2.64 Община Шумен 2023, Инвестиционен анализ

Оценки

3.52 избрани показатели за Общински съвет, кмет и общинска администрация, структури на съдилища и полиция, относими към средата за икономическа дейност
2.68 избрани показатели за гражданско общество (медии, граждански организации, бизнес и политически партии), относими към средата за икономическа дейност
3.00 структурирана информация за бизнеса относно правилата за икономическа дейност и административното обслужване
1.00 насърчаване на иновативни стартъпи и облекчени условия за нововъзникващи бизнеси
3.00 създадени условия за привличане на инвестиции

Местният бизнес разполага с относително добри възможности за осъществяване на своята дейност и за нови инвестиции. Основен принос за това имат местната изпълнителна власт и общинската администрация.
Кметът и неговият екип полагат усилия за привличане на средства по проекти и на инвестиции в изградената индустриална зона. Дефицит на информация се установява относно контрола върху доставчици и изпълнители на договори, сключени с общината. Случаи с възлагане на обществени поръчки и с дейността на общински фирми повдигат въпроси относно ефективността на системата за установяване на конфликт на интереси. Въпреки че има частично установени механизми за взаимодействие на изпълнителната власт в гражданите и с бизнеса, те следва да бъдат доразвити, като се гарантира тяхната прозрачност, равни условия за участие ва всички заинтересувани страни и публичност на резултатите от провежданите обсъждания. Изследването регистрира частично установени механизми за взаимодействие с граждани и бизнес, които следва да бъдат надградени с повече прозрачност относно правилата за участие на заинтересуваните страни и на резултатите от провежданите обсъждания.
Общинският съвет е приел нормативна база, която създава необходимите предпоставки за осъществяване на икономическата дейност. Той изпълнява функциите си по контрол върху местната изпълнителна власт. Общинският съвет е изградил основните правила за взаимодействие с гражданите и бизнеса, но към момента на изследването няма примери за осигуряване на публична информация относно резултатите от този процес. Дефицити се установяват и в работата на постоянните комисии.
Общинската администрация предоставя административни услуги, които включват широк набор от възможности, включително чрез устно заявяване на услуги; изградена е система за електронно предоставяне на услуги. Администрацията осигурява много добро ниво на отчетност относно своята дейност и относно работата на общинските предприятия. Тя осигурява достъп до регистрите, кат едно от изключенията е достъпът до регистъра на разрешителните за строеж и общия устройствен план. Изследването показва, че са необходими действия за осигуряване на повече прозрачност относно обсъжданията на политики, проекти на решения и на стратегически документи, така че да бъде осигурена възможност за легитимно участие на бизнеса.

Сайтът на общината е структуриран по начин, който е насочен по-скоро към нуждите на гражданите. Няма създадена секция за бизнеса; публикуваната информация относно икономическата дейност се отнася до дейността на общинските дружества и до условията за наемане и разполагане на преместваеми търговски обекти. Информацията за административно обслужване на бизнеса е представена в секция за звеното „Отдел “Икономика и стопански дейности” – там са публикувани изискванията относно поставянето на преместваеми обекти и на рекламно-информационни обекти. Освен публикуваната Наредба за насърчаване на инвестициите не се установява друга информация по темите за инвестициите и насърченията за иновативни бизнес инициативи. Информацията за административното обслужване по отделни сектори е представена в секциите, посветени на дейността на отделните отдели и дирекции в общината.
Местните фирми разполагат с относително добри възможности за осъществяване на своята дейност. Създадена е индустриална зона с налични комуникации, която е привлякла инвеститори в общината. След запълването на зона 1 местните власти са предприели действия за изграждане на следващи подзони. Местните власти полагат определени усилия за намаляване на тежестта върху бизнеса и за инвестиции – наред с разширяването на индустриалната зона е осигурена е прозрачност на процеса по отдаване под наем на помещения – общинска собственост. По мнение на представители на бизнеса все още няма изградена комплексна координация на действията на местните власти при взаимодействието с различните видове бизнес – малък, среден и голям бизнес. Въпреки че липсват конкретни данни за неправомерно влияние върху регламентацията на икономическата дейност, местният бизнес не оценява, че се прилага равнопоставен подход в процеса на консултиране на управленски решения, засягащи неговата икономическа дейност.
Структурите на гражданското общество (медии и граждански организации) имат ограничен принос за осъществяване на обществен контрол върху институциите. Местните медии не поставят темата за антикорупцията и доброто управление във фокуса на свои предавания; малка част от неправителствените организации използват механизмите за търсене на отчетност от местните власти.