4.15 Община Русе 2023, Инвестиционен анализ

Оценки

4.26 избрани показатели за Общински съвет, кмет и общинска администрация, структури на съдилища и полиция, относими към средата за икономическа дейност
3.47 избрани показатели за гражданско общество (медии, граждански организации, бизнес и политически партии), относими към средата за икономическа дейност
4.50 структурирана информация за бизнеса относно правилата за икономическа дейност и административното обслужване
3.50 насърчаване на иновативни стартъпи и облекчени условия за нововъзникващи бизнеси
5.00 създадени условия за привличане на инвестиции

Местният бизнес разполага с много благоприятни условия за своята дейност. Основен принос за това имат местната изпълнителна власт и благоприятното географско положение на общината, което се намира на кръстопът на ключови международни комуникационни и търговски коридори.
Кметът се нарежда на първо място сред останалите кметове, включени в изследването на Индекса на местната система за почтеност. Тази оценка е резултат от адекватно изпълнение на комплекс от показатели в трите измерения – капацитет, роля и управление, като на преден план се открояват показателите, свързани с отчетността и прозрачността в работата на кмета, ефективното управление на общинската администрация и диалога с обществени организации относно въвеждането на принципите на добро управление.
Кметът използва редовно инструментите за контрол върху общинските предприятия, осигурява публичност на резултатите от тяхната работа, на извършваните одити и проверки, включително по отношение на проектите с европейско финансиране. Съществен позитив в дейността на кмета е поддържането на практика за пряка комуникация с гражданите, както и опосредствана комуникация чрез рубрики с негово участие в местните медии. Пред 2023 година са предприети действия за преодоляване на установени пропуски относно консултативния процес с гражданите и бизнеса относно политиките за развитие на общината – установеното неструктурирано сътрудничество с бизнеса е надградено с правила за участие в консултативния процес. През 2023 г. е учреден Обществен съвет по икономически въпроси към община Русе. В него участват представители на бизнеса, търговски камари, академични среди, браншови и други граждански организации. Съветът е експертно-консултативен орган, който ще подпомага местната власт и местното самоуправление при формиране на позиции, поемане на инициативи за развитие и провеждане на общинската политика по икономически въпроси.
Кметът има принос за възприемането на стандарти за отчетност и на ръководената общинска администрация. Тя има добре изградена система за предоставяне на административни услуги, включително предоставя комплексно административно обслужване и разширява обхвата на предоставяните електронни услуги за гражданите и бизнеса. Администрацията поддържа обратна връзка с гражданите и прилага подход за комуникация относно извършената дейност на ежеседмична база, който я прави близка до хората. Администрацията е осигурила основни данни относно дейността и на седемте общински предприятия (предмет на дейност, управителни органи, данни за контакт), като част от предприятията публикуват по-детайлна информация за техните функции, включително линкове към техни сайтове и документи, регламентиращи тяхната работа.
Сайтът на общината представя добре структурирана и визуализирана информация за бизнеса. Създаден и е специализиран сайт за инвестициите в района. На основната страница на сайта на общината е създадена секция „Условия за бизнес и инвестиции“, която препраща към „Инвестирай в Русе“, „Профил на купувача“, „Административни услуги“, с подсекция „Икономика и управление на собствеността“. На основната страница е създаден панел, препращаш към Географско-информационната система на община Русе. В страницата на Общинския съвет, в секция „Наредби“ са публикувани на достъпно видимо място наредбите, които се отнасят до икономическата дейност, включително до Наредба за данъчни облекчения за инвестиции. Осигурен е адекватен достъп до регистрите. В рамките на сайта „Инвестирай в Русе“ е публикувана информация, достъпна относно „Инвестиционен профил на община Русе“, „Инвестиционен профил на еврорегион Русе – Гюргево“, „Летище Русе“, „Основни работодатели“. Публикувана е актуална информация за 2023 г. за инвестиционния профил на Русе.
Общинският съвет е приел наредби, относими към дейността на бизнеса, в т.ч. Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Русе и издаване на сертификати клас В и Наредба за данъчни облекчения за инвестиции. Той взаимодейства с местната изпълнителна власт при реализиране на политики за развитие на общината и се стреми да осъществява функциите си по контрол върху работата на местната изпълнителна власт. Определени дефицити има при приложението на механизмите за предотвратяване на конфликт на интереси; етичните аспекти от работата на общинските съветници не стоят на вниманието на Съвета.
Местният бизнес разполага с много благоприятни условия за развитие на своята дейност. Местният бизнес разчита на създадена нормативна база, насърчаваща инвестициите и на изградена инфраструктура в създадената индустриална зона. Част от бизнес асоциациите участват в изработването и отстояването на позиции относно регулации, засягащи тяхната дейност; част от фирмите проявяват по-скоро декларативен подход към възможностите за участие в инициативи за добро управление и за подкрепа на граждански инициативи в тази сфера. През 2023 г. активни бизнес асоциации и фирми са се включили в състава на учредения Обществен съвет по икономически въпроси към община Русе. Представителите на местния бизнес не са обект на злоупотреба с власт от страна на местната власт. Като дефицит се отбелязва пасивният подход по темата за превенция на корупцията и декларативният подход към възможностите за подкрепа на граждански инициативи за добро управление.
Структурите на гражданското общество (медии и граждански организации) имат умерен принос за осъществяване на обществен контрол върху институциите, респективно за създаване на среда. Има примери за активни представители на медиите и граждански организации, които използват активно възможностите, които предоставя законодателството за достъп до обществена информация.