3.00 Община Плевен 2023, Инвестиционен анализ

Оценки

3.61 избрани показатели за Общински съвет, кмет и общинска администрация, структури на съдилища и полиция, относими към средата за икономическа дейност
2.66 избрани показатели за гражданско общество (медии, граждански организации, бизнес и политически партии), относими към средата за икономическа дейност
3.00 структурирана информация за бизнеса относно правилата за икономическа дейност и административното обслужване
2.50 насърчаване на иновативни стартъпи и облекчени условия за нововъзникващи бизнеси
3.25 създадени условия за привличане на инвестиции

Местният бизнес разполага с благоприятни условия за осъществяване на своята дейност. Водещ принос за това имат общинската администрация и местната изпълнителна власт в лицето на кмета. В тази връзка местните власти прилагат отделни елементи на политика за облекчаване на условията за стартиране на бизнес и осъществяват политика за привличане на инвестиции – приети са наредби за облекчаване на икономическата дейност и за привличане на инвестиции, изградена е индустриална зона с осигурена инфраструктура и комуникации, кметският екип полага усилия за привличане на чуждестранни инвеститори.
Общинската администрация осигурява адекватно ниво на публичност относно създадените регистри, предоставяните административни услуги, общинската собственост, включително и електронни услуги, като по този начин осигурява възможности за участие на гражданите и бизнеса при планирането на общинските политики за развитие.
Общината поддържа сайт, който представя добре структурирана информация относно предоставяните услуги за гражданите и бизнеса. Сайтът не поддържа особена секция за бизнеса, но чрез основната страница е осигурен достъп до секции, които предоставят информация относно различни аспекти от икономическия живот на общината: „Административно обслужване“, „Актуално“ и „Профил на купувача“. В секция „Административно обслужване“ е структурирана информация за „Строителство и техническа инфраструктура“, „Местно икономическо развитие“, „Устройство на територията“, „Земеделие и гори“, „Образци на заявления“. В секция „Актуално“ е публикувана информация за регистрите, които предоставят адекватно структурирана информация за административните услуги; публикувана е информация относно търгове, конкурси и концесии, обявления. В тази секция е създадена подсекция „Инвестирайте в Плевен“, която към момента на проверката не съдържа данни по темата.
В началото на кметския мандат 2019 – 2023 г. кметът е стартирал активна политика за привличане на допълнителни ресурси чрез проекти и за привличане на инвестиции. Въз основа на приета наредба на Общинския съвет от 2016 г. кметският екип е предприел действия за създаване на индустриална зона. Липсват актуални данни за нейното развитие. Кметът осъществява адекватен контрол върху изпълнителите на договори с общината и се придържа към изискванията за прозрачност при възлагането на обществените поръчки. Определени дефицити се установяват при прозрачността и равнопоставеността в диалога с местния бизнес по отношение на решения за развитие на общината и приемането на регулации относно икономическата дейност в общината. При осъществяването на контролната дейност спрямо бизнеса е създадена адекватна нормативна база, която предвижда равнопоставен подход, но наред с това са регистрирани оценки за отделни изключения от правилата.
В общината е създадена и частна индустриална зона – създаден е Индустриален парк Плевен, който е притежаван и управляван от „Индустриална зона Плевен“ ООД – частна компания с дялово участие на „Бългериън Пропърти Девелъпмънтс“ (БПД) и „ФеърПлей Интернешънъл АД (ФПИ)“.
Общинският съвет е създал ясни правила за взаимодействие с гражданите, но приложението на механизмите за взаимодействие с гражданските организации и с бизнеса поставя някои въпроси. През 2016 г. е приета Наредба за насърчаване на инвестициите в общинско значение в община Плевен и издаване на сертификати клас В. Общинските съветници прилагат по-инертен подход при осъществяване на контролната функция спрямо местната изпълнителна власт. ОбС отчита мнението на отделни фирми и бизнес организации, като не са ясни критериите за тяхното включване в работата на комисии и в други форуми, обсъждащи местните политики за развитие. Съществуват оценки, че част от решенията на Общинския съвет се вземат в резултат на външно нерегламентирано влияние.
Сравнително ограничен е приносът на структурите на гражданското общество за осъществяване на обществен контрол върху институциите. В тази връзка принос имат няколко граждански организации.