3.53 Община Сливен 2023, Инвестиционен анализ

Оценки

3.92 избрани показатели за Общински съвет, кмет и общинска администрация, структури на съдилища и полиция, относими към средата за икономическа дейност
2.71 избрани показатели за гражданско общество (медии, граждански организации, бизнес и политически партии), относими към средата за икономическа дейност
4.50 структурирана информация за бизнеса относно правилата за икономическа дейност и административното обслужване
2.50 насърчаване на иновативни стартъпи и облекчени условия за нововъзникващи бизнеси
4.00 създадени условия за привличане на инвестиции

Местният бизнес разполага с благоприятни условия за осъществяване на своята дейност. Принос за това имат преди всичко общинската администрация и кметът.
Кметът осъществява политика, насочена към възприемане на стандарти за добро управление в общината и за създаване на условия за привличане на инвестиции. Неговата управленска програма включва мерки за добро управление на общината. В допълнение към нея има примери за работа по проекти за добро управление, които са допринесли за по-прозрачното и отчетно функциониране на общинската администрация. В общината се реализира политика за развитие на капацитета на местната администрация; създадена е система за контрол върху дейността й, както и върху дейността на общинските дружества. За насърчаване на инвестиционния процес е приложен подход за взаимодействие и обединяване на ресурсите на община Сливен с две съседни общини – през 2021 г. инициативата „Инвестиционната дестинация „Сливен – Тунджа – Ямбол“ е отличена от Оперативна програма „Региони в растеж“ в категория „Най-отговорен поглед в бъдещето“.
Общинската администрация изпълнява ефективно своите основни функции, като за отправна точка на нейната работа служи Европейският модел за качество. Посоченият модел е свързан с периодично извършване на анализи, доклади за самооценка и планове за подобрение на дейността. Администрацията е създава практика за поддържане на обратна връзка с потребителите на административни услуги. Тя публикува в достъпен и ясно структуриран вид информацията за предоставяни услуги (сайтът съдържа и опция за граждани с увредено зрение); поддържа адекватен достъп до регистрите, до информация относно осъществяваните проекти и годишните отчети за дейността.
Общината поддържа сайт, който представя добре структурирана информация за бизнеса. На основната страница са създадени секции „За бизнеса“, „Инвестиции“, „Търгове и конкурси“, „Профил на купувача“, „Транспортна схема“, „Устройство на територията“, „Дружества и предприятия“, „Административно обслужване“, „Публичен регистър“. Информацията в секция „За бизнеса“ е добре структурирана и съдържа следните информационни единици: „Административно обслужване“, ЦАИС „Електронни обществени поръчки“, „Търгове и конкурси“, „Земеползване“, „Инвестиционна програма на Община Сливен“ (с информация, формуляри, покани, вътрешни правила), „Проекти и програми“, „Общинска собственост“ и др.
Особен акцент следва да се постави върху добрата практика за осигуряване на отчетност относно изпълнението на проектите и договорите на общината с изпълнители – в обособени секция на сайта „Програми и проекти“ се откриват регистър на осъществявани и приключили проекти, обща информация за тях, проведени процедури за избор на изпълнители, договори, отчети по проекти и данни за осъществяван контрол и наложени санкции.
Секция „Инвестиции“, препраща към „Инвестиционна дестинация Сливен – Ямбол“, „Актуален списък на свободните терени и други недвижими имоти“, „Формуляри и образци за кандидатстване на получаване на сертификат за инвестиция“ и др. В „Инвестиционна дестинация“ е публикувана информация относно: Инвестиционна програма на община Сливен (формуляри, покани, вътрешни правила), Бизнес каталог (с обща информация за работа сила, основни икономически показатели); „Икономически профил“, индустриални зони „Сливен Запад“ 1 и 2, „Бършен“, „Ямбол-Запад“, „Ямбол-Изток“ и „Ямбол-Юг“); данни за контакт с инвестиционно звено за ПЧИ и бизнес развитие „Инвест Сливен“. Сайтът съдържа и презентация „Технологичен и стартъп пътеводител“ с информация относно условията за подкрепа и развитие на иновативни бизнес инициативи.
Определени дефицити се установяват относно прозрачността в условията, при които бизнесът и гражданските организации могат да си взаимодействат с общината. В тази връзка са предприети някои действия за прозрачност, като за пълноценното реализиране на открит подход е необходимо да бъде осигурена публичност на правилата за дейността на консултативни съвети, състави, условията за тяхното участие в консултативния процес и резултати от тяхната работа. В този процес участие следва да има и Общинският съвет, като в разглеждания контекст се установяват определени дефицити – формален подход при обсъждането на проекти на нормативни документи; непоследователно прилагане на отчетност относно неговата работа, незадоволителна степен на прозрачност в работата на постоянните комисии.
Местният бизнес разполага с добри условия за осъществяване на икономическа дейност. Създадена е наредба за насърчаване на инвестициите, осигурен е адекватен достъп до информация относно предоставяните административни услуги и до регистрите. Изследването установява по-широко разпространена пасивна и инертна нагласа на представителите на местните фирми и бизнеса асоциации – като цяло местните фирми са пасивни както при разработването на позиции относно нормативната база и във връзка с възможностите за участие в инициативи за добро управление.
Приносът за гражданските организации и медиите за контрол върху местните власти е сравнително ограничен. Основният фокус на работа на повечето неправителствени организации е в сферите на социалната подкрепа и образованието.