3.30 Община Велико Търново 2023, Инвестиционен анализ

Оценки

3.73 избрани показатели за Общински съвет, кмет и общинска администрация, структури на съдилища и полиция, относими към средата за икономическа дейност
2.79 избрани показатели за гражданско общество (медии, граждански организации, бизнес и политически партии), относими към средата за икономическа дейност
4.00 структурирана информация за бизнеса относно правилата за икономическа дейност и административното обслужване
2.50 насърчаване на иновативни стартъпи и облекчени условия за нововъзникващи бизнеси
3.50 създадени условия за привличане на инвестиции

Община Велико Търново създава благоприятна среда за развитие на бизнеса и за привличане на инвестиции, които имат перспектива основно в туризма, културата и образованието и иновациите. Водещ принос за развитието на града имат кметският екип и общинската администрация. Администрацията разполага с изграден капацитет за ефективно предоставяне на административни услуги, включително услуги по електронен път. Тя поддържа адекватна обратна връзка с потребителите, като в допълнение е създала и две изнесени административни бюра, съобразени с географското разположение на общината. Служителите осигуряват адекватен достъп до информация относно обсъжданите документи, решения и политики, което е една от предпоставките за прозрачност на консултативния процес.
Кметът и кметският екип реализират политики за развитие на общината в две направления: развитие на капацитета на администрацията за качествено предоставяне на услуги и насърчаване на инвестициите в района. Те осъществяват контрол върху дейността на общинските фирми и спрямо изпълнителите на договори по обществени поръчки; прилагат и равнопоставен подход на контролните институции спрямо частния бизнес.
Общинският съвет е приел Наредба за насърчаване на инвестициите и е създал принципни правила за участие на бизнеса в консултативния процес. Те следва обаче да бъдат доразвити в конкретни и прозрачни механизми за взаимодействие (консултативни съвети, информация относно състави, правила за функциониране и резултати от работата). Общинският съвет се придържа към стандартите за публичност и отчетност относно своята работа, като се стреми да търси отчетност и от кмета и администрацията.
Сайтът на общината предоставя основна информация относно дейността на бизнеса, която е налична в секции „Инвестиционна дестинация“ „Икономика и финанси“ и „Строителство и инвестиционна дейност“. Основната информация е структурирана в секция „Инвестиционна дестинация Велико Търново“, където са публикувани данни относно икономически профил на региона, бизнес средата, местни разпоредби, локация и свързаност, ИТ и аутсорсинг, земя и пазар на имоти, образование и пазара на труда. През 2023 г. е създаден е и специализиран сайт „Инвест Велико Търново“, който осигурява по-детайлна информация по посочените по-горе теми, като включва и информация относно потенциала за иновации. Плановете на общината включват разработване на нов сайт, който да осигури по-адекватно структуриране и представяне на информацията.
Местният бизнес разполага с благоприятни условия за осъществяване на икономическата дейност, особено в сферата на културния туризъм. Характеристиките на града създават съществен потенциал за развитие на бизнес в сферата на културата, културния туризъм, образованието и иновациите. Бизнесът притежава потенциал и ресурси да играе ключова роля в политиките за добро управление, но проявява по-скоро пасивен и декларативен подход към темата.
Принос на структурите на гражданското общество (медии и граждански организации) за осъществяване на обществен контрол върху институциите, респективно за създаване на среда, благоприятстваща инвестициите и честната конкуренция между икономическите субекти: умерен, с потенциал за по-съществен принос, при условие че бъдат мобилизирани интелектуалните ресурси на ВТУ и НВУ.