2.55 Община Враца 2023, Инвестиционен анализ

Оценки

3.28 избрани показатели за Общински съвет, кмет и общинска администрация, структури на съдилища и полиция, относими към средата за икономическа дейност
2.45 избрани показатели за гражданско общество (медии, граждански организации, бизнес и политически партии), относими към средата за икономическа дейност
3.00 структурирана информация за бизнеса относно правилата за икономическа дейност и административното обслужване
1.00 насърчаване на иновативни стартъпи и облекчени условия за нововъзникващи бизнеси
3.00 създадени условия за привличане на инвестиции

Бизнесът разполага със сравнително благоприятни условия за своето развитие и за осъществяване на инвестиции. Водещ принос за създаването на условия за развитие на града имат общинската администрация и кметският екип.
Местната изпълнителна власт, в лицето на кмета и кметския екип, полага усилия за реализиране на инвестиционната програма, по която са привлечени допълнителни ресурси. Той реализира политика за развитие на капацитета на администрацията. Въз основа на решенията на Общинския съвет и на приетите наредби, кметът е предприел действия за изграждане на индустриална зона. Към настоящия етап тя е изградена, като разполага с осигурена инфраструктура и комуникации. Дефицити в работата на кметския екип се установяват при осигуряването на прозрачност при обществените поръчки; критични оценки на бизнеса са изразено относно отделни случаи на избирателни проверки спрямо фирми. Общинският съвет използва механизмите за търсене на отчетност от кмета. Определени пропуски се установяват при осигуряването на прозрачност относно работата на комисиите и при практическото реализиране на механизмите на консултативния процес с бизнеса и с гражданите. Общинският съвет е приел Наредба за насърчаване на инвестициите.
Общинската администрация има изграден капацитет за качествено предоставяне на административни услуги, включително и на електронни услуги. Тя осигурява необходимата публичност относно регистрите, обсъжданите документи и политики. Определени дефицити се установяват при осигуряването на възможности за пълноценно участие на гражданите и на бизнеса при планирането на общинските политики.
Сайтът на общината е структуриран по начин, който осигурява информация за гражданите – на основната страница са създадени секции „Граждани“ и „Туристи“; Център за административно обслужване, „Публични регистри“, „Обществени поръчки“, „Търгове и конкурси“, „Устройство на територията“. Наредбите на Общинския съвет са публикувани, като достъпът до тях се осигурява на няколко стъпки – в секция „Документи“, подсекция „Наредби“. Информацията относно привличането на инвестиции е сравнително ограничена, като в подсекция „Инвестиционни намерения“ са публикувани справки за постъпили инвестиционни предложения. Не се открива по-детайлна информация относно възможности за подкрепа на стартиращи бизнеси, включително в областта на иновациите.

Бизнесът разполага със сравнително добри условия за работа. Анкетите с представители на местни фирми отразяват положителна оценка относно усилията на общината за привличане на инвестиции – Общинският съвет е приели наредби на облекчаване на икономическата дейност, изградена е индустриални зона с осигурена инфраструктура и комуникации. Представителите на бизнеса посочват, че имат практика да в дискусии относно изработването и промяната на регулации, засягащи икономическата дейност. Местния бизнес притежава потенциал и ресурси, за да играе ключова роля в политиките за добро управление и предотвратяване на корупцията на местно ниво. Този потенциал може да бъде реализиран на практика, ако взаимодействието с местните власти бъде разширено и бъде осигурена публичност на условията за участие в консултативния процес.
Принос на структурите на гражданското общество за осъществяване на обществен контрол върху институциите е относително скромен. Местните медии изпитват финансови затруднения при извършването на своята дейност, а малка част от гражданските организации имат практики за търсене на информация и отчетност от местните власти.