2.69 Община Добрич 2023, Инвестиционен анализ

Оценки

3.85 избрани показатели за Общински съвет, кмет и общинска администрация, структури на съдилища и полиция, относими към средата за икономическа дейност
2.61 избрани показатели за гражданско общество (медии, граждански организации, бизнес и политически партии), относими към средата за икономическа дейност
3.00 структурирана информация за бизнеса относно правилата за икономическа дейност и административното обслужване
1.00 насърчаване на иновативни стартъпи и облекчени условия за нововъзникващи бизнеси
3.00 създадени условия за привличане на инвестиции

Местният бизнес разполага с добри условия за осъществяване на икономическа дейност. В общината е създадена ясна нормативна база за консултативния процес с бизнеса и структурите на гражданското общество, като е осигурена публичност на правилата и на съставите на обществени и консултативни съвети. В общината е учреден Съвет за икономическо развитие, чиято дейност е насочена към подпомагане на дейността на местната изпълнителна власт и предоставяне на становища относно политиките за развитие на общината. Представителите на бизнеса представители проявяват спорадична активност относно антикорупционните инициативи в общината.
Наред с позитивните оценки на бизнеса относно възможностите за диалог с общината, представителите на бизнеса изразяват и критични оценки относно равнопоставеността на участниците в консултативния процес в общината и относно способността на общински съветници да устояват на лобистко въздействие.
Водещ принос за създаването на условия на развитие на града създават общинската администрация и кметският екип. Администрацията има създаден капацитет за ефективно предоставяне на административни услуги, включително и по електронен път. Тя има важен принос за отчетността на местната изпълнителна власт, като осигурява необходимата публичност относно регистрите, обсъжданите документи и политики; придържа се към добро изпълнение на стандартите за отчетност и за обратна връзка с потребителите на административни услуги.
Сайтът на общината предоставя добре структурирана информация за бизнеса, като достъпът до нея е чрез началната страница в създадената секция „За бизнеса“. Там е публикувана информация предоставяните услуги, наредби и правилници, проектодокументи, обществени поръчки, търгове и конкурси, сключени договори с изпълнители. Важен елемент от сайта е информацията относно социално-икономическия профил на общината, но следва да се отбележи, че няма информация относно условията за инвестиции и за подкрепа на новостартиращи бизнеси. Общинският съвет е приел Наредба за насърчаване на инвестициите; взел е решение за създаване на икономическа зона. В тази връзка резултатите от изследването показват, че съществува необходимост от фокусиране на усилията на изпълнителната власт към практически действия за привличане на инвестиции, които да надградят приетите наредби и първите действия по изграждане на инфраструктура на икономическа зона.
Кметът реализира политика за развитие на капацитета на общинската администрация и осъществява адекватен контрол върху дейността на общинските дружества. Той има ясно установена практика за отчетност и за търсене на отчетност от подчинените дружества, като често като използва механизмите за одит; дейността на контролните органи се основава на ясен и равнопоставен подход спрямо икономическите субекти.
В общината работят няколко активни граждански организации, които имат реален принос при обсъждане на политики за развитие и успяват да играят роля за осъществяване на обществен контрол върху институциите. Приносът на медиите в тази насока е сравнително по-ограничен.