2.37 Община Пазарджик 2023, Инвестиционен анализ

Оценки

3.04 избрани показатели за Общински съвет, кмет и общинска администрация, структури на съдилища и полиция, относими към средата за икономическа дейност
2.29 избрани показатели за гражданско общество (медии, граждански организации, бизнес и политически партии), относими към средата за икономическа дейност
2.50 структурирана информация за бизнеса относно правилата за икономическа дейност и административното обслужване
1.00 насърчаване на иновативни стартъпи и облекчени условия за нововъзникващи бизнеси
3.00 създадени условия за привличане на инвестиции

Местният бизнес разполага със сравнително ограничени възможности за развитие на своята дейност. Той работи в среда на несигурност и определена зависимост на фирмите от решенията на местните власти. Установени са оценки относно влиянието на лобистки интереси при определяне на правилата за икономическа дейност; съществуват данни за единични случаи на злоупотреба с власт (масирани необосновани проверки, преференциално отдаване на площи, непрозрачни търгове за наем/продажба/обществени поръчки). Въпреки че има приети наредби за облекчаване на икономическата дейност и за създаване на индустриални зони, няма информация за тяхното практическо приложение и за ефект, създава равнопоставени условия за бизнеса.
От институциите на местно ниво основен принос има общинската администрация, която има изграден капацитет за предоставяне на административни услуги, включително и електронни услуги. Администрацията осигурява публичност чрез сайта на необходимата информация относно административните услуги, регистрите и информация относно данъците и таксите. Основните дефицити са свързани с ефективното прилагане на механизмите за консултации, диалог и обратна връзка с гражданите и бизнеса, както и с осигуряването н публичност относно изпълнението на договори по проекти на общината.
Сайтът на общината осигурява относително малка по обем информация за бизнеса. Създадени са стандартни секции „Профил на купувача“, „Търгове“ и „Административни услуги“. Секция „Бизнес и финанси“ насочва към „Данъци и такси“, „Бюджет на общината“ и „Банкови сметки“, като липсва информация относно възможности за подкрепа на стартиращи бизнеси, включително и в областта на иновациите. Не е достъпна и информация относно възможностите за инвестиции, включително относно нормативен акт за насърчаване на инвестициите.
Изследването регистрира дефицити в работата на кмета и неговия екип. Те са свързани с недостатъчна степен на отчетност относно изпълнението на управленската програма и договорите за обществени поръчки. Решения относно управлението на общинската собственост поставят редица въпроси, които касаят както спазването на етични стандарти в работата на ангажираните лица от подчинената администрация, така и правата за собственост върху земеделски зели. По оценки на бизнеса не се прилага равнопоставен подход при осъществяването на контролната дейност спрямо частния бизнес, като има случаи на масирани проверки.
Общинският съвет е разработил отделни документи, които отразяват неговата визия за управление в различните сектори, включително е разработил наредби относно правилата за икономическа дейност. Същевременно има данни за лобистко въздействие и спорни решения относно разпореждането с общинска собственост и относно реализирането на инвеститорски интереси в сферата на енергетиката. Общинският съвет изпълнява по-скоро формално функцията по контрол върху местната изпълнителна власт. Силно формализиран е и подходът за консултации и обществени обсъждания с гражданите и бизнеса.
Структурите на гражданското общество (медии и граждански организации) имат сравнително ограничен принос за осъществяване на обществен контрол върху институциите, респективно за създаване на среда, благоприятстваща инвестициите и честната конкуренция между икономическите субекти.