2.63 Община Ловеч 2023, Инвестиционен анализ

Оценки

3.91 избрани показатели за Общински съвет, кмет и общинска администрация, структури на съдилища и полиция, относими към средата за икономическа дейност
2.26 избрани показатели за гражданско общество (медии, граждански организации, бизнес и политически партии), относими към средата за икономическа дейност
3.00 структурирана информация за бизнеса относно правилата за икономическа дейност и административното обслужване
1.00 насърчаване на иновативни стартъпи и облекчени условия за нововъзникващи бизнеси
3.00 създадени условия за привличане на инвестиции

Местният бизнес разполага със сравнително благоприятни условия за своето развитие. Водещ принос за това имат общинската администрация и изпълнителната власт в лицето на кмета и кметския екип. В тази връзка се открояват последователните действия за осигуряване на прозрачност в управлението, за изграждане на механизми за консултация с гражданското общество и за своевременно възприемане на актуалното антикорупционно законодателство през изминалата година.
Общинската администрация получава една от най-високите оценки в сравнение с останалите общински администрации, включени в изследването. Тя е класирана на трето място в общата класация на този сектор, като се нарежда след администрациите на големи общини, разполагащи със значителни човешки и финансови ресурси. Администрацията има изграден капацитет за ефективно предоставяне на административни услуги, включително и по електронен път. Тя осигурява необходимата публичност относно регистрите, обсъжданите документи и политики, поддържа адекватна обратна връзка с потребителите на административни услуги и се придържа към стандартите за отчетност.
Сайтът на общината предоставя структурирана информация, като на основната му страница са създадени секции „Инвестирай в Ловеч“, „Търгове и конкурси“, „Профил на купувача“, „Устройство на територията, техническа инфраструктура и екология“, „Финанси, икономика туризъм и транспорт“. Осигурен е достъп до регистър на земеделски земи, с възможност за извършване на справки. Секцията „Инвестирай в Ловеч“ предоставя информация относно имоти за продажба и имоти за отдаване под наем. В секцията липсва детайлна информация относно възможности за стартиране на бизнес, иновативни стартъп икономически дейности. Същевременно следва да се подчертае, че в общината е създадена ясна нормативна база за консултативния процес с бизнеса и с гражданските организации, като е осигурена публичност на правилата и на съставите на обществени и консултативни съвети. Учреден е Съвет за икономически развитие, който цели да подпомага дейността на местната изпълнителна власт и за предоставя становища относно политики за развитие на общината.
Въпреки че природните характеристики на релефа не предоставят възможности за инвестиции в мащабни проекти, в общината са предприети действия за насърчаване на инвестициите – създадена е индустриална зона, която е снабдена с необходимата инфраструктура. Общинският съвет е създал относително добра база за развитие на бизнеса, като е приел нормативни документи, облекчаващи административната тежест за стартиращи бизнеси. Той функционира в съответствие с общите критерии за публичност и отчетност на своята работа; наред с това са регистрирани оценки, че някои негови решения са резултат от непрозрачно лобиране.
Като ръководител на местната администрация, кметът реализира ясна политика за развитие на капацитета й чрез включване на служителите в квалификационни курсове и програми. В общината е създадена система за мониторинг и ефективен контрол върху дейността на администрацията, която обхваща и изпълнението на етичния кодекс от страна на служителите. Кметът осъществява адекватен контрол върху дейността на общинските дружества, като използва механизмите за одит; дейността на контролните органи се основава на ясен и равнопоставен подход спрямо икономическите субекти.
Гражданските организации имат определен принос за осъществяване на обществен контрол върху институциите, като съществена предпоставка за това са изградените механизми за структуриране на диалога между институции и гражданско общество. Приносът на медиите в тази връзка е сравнително по-ограничен.