4.41 Община Пловдив 2023, Инвестиционен анализ

Оценки

3.48 избрани показатели за Общински съвет, кмет и общинска администрация, структури на съдилища и полиция, относими към средата за икономическа дейност
3.55 избрани показатели за гражданско общество (медии, граждански организации, бизнес и политически партии), относими към средата за икономическа дейност
5.00 структурирана информация за бизнеса относно правилата за икономическа дейност и административното обслужване
5.00 насърчаване на иновативни стартъпи и облекчени условия за нововъзникващи бизнеси
5.00 създадени условия за привличане на инвестиции

Местните фирми разполагат с много добри условия за развитието на своята дейност. Общината е създала отлични условия за развитие на бизнеса и за привличане на инвестиции.
Най-съществен принос за това има общинската администрация, която е изградила система за предоставяне на административни услуги, включително по електронен път и комплексно административно обслужване. Тя осигурява публичност на информация относно регистрите и документите, които са предмет на обществено обсъждане. Съществува звено, което работи специализирано в областта по насърчаване на инвестициите и взаимодействие с бизнеса. Наред със сайта на общината, администрацията поддържа сайт, който предоставя специализирана информация относно възможностите за инвестиции. Определени дефицити се установяват при управлението на общинската собственост и формалното изпълнение на изискванията участие на бизнеса и гражданското общество при обсъждане на общински политики за развитие на общината.
Сайтът на общината представя добре структурирана информация за бизнеса. На основната страница е създадена секция „Бизнес“, както и допълнителни секции с информация относно „Градоустройство и строителство“, „Профил на купувача“, „Публични регистри“. Секция „Бизнес“ представя структурирана информация относно предоставяните услуги, административно звено „Бизнес развитие“, Наредба за насърчаване на инвестициите. Публикувана е информация относно условията за стартиране на бизнес, Каталог за Пловдив като „Технологична дестинация“ и каталог за Пловдив като „Инвестиционна дестинация“. Осигурена е връзка с Инвестиционен портал на Пловдив
Създаден е и самостоятелен сайт, предоставящ информация относно възможностите за инвестиции. „Инвестиционен портал на Пловдив“ осигурява достъп до Наредбата за инвестициите, каталози на фирми, презентации относно социално-икономическите параметри на общината и района, свободни площи, инвестиционни стимули, методология за оценка на съответствието на инвестиционни проекти; линк към заявление за електронни услуги в тази секция на сайта.
Кметът и Общинският съвет са създали нормативна база за осъществяване на икономическа дейност в общината и предприемат действия в тази насока. Кметът осъществява политика за привличане на допълнителни ресурси чрез проекти и чрез политика за привличане на инвестиции. Дефицити се установяват относно контрола върху доставчиците на публични услуги (включително изпълнители на договори по проекти на общината и обществени поръчки) и отчетността относно изпълнението на договори по проекти на общината. Общинският съвет изпълнява непоследователно функцията по надзор над местната изпълнителна власт, като позитивен принос за това имат отделни активни общински съветници. Повечето общински съветници са активни при поддържането на диалог с гражданите. Установени са противоречиви оценки относно консултативния процес с бизнеса при определяне на правилата за икономическа дейност. В тази връзка са установени възприятия за непрозрачност на правилата за диалог с фирмите и за произтичаща от това неравнопоставеност. Определени дефицити се установяват по отношение на прозрачността и отчетността в работата на постоянните комисии. Редица случаи на лобиране в полза на частни интереси накърняват публичния образ на Общинския съвет.
Местният бизнес разполага с добри условия за осъществяване на икономическа дейност, включително и за насърчаване на нови инвестиции (наредби, облекчаващи административната тежест, индустриална зона, специализирани общински структури, ангажирани с инвестиционния процес и взаимодействието с бизнеса). Същевременно са регистрирани критики относно прилагането на избирателен подход от страна на местните контролни органи при извършването на проверки, както и при осигуряването на прозрачност при възлагането на обществени поръчки. Част от фирмите и бизнес организациите имат практика да изработват становища и да участват активно в диалог с местните власти, а други проявяват по-скоро пасивен и инертен подход.
На местно ниво съществува широк кръг от граждански организации, активни граждани и медии, които имат значителен принос за осъществяване на обществен контрол върху институциите. Това обстоятелство съдейства в позитивна насока за осигуряването на благоприятна и конкурентна среда за осъществяване на свободна икономическа дейност.