4.29 Община Стара Загора 2023, Инвестиционен анализ

Оценки

3.67 избрани показатели за Общински съвет, кмет и общинска администрация, структури на съдилища и полиция, относими към средата за икономическа дейност
3.29 избрани показатели за гражданско общество (медии, граждански организации, бизнес и политически партии), относими към средата за икономическа дейност
4.75 структурирана информация за бизнеса относно правилата за икономическа дейност и административното обслужване
4.75 насърчаване на иновативни стартъпи и облекчени условия за нововъзникващи бизнеси
5.00 създадени условия за привличане на инвестиции

Местните власти са създали много благоприятни условия за насърчаване развитието на бизнеса и за привличането на инвестиции. Съществен принос за това имат общинската администрация и кметът. Местната администрация разполага с необходимите ресурси, за да изпълнява своите функции – тя предоставя широк набор от комплексни административни услуги, електронно предоставяни услуги, като кметският екип прилага политика за развитие на експертния й капацитет. Общинската администрация поддържа интернет сайт, който осигурява адекватен достъп до съществуващите регистрите, до документите, които са предмет на обществено обсъждане и до правилата за осъществяване на икономическа дейност. Създадено е специализирано звено „Инвестиции,“, което предоставя специализирана информация и услуги за бизнеса и поддържа информация в специализирания сайт Invest Stara Zagora (https://invest.starazagora.bg). На територията на общината е създадена Индустриална зона „Загоре“.
Кметът осъществява политика за осигуряване на допълнителни ресурси чрез проекти и чрез създаване на условия за привличане на инвестиции. Местната изпълнителна власт, в лицето на кмета и неговия екип, поддържат диалог с гражданите и бизнеса, включително и при обсъждането на стратегии и политики за развитие на общината. Наред с това, има оценки, че е необходима по-голяма яснота относно възможностите за равнопоставено участие на фирмите в консултативния процес при вземането на решения за развитие на местната икономика и при измененията на регулации относно икономическата дейност. Дефицити се установяват при осъществяването на контролна дейност – изследването регистрира възприятия на бизнеса за прилагане на неравнопоставен подход при извършването на проверки спрямо отделни фирми.
Общинският съвет е приел редица наредби относно икономическата дейност в общината. Създадени са правила относно консултативния процес с бизнеса и гражданските организации. В края на мандата на Общинския съвет са регистрирани критични оценки относно съдържателната страна на консултативния процес, които насочват към определена пасивност и формализъм в диалога със заинтересуваните страни. Общинският съвет се стреми за осъществява контрол над местната изпълнителна власт, като по-съществен принос имат част от общинските съветници. През 2023 г. са предприети мерки за повишаване на прозрачността и отчетността относно работата на съвета и на неговите комисии.
Общината поддържа сайт, който представя добре структурирана информация за бизнеса. На основната страница е създадена връзка към сайта за инвестиции Invest Stara Zagora; създаден е линк, който отвежда към секция „Стопански дейности, стопанска политика и спортна политика“, където е публикувана информация за звената в общината, бланки на заявления, информация за търгове, наеми, пазари, реклама, регистри, информация за земеделие. Наред с тази информация в секция „Стопански дейности, стопанска политика и спортна политика“, в лента отдясно се съдържат препратки към други важни теми и услуги: предоставяни административни услуги и сертификати, включително и CAF (Въвеждане на обща рамка за оценка в българската администрация). Подсекция „Характеристики на Стара Загора“ съдържа информация, която е полезна за бизнеса: „Местоположение“, „Достъп до инфраструктура“, „Природни дадености“. Специализираният сайт за инвестиции и за новостартиращи бизнеси е на английски език, като информацията в него е ясно структурирана и добре визуализирана в секции: „Защо Стара Загора“ (с данни относно условия за бизнес и характеристики на района), „Set up your business“; осигурена е информация в секции „Инвестиционна подкрепа“ (насърчения и облекчения за инвеститорите), „Индустриални зони“, „Данъчни стимули“, „Инвестиционни стимули“. Информацията в подсекция „Индустриални зони“ включва информация за инвеститори в района. Публикувана е информация за контакт с екипа; осигурен е пряк достъп до Наредбата за насърчаване на инвестициите, която е изменена през 2022 година.
Местният бизнес разполага с много добри условия за своята дейност, включително и за стартиране на нови бизнес инициативи. Общинският съвет е създал наредба, насърчаващи инвестициите, осигурен е адекватен достъп до информация относно предоставяните административни услуги и до регистрите; създадени са специализирани общински структури, ангажирани с инвестиционния процес и взаимодействието с бизнеса; създадена е индустриална зона „Загоре“, в която могат да бъдат развивани нови бизнес инициативи. Районът на Стара Загора е един от трите района в страната, които са включени в Националния план за възстановяване и устойчивост и ще получат приоритетно финансиране за осъществяване на преход към технологии на зелената икономика. В този контекст следва да се отбележи, че част от местните фирми участват активно в диалог с местните власти и отстояват активно своите предложения и становища. Изследването регистрира критични оценки от страна на бизнеса относно прилагането на неравнопоставен подход при извършване на контролната дейност.
На местно ниво съществува широк кръг от граждански организации, инициативни комитети, активни граждани и медии, които имат значителен принос за осъществяване на обществен контрол върху институциите на местна власт.