2.48 Община Смолян 2023, Инвестиционен анализ

Оценки

3.38 избрани показатели за Общински съвет, кмет и общинска администрация, структури на съдилища и полиция, относими към средата за икономическа дейност
2.53 избрани показатели за гражданско общество (медии, граждански организации, бизнес и политически партии), относими към средата за икономическа дейност
2.50 структурирана информация за бизнеса относно правилата за икономическа дейност и административното обслужване
1.50 насърчаване на иновативни стартъпи и облекчени условия за нововъзникващи бизнеси
2.50 създадени условия за привличане на инвестиции

Географските характеристики на региона предполагат специализация на икономическата дейност в общината и по-ограничен спектър от възможности за осъществяване на бизнес инициативи. През изминалата година местните власти са предприели мерки за подобряване на средата, но все още съществува необходимост от интензифициране на тяхната работа в две насоки: привличане на финансови ресурси, включително на инвестиции в перспективните сектори; и подобряване на диалога с местния бизнес и със структурите на гражданското общество.
Общинската администрация отбелязва напредък при предоставянето на административни услуги, като разширява броя на електронните слуги. Предвид географските особености на общината – разпръснатост на отделните населени места, са осигурени възможности за дистанционно извършване на справки за движението по преписките. Изградена е сертифицирана система за управление на документооборота и дейностите, която включва дефиниране на цели във връзка с функционирането на администрацията и отчети относно извършената дейност. Администрацията се стреми да поддържа обратна връзка с гражданите, като провежда анкети с гражданите и публикува резултати от тях. Определени дефицити се установяват относно прозрачността на консултативния процес, които се изразяват в недостатъчно ниво на прозрачност относно условията за предоставяне на становища във връзка с обществени консултации. В тази връзка следва да се отбележи и обстоятелството, че бизнесът и структурите на гражданското общество също демонстрират пасивен подход. През изминалата година са предприети действия по осигуряването на повече прозрачност относно съществуващите регистри.
Кметът и неговият екип са предприели мерки за осигуряване на прозрачност относно процедурите за избор на външни изпълнители на дейности на общината. Контролните звена извършват дейност при ясни критерии, като няма данни за прилагане на неравнопоставен подход. Липсват случаи на неетично поведение сред ръководния екип на общината. Като дефицити се очертават недостатъчно активните дейности за привличане на допълнителни ресурси в общинския бюджет чрез иницииране на проекти и привличане на инвестиции. Дефицити са регистрирани относно отчетността и диалога с гражданите и с местния бизнес при разработването на политики за развитие на общината и на правилата за регулиране на икономическа дейност.
Общинският съвет има добър публичен образ. Изследването показва, че са необходими допълнителни усилия за осигуряването на прозрачност на правилата за участие на гражданите и бизнеса при обсъждането на промени в нормативната база и на стратегии за развитие на общината.
Сайтът на общината е насочен по-скоро към гражданите на общината и потребителите на туристически услуги в района. Сайтът не поддържа секция със специализирана и детайлна информация за бизнеса. Полезна информация е публикувана за туристическия сектор (секция Туризъм е достъпна вляво, долу, подсекция секция – Документи за изтегляне). Осигурен е достъп до секции „Административни услуги“, „Обществени поръчки“, „Регистри“, „Обяви и конкурси“ и др. Сайтът не осигурява информация относно възможностите за инвестиции. В секцията, отразяваща дейността на Общинския съвет, са публикувани решенията, включително и Наредбата за инвестициите.
Наличните данни и начинът на структуриране на информацията в сайта на общината извеждат на преден план необходимостта от създаване на нов сайт, който да осигури на гражданите и бизнеса адекватен достъп до информация.
Местният бизнес се нарежда на едно от последните места в секторната класация. Местните фирмите и бизнес организациите не са активни в изработването и в отстояването на становища относно правилата за икономическа дейност и на политики за развитие на общината. Налице са отделни елементи на общинска политика за облекчаване на условията за стартиране на бизнес. В тази връзка е създадена Наредба за привличане и насърчаване на инвестиции с общинско значение в община Смолян, като фирмите, проявяващи интерес, имат достъп до документа и до формулярите на заявления чрез сайта на общината.
Структурите на гражданското общество (медии и граждански организации) имат скромен принос за осъществяване на обществен контрол върху институциите. С малки изключения, те се отличават с пасивност при използването на инструменти за достъп до обществена информация относно управлението и осъществяването на мониторинг на дейността на местните власти.