2.60 Община Хасково 2023, Инвестиционен анализ

Оценки

3.02 избрани показатели за Общински съвет, кмет и общинска администрация, структури на съдилища и полиция, относими към средата за икономическа дейност
2.21 избрани показатели за гражданско общество (медии, граждански организации, бизнес и политически партии), относими към средата за икономическа дейност
3.50 структурирана информация за бизнеса относно правилата за икономическа дейност и административното обслужване
1.00 насърчаване на иновативни стартъпи и облекчени условия за нововъзникващи бизнеси
3.25 създадени условия за привличане на инвестиции

През втората половина на 2023 г. са предприети мерки на местните власти за подобряване на условията на инвестиции в общината Резултатите от предприетите мерки ще бъдат обект на оценка в изследването през 2024 г.
Основен принос за създаването на среда за осъществяване на икономическа дейност в общината имат кметът и ръководената от него общинска администрация.
Кметът е разработил и прилага политика за управление на общината, която създава ясни правила за работата на подчинената общинска администрация. Правилата за регулиране дейността на местния бизнес са публично достъпни на сайта на общината; осигурена е публичност на регистрите, на правилата за вътрешен одит. Същевременно липсват достатъчно данни за осъществявания контрол върху общинските дружества, доставчиците на публични услуги и изпълнителите на обществени поръчки. Липсва достатъчно информация относно правилата на консултативния процес с бизнеса и гражданите и относно резултатите от установени форми на взаимодействие с тях.
Общинската администрация работи по ясно създадени правила, които дефинират основните елементи от процеса по административно обслужване на гражданите и бизнеса и са публично достъпни чрез сайта на общината. Изградена е система за предоставяне на административни услуги, включително електронни услуги, с възможност за обратна връзка с потребителите и докладите за удовлетвореността от административното обслужване. Регистрите са публично достъпни, като са създадени функционалности за извършване на справки.
Сайтът на общината предоставя добре структурирана информация относно административните услуги, правилата за работа на администрацията и регистрите и т.н.. Като цяло той предоставя по-ограничено количество информация относно условията за осъществяване на бизнес. На началната страница е публикувана секция „За гражданите и бизнеса“. Тя препраща към „Профил на купувача“, „Търгове и конкурси“, „Наем на зали и съоръжения“ и др. Секция „Актуално“ препраща към същите информационни единици, както и към „Публични регистри“. В секция „Административно обслужване“ са посочени предоставяните услуги за различните сектори. През 2023 г. в тази секция са включени и актуални данни за обсъждани проекти на решения, планове и политики за развитие. Липсва информация относно условията за инвестиции и насърчения и облекчения за новостартиращи бизнес инициативи.
Изследването в рамките на последните месеци от мандата на Общинския съвет дава основание за оценка, че местният законодателен орган има сравнително ограничен принос за развитието на местната икономическа среда. След приемането на Наредба за насърчаване на инвестициите в общинско значение в Община Хасково през май 2022 г. и решението за създаване на индустриална зона няма примери за интензивни действия за реализиране на политика за привличане на инвестиции. Изследването на капацитета и управлението на Общинския съвет показва определени дефицити при отстояването на независимост на общински съветници от лобистки натиск, прозрачност в работата на комисиите; прозрачни механизми за взаимодействие с гражданските организации и с местния бизнес. Въпросите за етичните стандарти не стоят на вниманието на общинските съветници до края на мандата на този съвет. В края на 2023 г. Общинският съвет е предприел мерки за създаване на нова индустриална зона в с. Узунджово. Предприети са мерки за повишаване на прозрачността при функционирането на неговите постоянни комисии. Резултатите от предприетите мерки следва да бъдат проявени и оценени в следващото изследване.
Местният бизнес разполага със относително добри условия за осъществяване на своята дейност – създадена е индустриална зона с изградена инфраструктура, която позволява да бъдат реализирани нови бизнес инициативи. Същевременно са установени възприятия на отделни представители на бизнеса, че част от решенията на местните власти са резултат от непрозрачно лобиране. Бизнесът идентифицира редица случаи на административен натиск и прилагане на неравнопоставен подход на контролните звена при извършване на проверки. Местните бизнес организации и фирми проявяват пасивен подход относно възможностите за участие в консултативния процес с местните власти – като цяло, бизнесът не проявява интерес към участие в изработването и отстояването на позиции относно регулации, засягащи неговата дейност и неглижира темата за включване в антикорупционни инициативи.
Структурите на гражданското общество (медии и граждански организации) имат ограничен принос за осъществяване на обществен контрол върху институциите. има примери на граждански организации, които са установили практика да изискват отчетност от институциите, използвайки инструментите на законодателството за достъп до обществена информация.