчита информация за текущи и приключени проекти на общината 3.33

Роля 3.60
Управление на местната администрация 3.94

Назначенията в общинската администрация се извършват въз основа на конкурси и критерии за доказани професионални качества 4.20

Служителите в администрацията са включени в курсове за повишаване на професионалната квалификация 3.69

Контрол върху доставчици на публични услуги 3.29

Прозрачност на процедурите за избор на външни изпълнители 3.59

Контрол върху доставчици на публични услуги/изпълнители на договори по проекти на общината, включително и изпълнители на обществени поръчки 3.01

Взаимодействие с местния бизнес 3.56

Участие на местния бизнес в процеса на вземане на решения на местно ниво 2.92

Правилата за регулиране дейността на местния бизнес са публично достъпни на сайта на общината 4.72

Контролните звена на общината извършват проверки спрямо местния бизнес въз основа на предварително разработен план и ясни критерии 3.04

Управление 3.73
Прозрачност в работата на кметския екип 4.28

Прозрачност при формиране на годишния бюджет на общината 4.33

Прозрачност на изпълнението на бюджета 4.70

Прозрачност на кметския екип 3.80

Отчетност на кмета 3.27

Кметът и членовете на неговия екип използват различни механизми за връзка с гражданите 3.09

Кметът и членовете на неговия екип използват различни механизми за отчетност 3.56

Информацията относно изпълнението на важни управленски решения се публикува на сайта на общината 3.14

Почтеност на кметския екип 3.64

Съществува етичен кодекс/правила за поведение на членовете на управляващия екип на общината 3.39

Кметът и членовете на неговият екип спазват изискванията за деклариране на конфликт на интереси и липсват случаи на неетично поведение, конфликт на интереси или корупционно поведение 4.13

Кметът и кметският екип разработват собствени антикорупционни инициативи или участват в такива 3.39