3.31 Община Перник 2023, Инвестиционен анализ

Оценки

3.80 избрани показатели за Общински съвет, кмет и общинска администрация, структури на съдилища и полиция, относими към средата за икономическа дейност
2.76 избрани показатели за гражданско общество (медии, граждански организации, бизнес и политически партии), относими към средата за икономическа дейност
4.00 структурирана информация за бизнеса относно правилата за икономическа дейност и административното обслужване
2.00 насърчаване на иновативни стартъпи и облекчени условия за нововъзникващи бизнеси
4.00 създадени условия за привличане на инвестиции

През изминалата година местните власти продължиха своите усилия за създаване на среда за развитие на бизнеса и за привличане на инвестиции. На територията на общината е създаден Индустриален и логистичен парк, чиито перспективи за развитие са позитивни предвид близостта до столицата като водещ икономически център.
Най-съществен принос за създаването на тези условия има кметът и неговия екип, които реализират мерки за осигуряване на прозрачност в управлението и прилагат политика за развитие капацитета на местната общинска администрация. Действията на местната изпълнителна власт са подкрепени и от Общинския съвет, който през 2023 г. е приел Наредба за насърчаване на инвестициите от клас В.
Кметът предприема ефективни действия за осигуряване на прозрачност при управлението на общината, повишаване капацитета на администрацията и привличане на инвестиции и външни ресурси по проекти, които допълват бюджета на общината.
След като в началото на мандата Общинският съвет е приел програма за управление, в края на мандата той е предприел действия на привличане на инвестиции. След приемането на Наредба за насърчаване на инвестициите от клас В през май 2023 г., ОбС е учредил „Индустриална и логистична зона Перник“. Дружеството е еднолично акционерно дружество със собственик на капитала община Перник и Общо събрание, което е съставено от състава на Общинския съвет. То е вписано като оператор на „Индустриален парк Перник“. При оценката на дейността на ОбС Перник, наред с позитивно оценените показатели, следва да са посочи и дефицита на прозрачност относно механизмите за включване на местния бизнес при формулиране на конкретни предложения за промени в нормативната база и на политики за местно развитие.
Общината поддържа сайт, чиято структура е насочена по-скоро към нуждите на гражданите. Няма обособена секция с информация за бизнеса, като подобна информация се открива в секция „Документи“, където са публикувани линкове към „Профил на купувача“ и към „Устройствени планове“. В секция „Ресурси“ е публикувана информация относно „Обществени поръчки“, „Конкурси и търгове“, „Европейски програми“. Достъпът чрез сайта на общината до наредбите на Общинския съвет е организиран по начин, който се осъществява чрез последователни стъпки: секция „Администрация“ – „Общински съвет“, като са осигурени алтернативни връзки чрез „Наредби“ или чрез „Нормативни актове“; в последните две посочени секции е публикувана Наредба за насърчаване на инвестициите. Алтернативен достъп се осъществява чрез сайта на Общинския съвет.
За осигуряване на публичност относно дейността и условията за инвестиции е създаден самостоятелен сайт на в индустриалната зона, който представя информация относно нейните предимства; параметри на свободните терени; карта, визуализираща отделните имоти; информация за контакт с екипа на дружеството. Създадена е секция „Инвестиционно намерение“ с публикуван формуляр, който може да бъде подаден онлайн.
Местният бизнес разполага с благоприятни условия за осъществяване на своята дейност. Оценките на негови представители са положителни и показват подобряване на бизнес средата се подобрява; местните фирми не са обект на злоупотреба с власт от страна на органите на местната власт и на контролните органи. Принос за това има и създадената индустриална зона, която може да послужи като инструмент за предприемане на нови икономически инициативи. По темата за превенция на корупцията местните фирми проявят по-скоро индиферентен подход, като очакванията са за инициатива от страна на местните власти.
Структурите на гражданското общество (медии и граждански организации) имат сравнително ограничен принос за осъществяване на обществен контрол върху институциите.