4.50 Община София 2023, Инвестиционен анализ

Оценки

3.96 избрани показатели за Общински съвет, кмет и общинска администрация, структури на съдилища и полиция, относими към средата за икономическа дейност
3.53 избрани показатели за гражданско общество (медии, граждански организации, бизнес и политически партии), относими към средата за икономическа дейност
5.00 структурирана информация за бизнеса относно правилата за икономическа дейност и административното обслужване
5.00 насърчаване на иновативни стартъпи и облекчени условия за нововъзникващи бизнеси
5.00 създадени условия за привличане на инвестиции

София е не само столица на страната, но и най-големият икономически център. Тя предоставя отлични условия за осъществяване на икономическата дейност, включително и за нови инвестиции. Съвместен принос за това имат както местната изпълнителна власт, така и администрацията и местният Общински съвет. В сравнителен план най-съществен позитивен принос при създаването на икономическата среда има работата на общинската администрация, включително  на специализираните структури за инвестиции. В Столична община работи специализирана структура за привличане на инвестиции в общината – Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции. 

Общинската администрация предоставя широк набор от комплексни административни услуги, включително електронни услуги и разполага с адекватни ресурси, които позволяват изпълнение на своите функции. Администрацията осигурява адекватно ниво на публичност на информация относно регистрите и документите, които са предмет на обществено обсъждане. Добра база за консултативния процес с гражданите и бизнеса създава секцията в сайта на Столична община „Участвайте“. Там са създадени обособени секции за обществени обсъждания, обществени консултации, кампании и анкети за обратна връзка с гражданите, което позволява да служи за платформа за диалог и гражданско участие. 

В края на своя мандат кметският екип продължи усилията си за привличане на финансови ресурси за развитие на общината. Наред с това не успя да приложи ефективни механизми за контрол върху изразходването на публични средства по обществени поръчки, както и да осигури прозрачност и отчетност относно управлението на общинските предприятия. Изследването потвърждава хроничния характер на проблемите, произтичащи от качеството на строителството, осъществявано от изпълнители на договори с общината. Като позитив следва да се посочи обстоятелството, че кметският екип използва различни механизми за комуникация и диалог с гражданите, включително и при обсъждането на стратегии и политики за развитие на общината.

Общинският съвет е създал правила относно условията за осъществяване икономическа дейност, включително за привличането на инвестиции и стартиране на иновативни бизнеса. Достъпът до наредбите относно правилата за икономическа дейност в общината се осъществява чрез сайта на Общинския съвет. Общинският съвет е приел и правила за консултативния процес с гражданските организации и бизнеса при обсъждане на стратегически решения и при определяне на правилата за икономическа дейност. Същевременно практиката на местния парламент показва, че прекият диалог с гражданите, особено в рамките на пленарните заседания, е затруднен. Има примери на отделни общински съветници, които са активни в поддържането на диалог с гражданите, а също така се стремят да осъществяват контрол върху местната изпълнителна власт. Изследването установява сериозни дефицити на Общинския съвет относно способността за устояване на лобистки натиск при вземането на решения, свързани с управление на общинската собственост и възлагането на обществени поръчки. 

Общината поддържа сайтове, които представят значителна по обем и добре структурирана информация за бизнеса. На основната страница на сайта на общината са създадени карета за достъп до „Публични регистри“, „Профил на купувача“, „Деловодна справка“ и е осигурена препратка към сайта на специализирана структура за инвестиции – Агенцията за приватизация и инвестиции. Страницата на Общинския съвет осигурява достъп до наредбите на Общинския съвет относно правилата за икономическа дейност в общината.

Агенцията за приватизация и инвестиции поддържа самостоятелен сайт, който предоставя информация относно условията за инвестиции в общината. Специализираният сайт InvestSofia (InvestSofia.com) е добре структурирана информация. Сайтът се рекламира в обществения транспорт на столицата. Той осигурява информация относно условията и правилата за работа на бизнеса. Секцията за новостартиращи бизнеси представя информация относно предоставяните стимули за бизнеса. Секциите „Създайте своя бизнес“ и „Регистрирайте своя бизнес“ дават указания за различните форми за бизнес инициативи. В сайта може да се намери информация за „Акселератор Стартъп София“ и за Менторска програма към „Акселератор Стартъп София“. Публикувани са данни, полезни за новорегистрирани бизнеси и за бъдещи инвеститори в секциите „Имотен пазар“, „Офис и индустриални площи“, „Пазар на труда“, „Ключови индустрии“. Сайтът осигурява богата информация за бъдещи инвеститори. Той е структуриран в четири измерения:  1) хоризонтално меню в горната част, която съдържа секции: „Създайте своя бизнес“, „Защо София, „Търгове и конкурси“, „За нас“, „Профил на купувача“; 2) в средата на сайта са публикувани карета към основните бизнес сектори; 3) „Актуални новини“; 4) връзка със столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции и с Бизнес каталози и анализи. Подсекция „Защо София“ съдържа мотиви и информация за „Успешни примери“, „Търгове и приватизация“, „Профил на купувача“, „Екип“; възможности за абонамент за бюлетина на Агенцията за приватизация и инвестиции. Създадената подсекция „София – бизнес дестинация“ отвежда към брошури, бизнес справочници и други анализи, включително „Инвестиционен профил“ с данни за периода от 2023 г. до 2018 г., справочници за сектори (технологичен, пазар за недвижими имоти, Ключови индустрии и др.). 

Местният бизнес разполага с благоприятни условия за осъществяване на своята дейност, включително и за инвестиции в нови бизнес инициативи. Общинският съвет е създал наредби, облекчаващи административната тежест и насърчаващи инвестициите; функционират специализирани общински структури, ангажирани с инвестиционния процес и взаимодействието с бизнеса. Определено препятствие пред лоялната конкуренция представляват практиките на местните власти за възлагане на обществени поръчки за строителство. В София са разположени националните ръководства на бизнес организациите, което е предпоставка за тяхното по-интензивно участие в обсъждания, които се отнасят до правилата за икономическа дейност. Изследването показва, че част от бизнес организациите се възползват от възможността да предоставят становища и позиции относно промени в нормативната уредба или са инициатори на собствени политики с ефект върху антикорупционната среда в общината. Наред с това, следва да се подчертае, че потенциалът на местния бизнес за участие в местната среда  не се реализира в максимална степен. 

На местно ниво съществуват множество структури на гражданското общество – граждански организации, местни инициативни комитети, активни граждани и медии, които прилагат широк спектър от инициативи за обществен контрол върху дейността на институциите на местната власт. Те са създали устойчиви практики по търсене на информация и за осигуряване на публичност на дефицити в управлението на общината, като техните инициативи често служат като основа за предприемане на корективни мерки от страна на местните власти.