3.29 Община Габрово 2023, Инвестиционен анализ

Оценки

3.76 избрани показатели за Общински съвет, кмет и общинска администрация, структури на съдилища и полиция, относими към средата за икономическа дейност
2.68 избрани показатели за гражданско общество (медии, граждански организации, бизнес и политически партии), относими към средата за икономическа дейност
3.00 структурирана информация за бизнеса относно правилата за икономическа дейност и административното обслужване
4.00 насърчаване на иновативни стартъпи и облекчени условия за нововъзникващи бизнеси
3.00 създадени условия за привличане на инвестиции

Местният бизнес разполага с благоприятна среда за осъществяване на своята дейност и за осъществяване на инвестиции. Основни институционално стълбове са общинската администрация и кмета.
Кметът и кметският екип полагат усилия за привличане на инвестиции и за допълнителни средства по проекти на общината; дефицити се установяват относно ефективността на контрола върху доставчиците на публични услуги и изпълнители на договори по проекти на общината, включително и обществени поръчки. Регистрирани са оценки на бизнеса за прилагане на избирателен подход при осъществяване на контролната дейност.
Сайтът на общината е със съвременен функционален дизайн, който предоставя значителен обем от информация. Въпреки че няма обособена секция за бизнеса, сайтът е структуриран по начин, който осигурява лесен достъп до теми, релевантни за бизнеса. На основната страница има осигурен достъп до теми „Административно-обслужване“, „Географско-информационна система“, „Социално-икономически профил“, „Туризъм“, „Устройство на територията“, „Проекти и програми“. Сайтът осигурява полезна информация относно социално-икономическия и инвестиционния профил на общината (с данни относно работна ръка, условия за разрешителни за строителство, индустриални зони и основни инвеститори с периода 2012 – 2020 г.). Публикувани са редица наредби, касаещи икономическата дейност в общината.
Общинските съветници поддържат ефективен диалог с гражданите – установени са механизми за включване на гражданите и техните организации при формулиране на политики от местно значение. Общинският съвет се стреми да осъществява контрол върху работата на кмета и кметския екип. Той е разработил множество стратегии и наредби, насочени към създаване на среда за развитие на бизнеса и за привличане на инвестиции. Установени са определени дефицити на прозрачност в работата на комисиите.
Бизнесът разполага със сравнително добри условия за осъществяване на своята дейност. Анкети сред местни фирми отразяват възприятия за неравнопоставено третиране на различните бизнеси от страна на контролни институции. Въпреки че има потенциал да оказва подкрепа за антикорупционни политики и инициативи на граждански организации и на местните власти, местният бизнес е пасивен. Това се отнася както до отстояването на позиции относно регулации, засягащи икономическата му дейност, така и относно подкрепата за граждански инициативи, насочени към добро управление и превенция на корупцията.
Приносът на медиите в общата публична среда е ограничен. Част от гражданските организации имат определен принос за осъществяване на обществен контрол върху институциите, респективно за създаване на благоприятна икономическа среда.