2.21 Община Силистра 2023, Инвестиционен анализ

Оценки

2.87 избрани показатели за Общински съвет, кмет и общинска администрация, структури на съдилища и полиция, относими към средата за икономическа дейност
2.18 избрани показатели за гражданско общество (медии, граждански организации, бизнес и политически партии), относими към средата за икономическа дейност
2.50 структурирана информация за бизнеса относно правилата за икономическа дейност и административното обслужване
1.00 насърчаване на иновативни стартъпи и облекчени условия за нововъзникващи бизнеси
2.50 създадени условия за привличане на инвестиции

Периферното географско разположение на общината, както и пасивният подход на местните власти все още не отговарят на критериите за ефективна политика за привличане на инвестиции.
Налице са отделни елементи на общинска политика за облекчаване на условията за стартиране на бизнес – създадена е наредба за насърчаване на инвестициите, която съдържа изисквания за актуален списък със свободните терени и други недвижими имоти за осъществяване на инвестиции; на сайта на общината са публикувани формуляри и образци за кандидатстване за получаване на сертификат клас В; в процес на разработване е нов сайт на общината.
Кметът и подчинената му администрация осигуряват прозрачност на правилата за осъществяване на икономическа дейност. Мерките на местната изпълнителна власт за привличане на средства по проекти и на инвестиции са сравнително ограничени. Въпреки че липсват данни за злоупотреба с власт и за неетично поведение на кметския екип, има регистрирани оценки за недостатъчна прозрачност при възлагането на обществени поръчки. Най-съществени дефицити са регистрирани при осигуряването на практически възможности за диалог с гражданите и за консултиране становищата на бизнеса относно политиките за развитие на общината и промените в нормативната база за регулиране на икономическата дейност.
Общинският съвет има сравнително добър публичен образ и осъществява своите функции по контрол спрямо местната изпълнителна власт. Същевременно той демонстрира значими дефицити относно прозрачността в две насоки: прозрачност относно работата на постоянните комисии и прозрачност на правилата за включване на гражданите и бизнеса в диалог относно обсъждани проекти на политики за развитие на общината и наредби относно икономическата дейност. Липсата на ясни правила за гражданското участие в консултативни и обществени съвети е предпоставка за практическата невъзможност на гражданите и бизнеса да вземат активно участие в заседанията и да се изказват по време на заседанията.
Общинската администрация се придържа към основните изисквания за прозрачност и отчетност в своята работа. През изминалата година тя положи усилия за преодоляване на дефицита на информация в сайта, съществувал до 2022 г.
През 2023 година сайтът на общината беше преструктуриран, като е използвана матричната структура за общински сайтове, разработена по проект на оперативна програма „Добро управление“. Създадената секция „За бизнеса“, към момента на изследването информацията в нея е ограничена. Част от информацията, релевантна за бизнеса, е публикувана на несистематично място, в секции с наименования „Бързи връзки“ и „Достъп до обществена информация“. В секция „За общината“ е създадена подсекция „Инвестиции“, която осигурява основна информация относно географското разположение и големината на общината. В секция „Актуално“ – „Търгове и конкурси“ е осигурена информация относно търгове и конкурси (с възможност за търсене и по дати); публикувана е информация и относно обявления за обществени поръчки.
Местният бизнес оценява, че осъществява дейността си свободно, като не съществуват данни за неправомерно влияние върху неговата дейност. Местните фирми демонстрират пасивност в консултативния процес в институциите на местната власт; няма примери за представяне на становища относно регулации на икономическата дейност в общината през изминалата година.
Структурите на гражданското общество (медии и граждански организации) имат незначителен принос за осъществяване на обществен контрол върху институциите.