2.99 Община Търговище 2023, Инвестиционен анализ

Оценки

3.98 избрани показатели за Общински съвет, кмет и общинска администрация, структури на съдилища и полиция, относими към средата за икономическа дейност
2.97 избрани показатели за гражданско общество (медии, граждански организации, бизнес и политически партии), относими към средата за икономическа дейност
4.00 структурирана информация за бизнеса относно правилата за икономическа дейност и административното обслужване
1.00 насърчаване на иновативни стартъпи и облекчени условия за нововъзникващи бизнеси
3.00 създадени условия за привличане на инвестиции

Местните власти полагат усилия за развитие на бизнеса и за привличане на инвестиции. Основен принос за това има местната изпълнителна власт в лицето на кмета и неговия екип. В общината е изградена система за управление на обществени поръчки, която се основава на прозрачност и контрол върху изпълнителите на договори по проекти и обществени поръчки. Контролните звена прилагат подход, който е основан на ясни критерии и предварително разработен план. Кметът полага усилия за създаване на условия за инвестиции и за привличане на външни ресурси по проекти на общината. Изследването установява необходимост от по-целенасочена политика за развитие на експертния капацитет на администрацията и прозрачността на правилата, по които протича консултативния процес с гражданите и с бизнеса.
Дейността на администрацията е организирана по начин, който осигурява адекватното й функциониране, като наред с предоставянето на комплексни административни услуги и електронни услуги съществуват механизми за периодична оценка на нейната работа. Въведена е практика за удължено работно време на служителите от Центъра за административно обслужване, което позволява предоставяне на административно обслужване на гражданите и бизнеса, съобразено с динамиката на тяхната дейност.
Администрацията осигурява необходимото ниво на прозрачност относно дейността на общината, като публикува документите, подлежащи на обществено обсъждане и отчетите за дейността на общинските предприятия. Осигурен е и достъп до различните регистри, включително до регистъра на разрешителните за строеж и общия устройствен план. Установена е практика за поддържане на обратна връзка с гражданите и потребителите на административни услуги чрез анкети, достъпни на сайта.
Общинският съвет има сравнително добър публичен образ и като цяло неговите решения не са резултат от непрозрачно лобиране. Съветниците осъществяват надзор върху местната изпълнителна власт, но са пасивни при изпълнение на своята основна функция по представителство и поддържане на диалог с обществото – организирането на приемни с гражданите и бизнеса не е често прилаган практика; въпреки че са създадени правила за обществени обсъждания и за създаване на обществени съвети, няма публично известни примери за тяхното функциониране.
Сайтът на общината осигурява основна информация за бизнеса, която е адекватно структурирана в секция, достъпна чрез основната страница. В секцията с наименование „Информация за бизнеса“ са осигурени полезни връзки към „Интерактивна карта с ГИС функционалност на ОУП“; „Цялостна схема за разполагане на преместваеми обекти и съоръжения“, „Профил на купувача“, „Търгове/конкурси“, „Заповеди на кмета“, „Наредби на ОбС“, „Проекти на наредби“; връзка с Електронен портал за услуги и др. В секция „Инвестиции“ е публикувана информация относно: сертифицираните и насърчени законни инвестиции клас В; издадените сертификати за инвестиция клас В; актуален списък със свободните терени и други недвижими имоти за осъществяване на инвестиции; формуляри и образци за кандидатстване за сертификат за инвестиция клас В. и ползване на насърчителни мерки съгласно наредбата по чл. 22з, ал. 1.
Местният бизнес има добри възможности за осъществяване на своята икономическа дейност. Създадените предпоставки за това са свързани с: приети наредби на облекчаване на икономическата дейност, насочени към минимизиране на административната тежест; създадени общински структури за взаимодействие с бизнеса; определен терен за индустриална зона; няма данни за прилагане на избирателен подход във връзка с контролната дейност на общината или за оказване на неправомерен натиск. Местните власти са набелязани терени, на
които да бъде обособена индустриална зона. Като цяло, местният бизнес е пасивен по отношение на възможностите за участие или подкрепа на антикорупционни инициативи на местно ниво; част от фирмите имат практика да участват по-активно във форми на диалог с местните власти, като изразяват свои становища относно регулации и решения, засягащи дейността му.
Структурите на гражданското общество (медии и граждански организации) имат ограничен принос за осъществяване на обществен контрол върху институциите на местна власт. Има отделни примери на активни граждански организации, които служат като основа на гражданската активност в региона и обединяват усилията на активно граждани.