2.76 Община Ямбол 2023, Инвестиционен анализ

Оценки

3.43 избрани показатели за Общински съвет, кмет и общинска администрация, структури на съдилища и полиция, относими към средата за икономическа дейност
2.89 избрани показатели за гражданско общество (медии, граждански организации, бизнес и политически партии), относими към средата за икономическа дейност
3.50 структурирана информация за бизнеса относно правилата за икономическа дейност и административното обслужване
1.00 насърчаване на иновативни стартъпи и облекчени условия за нововъзникващи бизнеси
3.00 създадени условия за привличане на инвестиции

Местният бизнес разполага с добри възможности за осъществяване на своята икономическа дейност.
Кметът и неговият екип използват механизмите за контрол върху доставчиците на публични услуги, свързани с изпълнение на договори по проекти на общината, включително и чрез обществени поръчки. Местният бизнес е консултиран периодично при приемане на нови регулации или изменение на съществуващи правила относно икономическата дейност. В тази връзка е установена необходимост от осигуряване на по-голяма прозрачност на консултативния процес. По отношение на проверките от контролните звена на общината са установени оценки на бизнеса, които повдигат въпроси относно прилагането на равнопоставен подход спрямо отделните фирми и съдържателното изпълнение на етични норми за конфликт на интереси на екип на местната власт.
Общинската администрация предлага добро качество на административните услуги, като включително демонстрира напредък при разширяване обхвата на предоставяните електронни услуги. Като цяло, тя осигурява достъп до информация – обсъждани документи, отчети относно разпореждането с общински имоти, регистри на общинските предприятия и отчети за тяхната дейност. Пропуски се установяват при осигуряването на достъп до регистъра на разрешителните за строеж, както и при публикуването на годишни отчети за дейността на администрацията. Въпреки че няма специализирано звено, ангажирано с инвестиционния процес, има документи (планове, отчети и обсъждания в Общинския съвет) от периода 2021 г. относно предприети мерки за насърчаване на инвестициите чрез участие в проект за развитие на инвестиционна дестинация „Сливен –Ямбол – Тунджа“.
Сайтът на общината осигурява добре структурирана информация относно дейността на бизнеса, с множество препратки към други информационни единици. Сайтът е организиран така, че позволява удобен достъп до търсена информация от няколко различни места. На основната страница е създадена секция „За бизнеса“, която включва линкове към „Административни услуги“, с детайлна информация относно услуги, с препратки към „Устройство на територията и строителство“, „Център за административни обслужване“, „Деловодни справки“ и „Публични регистри“. Наредбите за икономическата дейност са публикувани на достъпно място, включително. Въпреки че няма създадена специализирана секция относно инвестициите, може да се намери информация по темата – публикувани са полезна информация относно характеристиките на общината, Наредба за насърчаване на инвестициите, уведомления за инвестиционни предложения. Звеното, отговорно за инвестиционния процес, е дирекция в „Общинска собственост и икономически дейности“.
Общинският съвет се стреми да осъществява контрол върху местната изпълнителна власт. Постоянните комисии осигуряват добро ниво на прозрачност относно своята работа, което е предпоставка за участието на заинтересуваните страни в процеса на обсъждане на нормативни документи и регламенти, включително касаещи икономическата дейност в общината. Общинските съветници се стремят да поддържат връзка с избирателите си, като организират приемни и провеждат периодични срещи с тях. Наред с това, изследването установява, че те не са успели да изградят ефективен механизъм за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и като цяло неглижират темата за етичните стандарти в своята работа.
Местният бизнес разполага с относително добри условия за осъществяване на своята дейност. Местните власти прилагат основни елементи на политика за облекчаване на условията за стартиране и осъществяване на бизнес, както и за инвестиции в района. Установени са оценки на бизнеса, че контролните звена на общината прилагат избирателен подход спрямо фирмите. Местните фирми и бизнес асоциациите имат установена практика да отстояват своите позиции.
Структурите на гражданското общество (медии и граждански организации) имат определен принос за осъществяване на обществен контрол върху институциите. Въпреки че малка част от медиите поддържат интерес към темата за превенцията на корупцията и доброто управление, те работят свободно и не срещат затруднения с достъпа до информация относно дейността на институциите. Има примери на активно граждански организации, които търсят информация и отчетност от местните власти.