Индекс 2023
Общински съвет
2023, За всички градове
3.00
1 2 3 4 5 Бургас Русе София Добрич Кюстендил Перник Разград Благоевград Габрово Велико Търново Монтана Стара Загора Ловеч Смолян Търговище Враца Видин Ямбол Шумен Силистра Сливен Плевен Варна Пловдив Хасково Кърджали Пазарджик

Общата стойност на Индекса на Общинския съвет през 2023 година е 3,00 точки.

Водеща позиция в класацията продължава да заема Общинският съвет в Бургас, който е единственият съвет с оценка над 4 – стойността на неговия индекс е 4,16 точки. Подобренията в отделни аспекти от дейността на ОбС в Благоевград, Русе и Перник водят до тяхното по-добро представяне през настоящата година. В дъното на класацията са общинските съвети в Пазарджик, Кърджали, Хасково, Пловдив и Варна.

През последната година от мандата на общинските съвети като орган на местното самоуправление се констатира известен напредък при осигуряването на отчетност относно работата на местните парламенти. Ако през 2022 г. някои общински съвети предприеха мерки за повече прозрачност на общинските съветници, то акцентът през 2023 г. е поставен върху по-стриктното изпълнение на изискванията за отчетност. Това е резултат от факта, че общинските съвети са в края на своя мандат и дължат отчет на своите избиратели, но също така е и като отговор на формулирани препоръки от изследването за 2022 г. (в тази връзка е констатиран напредък при ОбС Хасково и Кърджали).

Същевременно се открояват предизвикателства и дефицити в няколко конкретни насоки: ефективно прилагане на гаранции за независимост на общинските съветници от външно нерегламентирано влияние, формализиран подход при осъществяването на надзор над местната власт (особено във връзка с управлението на общинските предприятия), недостатъчна прозрачност и неприлагане на равнопоставен подход при представителството на интереси, декларативен подход относно етичните стандарти в работата на общинските съветници.

В тази връзка следва да се подчертае, че механизмите за участие на бизнеса и на гражданските организации все още не са ясно дефинирани и не позволяват равнопоставено участие при формиране на стратегии и политики за развитие на местната общност и при разработване на нормативната база, регулираща икономическата дейност на местно ниво. Едно от малкото изключения в тази насока прави Русе, където са предприети първи стъпки към създаване на правила и осигуряване на публичност относно участието на бизнеса и на граждански организации в обществени и консултативни съвети, които дават принос при  разработването на местни политики за развитие. Тези практики допълват картината, констатирана през 2022 година, когато първи действия в тази насока бяха предприети от ОбС в Ловеч (доразвити и през 2023 г.), Бургас и Габрово.

Общата картина относно управлението на общинските съвети през 2023 г. показа, че са предприети действия за преодоляване на предишни дефицити, свързани с прозрачност в работата на общинските съветници, но същевременно въпросите за придържането към етични стандарти остават неглижирани и на декларативно ниво.

ИЗМЕРЕНИЯ НА ИНДЕКС Общински съвет
Капацитет 3.34
Незамисимост на Общинския съвет 3.34

Дейността на ОбС се основава на собствена програма и ясни стратегически приоритети, които включват и противодействие на корупцията 3.44

Публичният образ на Общинския съвет е добър и решенията му не са резултат от непрозрачно лобиране 3.24

Роля 2.91
Надзор върху на местната изпълнителна власт 3.34

Общинските съветници имат принос при формиране на годишния бюджет на общината 2.98

Ефективност на контролната дейност на ОбС 3.07

Ефективно използване инструмента на питането 3.96

Представителство 2.49

Общинските съветници (техните партийни групи) организират приемни и провеждат периодични срещи с гражданите от избирателния си район 2.69

Създаден механизъм за активно включване на гражданите и техните организации при формулиране на политики от местно значение 3.03

Общинският съвет активно работи по предложенията на местния обществен посредник (омбудсман) 1.50

Създаден механизъм за прозрачно включване на местния бизнес при формулиране на конкретни предложения и на политики за местно развитие 2.74

Управление 2.74
Прозрачност в работата на общинския съвет 2.43

Прозрачност в дейността на общинските съветници 2.55

Прозрачност в работата на постоянните комисии 2.76

Прозрачност на политическите групи 1.50

Прозрачност в работата на Общинския съвет 2.91

Отчетност на членовете на общинския съвет 2.56

Отчетност на общинските съветници 2.47

Отчетност на постоянните комисии 1.94

Отчетност на ОбС като орган на местното самоуправление 3.28

Почтеност на членовете на Общинския съвет 3.24

Общинският съвет е приел етичен кодекс/етични стандарти 3.57

Правилата за поведение на общинските съветници са в съответствие с водещите етични стандарти 3.41

Създаден е механизъм за разглеждане на сигнали за неетично или корупционно поведение на общински съветници 2.59

Функционира ефективен механизъм за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в дейността на общинските съветници 3.39