1.85 Община Кърджали 2023, Инвестиционен анализ

Оценки

2.59 избрани показатели за Общински съвет, кмет и общинска администрация, структури на съдилища и полиция, относими към средата за икономическа дейност
1.66 избрани показатели за гражданско общество (медии, граждански организации, бизнес и политически партии), относими към средата за икономическа дейност
3.00 структурирана информация за бизнеса относно правилата за икономическа дейност и административното обслужване
1.00 насърчаване на иновативни стартъпи и облекчени условия за нововъзникващи бизнеси
1.00 създадени условия за привличане на инвестиции

Оценката на бизнеса климата в община Кърджали е една от най-ниските в сравнение с оценката на останалите изследвани общини – 1,85 т.. В сравнение с предходната година общината повишава леко стойността на тази оценка, като се придвижва от последно на предпоследно място. В рамките на общата институционална структура общинската администрация има по-съществен позитивен принос за средата за осъществяване на бизнес.
Общинската администрация осигурява достъп до базисна информация за гражданите и бизнеса (вкл. регистри с разрешителни за строеж, предприятия с общинска собственост), предоставя търсените административни услуги и развива системата от електронни услуги. На сайта на общината е публикувана структурирана информация – указател за предоставяните административни услуги, указател за предоставяните комплексни административни услуги, със съответните формуляри за тях. Дефицитите в нейната работа са свързани с осигуряване на практически възможности за участие на бизнеса при обсъждането на политики за развитие на общината.
Сайтът на общината осигурява базисна информация, относима към дейността на бизнеса. На основната страница има публикувани полета с препратки към „Публични регистри“, „Търгове“, „Профил на купувача“, „Нормативни документи“. Липсва самостоятелна секция за бизнеса или друга информация, насочваща към открити възможности за подкрепа на стартиращи бизнеси, иновативни икономически дейности и насърчаване на инвестиции.
В рамките на мандата на кмета и кметския екип, включително и през 2023 г., се установяват дефицити, свързани с неглижиране на принципите за прозрачност и отчетност и противоречиво прилагани механизми за взаимодействие с местния бизнес и с гражданското общество. Изследването регистрира избирателен подход при осъществяване на контролната дейност върху частния бизнес и същевременно незадоволително ниво на контрол върху доставчиците на публични услуги по договори по проекти на общината, включително и върху изпълнителите на обществени поръчки.
Общинският съвет е приел Наредба за насърчаване на инвестициите. Въпреки че правилата за регулиране на местната икономическа дейност са публично достъпни, липсват ясно установени прозрачни механизми за консултации с местния бизнес и с местните граждански организации относно политиките за развитие на общината. Изследването регистрира дефицити при контролната дейност на местния парламент спрямо местната изпълнителна власт и при осигуряването на прозрачност относно работата на постоянните комисии. Регистрирани са възприятия, че решения на ОбС са резултат от непрозрачно лобиране.
Начинът, по който функционират институциите на местната власт и местното самоуправление се отразява и върху средата за осъществяване на бизнес. Представители на местни фирми имат възприятия за неравнопоставен подход от страна на контролните органи. Бизнесът демонстрира по-скоро пасивен подход при отстояването на позиции относно регулации, засягащи икономическата дейност в общината.
Структурите на гражданското общество (медии и граждански организации) имат силно ограничен практически принос при осъществяването на граждански контрол върху институциите, което обуславя и невъзможността им да влияят върху механизмите за взаимодействие между публични институции и бизнес.