2.63 Община Монтана 2023, Инвестиционен анализ

Оценки

3.52 избрани показатели за Общински съвет, кмет и общинска администрация, структури на съдилища и полиция, относими към средата за икономическа дейност
2.63 избрани показатели за гражданско общество (медии, граждански организации, бизнес и политически партии), относими към средата за икономическа дейност
3.00 структурирана информация за бизнеса относно правилата за икономическа дейност и административното обслужване
1.00 насърчаване на иновативни стартъпи и облекчени условия за нововъзникващи бизнеси
3.00 създадени условия за привличане на инвестиции

Местният бизнес разполага със сравнително благоприятни условия, като основен принос за това има местната изпълнителна власт и общинската администрация. Въпреки негативните демографски тенденции и актуалните социално-икономически характеристики на региона, кметският екип и общинската администрация полагат усилия за създаване на среда за осъществяване на бизнес.
Кметът използва различни механизми за връзка с гражданите, като има установена практика за отчетност относно предприеманите действия. Кметът и неговият екип осъществяват адекватен контрол върху доставчиците на публични услуги, включително чрез обществени поръчки, като използват и механизмите за вътрешен одит по отношение на общинските предприятия. Контролните институции на общината прилагат равнопоставен подход при осъществяване на контролната дейност спрямо частния бизнес. Местният бизнес оценява, че е включен в консултативен процес и неговите предложения се вземат предвид, но същевременно не е осигурена висока степен на прозрачност на вече установеното взаимодействие с местните власти.
Общинската администрация е развила капацитет за предоставяне на административни услуги, като е изградила система за комплексно предоставяне на услуги; стреми се да разширява обхвата на електронните услуги. Изследването регистрира дефицити при осигуряването на публичност на информация относно съществуващите регистри, обсъждани документи, проекти на решения и нормативни актове.
Общината поддържа сайт, чиято структура е в процес на развитие. Секциите, полезни за бизнеса са „Бизнес“ (насочващ към обща информация относно основните фирми, които работят в района) и „Информация и услуги“, която препраща към поддържаните административни услуги, регистри, „Строителство и градоустройство“ (съдържаща линкове към изисквания и документи, с връзка към административните услуги от Интегрираната информационна система на държавната администрация), „Профил на купувача“, „Обяви“, „Търгове“. Сайтът не предоставя друга информация относно условията за инвестиции в общината или относно условията за подкрепа на стартиращи бизнеси и иновативни икономически дейности.
Общинският съвет разполага с добър публичен образ и като цяло неговата дейност не създава основания за критични оценки относно неговата независимост. Същевременно се установяват дефицити при осигуряването на прозрачността в дейността на постоянните комисии. Местният парламент все още не е изградил ефективни и прозрачни механизми за взаимодействие с гражданите и с бизнеса при формулиране на конкретни предложения и на политики за местно развитие. Роля за тази оценка има и пасивният подход на структурите на гражданското общество и на бизнеса.
Местният бизнес осъществява свободно своята дейност, като няма данни и примери за оказване на натиск върху икономическата дейност. Изследването показва, че малка част от фирмите имат практика да участват в консултативния процес с местните власти, да изработват становища относно някои регулации и решения на местните власти. Темата за противодействието на корупцията не попада във фокуса на вниманието на местния бизнес.
Гражданските организации имат незначителен принос за осъществяване на обществен контрол върху институциите. В общината има примери за активно действащи медии, които могат да служат като коректив на институциите.