2.85 Община Видин 2023, Инвестиционен анализ

Оценки

3.41 избрани показатели за Общински съвет, кмет и общинска администрация, структури на съдилища и полиция, относими към средата за икономическа дейност
2.61 избрани показатели за гражданско общество (медии, граждански организации, бизнес и политически партии), относими към средата за икономическа дейност
3.75 структурирана информация за бизнеса относно правилата за икономическа дейност и административното обслужване
1.50 насърчаване на иновативни стартъпи и облекчени условия за нововъзникващи бизнеси
3.00 създадени условия за привличане на инвестиции

Местният бизнес разполага с възможности за осъществява свободно своята дейност. Институциите на общинско ниво полагат усилия за създаване на среда за развитие на бизнеса и за привличане на инвестиции, чийто резултат до определена степен е възпрепятстван от неразвитата инфраструктурна свързаност с останали райони на страната и намаляващото население.
От институциите на местно ниво водещ принос за създаването на условия за икономическо развитие има изпълнителната власт в лицето на кмета и кметския екип. Те прилагат политика за развитие на капацитета на местната общинска администрация – в тази връзка следва да се отбележи, че са модернизирани информационните системи на администрацията, създадена е система за качествено предоставяне на административни услуги, разширяват се електронните услуги.

Сайтът на общината предоставя структурирана информация за бизнеса в секция „За бизнеса“. Функционира система за търсене на информация по дати, което позволява сравнително лесен и удобен достъп до информация. Информацията в секция „За бизнеса“ е систематизирана по удобен начин, който позволява достъп от една секция към подсекции, осигуряващи достъп до наредби, програми, правилници, стратегии, проекти на нормативни документи, обобщена информация относно условията и реда за насърчаване на инвестициите с общинско значение, за издаване на сертификат клас В. Въпреки че Общинският съвет е взел решение за създаване на индустриална зона, все още няма данни за конкретни практически действия за нейното реализиране.
Общинският съвет е осигурил нормативни предпоставки за включване на бизнеса при разглеждане на регулации относно икономическата дейност в общината, като те трябва да бъдат доразвити в конкретни и прозрачни механизми на консултативния процес. В тази връзка следва да се отбележи, че фирмите и бизнес организациите имат относително пасивна нагласа към участия в консултации относно политики за развитие, обсъждания относно промени в нормативната уредби и инициативи за добро управление. Темата за етиката в бизнеса и участието в антикорупционни инициативи не стоят на вниманието на местните фирми и на бизнес организациите.

Структурите на гражданското общество (медии и граждански организации) имат сравнително ограничен потенциал за осъществяване на обществен контрол върху институциите. Съществуващите организации работят преди всичко в сферата на социалните дейности и образованието, което не създава предпоставки за граждански контрол, респективно за създаване на среда, благоприятстваща инвестициите и честната конкуренция между икономическите субекти.