3.40 Община Разград 2023, Инвестиционен анализ

Оценки

4.13 избрани показатели за Общински съвет, кмет и общинска администрация, структури на съдилища и полиция, относими към средата за икономическа дейност
2.87 избрани показатели за гражданско общество (медии, граждански организации, бизнес и политически партии), относими към средата за икономическа дейност
3.00 структурирана информация за бизнеса относно правилата за икономическа дейност и административното обслужване
3.00 насърчаване на иновативни стартъпи и облекчени условия за нововъзникващи бизнеси
4.00 създадени условия за привличане на инвестиции

Местният бизнес разполага с добри условия за реализирането на своите инициативи и за инвестиции. Равностоен принос за това имат кметът, общинската администрация и Общинския съвет.
Кметът осъществява политика за управление на общината, включваща мерки за добро управление, развитие на експертния капацитет на администрацията и инициативи за привличане на инвестиции. Действията на кметския екип и на администрацията са съобразени със стандартите за прозрачност и отчетност относно изпълнението на управленската програма и изразходването на средства по европейски проекти и обществени поръчки. Определени дефицити се установяват относно прозрачността на консултативния процес на кметския екип и на общинските съветници с бизнеса, отчетността относно управлението на общинските дружества и работата на контролните звена в общината.
Общинската администрация е изградила добра система за предоставяне на административни услуги и продължава на увеличава броя на електронно предоставяните услуги. Тя изпълнява задълженията си за осигуряване на публичност на условията за административно обслужване и на условията на инвестиции; поддържа обратна връзка с гражданите чрез създадените формуляри за обратна връзка, анкети с потребителите на услуги и възможности за задаване на въпроси. Определени дефицити се установяват относно съдържателността на отчетите относно дейността на общинските предприятия.
Въпреки че няма изрично обособена секция за бизнеса, сайтът на общината представя структурирана информация, включително относно възможностите за инвестиции. Сайтът представя актуална информация относно административното обслужване, възможностите за електронни услуги; създадени са линкове към информация относно типовете предоставяни услуги. Данните са публикувани в секция „Икономически профил“, който препраща и към данни за отделните сектори на общинската икономика. Сайтът осигурява достъп до съществуващите регистри, включително до интегрираната система на държавната администрация. В секция „Проекти“ е достъпна полезна информация относно активни европейски програми и финансови инструменти за безвъзмездно подпомагане на бизнеса и за стартиране на бизнес инициативи. Тази информация се актуализира ежемесечно и включва линк към първоизточник.
В секция „Програми и проекти“ е осигурена информация с активни линкове към Наредба за насърчаване на инвестициите; „Свободни имоти за инвестиционни проекти в община Разград“; „Имоти за отдаване“. Сайтът осигурява връзка с информация относно Бизнес зона „Перистър“, която има обособен сайт. В секция „Уведомления, търгове и конкурси“ е публикувана информация за постъпили инвестиционни уведомления.
Бизнесът оценява, че общината е създала благоприятни условия за осъществяване на икономическа дейност и за привличане на инвестиции. Като цяло, представителите считат, че не са обект на злоупотреба от страна на местните власти. Наред с това, те оценяват не са достатъчно интензивно включени в диалога с местните власти. Една от причините за това е и относително пасивният подход на част от фирмите в този процес.
Като цяло, структурите на гражданското общество (медии и граждански организации) имат ограничен принос за осъществяване на обществен контрол върху институциите. Изключение правят малък брой неправителствени организации, които проявяват активност при осъществяването на инициативи за граждански контрол и при използването на законовите възможностите за достъп до обществена информация.