2.63 Община Кюстендил 2023, Инвестиционен анализ

Оценки

3.52 избрани показатели за Общински съвет, кмет и общинска администрация, структури на съдилища и полиция, относими към средата за икономическа дейност
2.63 избрани показатели за гражданско общество (медии, граждански организации, бизнес и политически партии), относими към средата за икономическа дейност
3.00 структурирана информация за бизнеса относно правилата за икономическа дейност и административното обслужване
1.00 насърчаване на иновативни стартъпи и облекчени условия за нововъзникващи бизнеси
3.00 създадени условия за привличане на инвестиции

Местните власти се стремят да осигурят благоприятна среда за бизнеса. Водещ принос за това има изпълнителната власт в лицето на кмета и кметския екип, които реализират поддържат открит диалог с обществото, предприемат мерки за осигуряване на прозрачност в управлението и политика за развитие капацитета на местната общинска администрация.
Прекият диалог с гражданите и бизнеса е един от основните позитиви в работата на кмета и неговия екип. Местният бизнес е консултиран периодично при приемане на нови регулации или при изменения на съществуващи такива. Като дефицит се очертава липсата на конкретни правила относно реда за включване на бизнеса в обществени обсъждания. Работата н администрацията е структурирана по начин, който осигурява удобен достъп до предоставяните административни услуги и съдейства за публичност при управлението на общината. За тази цел администрацията използва информационните технологии и множество социални платформи.
Администрацията има изграден капацитет за ефективно предоставяне на административни услуги, включително и по електронен път. Тя осигурява необходимата публичност относно регистрите, обсъжданите документи и политики, като една от предпоставките за улеснен достъп е вградената в сайта опция за споделяне на документите м различни електронни формати и чрез различни платформи и социални мрежи.
Общината поддържа сайт, чиято структура е насочена по-скоро към нуждите на гражданите. На основната страница са създадени секции „Електронни услуги“ и „Регистър АОС“; ОУП, Устройство на територията“, „Земеделие и гори“, „Туризъм“, социални дейности, „Програми и проекти“ няма отделна секция за бизнеса; „Профил на купувача“. Информацията относно привличането на инвестиции е сравнително ограничена – в секция „Устройство на територията“ са публикувани постъпили уведомления относно „Инвестиционни намерения“. Същевременно следва да се отбележи, че сайтът предоставя базисна информация относно параметри от социално-икономическите и демографските характеристики на общината, които предоставят условия за осъществяване на бизнес в няколко основни сфери – възстановителен туризъм, горско стопанство и международна търговия.
Информацията относно решенията и наредбите на Общинския съвет е публикувана в секция „Общински съвет“. Достъпът до документите и обсъжданите проекти на наредби и решения се осигурява на няколко стъпки.
Общинският съвет осъществява ефективен контрол върху дейността на кмета и на общинските предприятия. Консултативният процес на Съвета с бизнеса и гражданските организации е съпроводен както от добри практики (спазени стандарти за публичност на информацията относно обсъждани документи и решения), така и от липса на информация относно правилата за участие в създадени обществени и консултативни съвети. Установени са пропуски в прозрачността на постоянните комисии.
Бизнесът разполага със сравнително добри условия за осъществяване на своята дейност. Взаимодействието между бизнеса и институциите на местната власт се изразява преди всичко в действия по разрешаването на конкретно възникнали проблеми, но не притежава характеристиките на стратегическо сътрудничество за развитие на региона. Местните фирми и бизнес организациите подкрепят принципно идеята за антикорупционни политики, но се придържат към пасивен подход и към разбиране, че местните власти имат основна инициатива в тази област. Местните власти са предприели стъпки за намаляване на административната тежест за бизнеса и са предприели действия за изграждане на индустриална зона. Въпреки че зоната разполага с изградена инфраструктура и комуникации, няма индикации за интензивно развитие през последната година.
Приносът на местните граждански организации за осъществяване на обществен контрол върху институциите е скромен. По-активна роля играят местните и регионални медии, които си сътрудничат в осигуряването на публичност относно управлението не само на общината, но и в по-широк регионален аспект.