2.30 Община Варна 2023, Инвестиционен анализ

Оценки

3.35 избрани показатели за Общински съвет, кмет и общинска администрация, структури на съдилища и полиция, относими към средата за икономическа дейност
2.16 избрани показатели за гражданско общество (медии, граждански организации, бизнес и политически партии), относими към средата за икономическа дейност
3.00 структурирана информация за бизнеса относно правилата за икономическа дейност и административното обслужване
1.00 насърчаване на иновативни стартъпи и облекчени условия за нововъзникващи бизнеси
2.00 създадени условия за привличане на инвестиции

Местните институции полагат усилия за развитие на капацитета на общинската администрация за предоставяне на качествени административни услуги и за привличане на инвестиции. Кметският екип и Общинският съвет са предприели първи стъпки за привличане на инвестиции (създаване на нормативна база, определяне на терени за индустриални зони), като в средата на 2023 г. намеренията за създаване на индустриални зони са в процес на преразглеждане. Дефицити в работата на местната изпълнителна власт в лицето на кмета и кметския екип се установяват във връзка с прозрачността при избора на външни изпълнители и контрола за качественото изпълнение на договори за обществени поръчки и други проекти на общината. По отношение на контролната дейност спрямо частния бизнес са регистрирани възприятия за неравнопоставен подход.
Общинският съвет е приел Наредба за привличане и насърчаване на инвестиции с общинско значение. Определени дефицити са регистрирани във връзка с вземането на решения и приемането на нормативни актове, отразяващи лобистко въздействие и влияние на частни интереси.
Общинската администрация разполага с изграден създаден капацитет за предоставяне на административни услуги. Управлението й се основава на частично реализиране на основните принципи за прозрачност, отчетност и почтеност – регистрирани са дефицити при достъпа до документи и актуална информация. Това се отразява негативно на възможностите за прозрачно и ефективно участие на бизнеса при обсъждането на изменения на нормативната база относно икономическата дейност и при разработването на политики за развитие на общината.
Общината поддържа сайт, който предвид мащаба и икономическото й значение за региона, не осигурява адекватен достъп до информация относно възможностите за инвестиции и развитие на нови бизнес инициативи. Информацията е структурирана по начин, който затруднява достъпа до документи и регистри поради публикуването им на несистематично място в секции с други наименования. Секция „За бизнеса“ препраща към „Профил на купувача“, Информационен център за еврофондовете и към секция за подаване по електронен път на документи по Закона за туризма. Съществува и официален туристически портал, който е насочен към потребителите на туристически услуги. Липсва информация относно възможности за подкрепа на стартиращи бизнеси, включително и такива в областта на иновациите.
Местният бизнес разполага с относително добри условия за осъществяване на икономическата дейност. Позитивен принос в тази връзка има подобреното административно обслужване и по-лесният и бърз достъп до документи и услуги, предоставяни по електронен път. Негативно влияние оказват непоследователно реализираните и непрозрачни механизми за консултации и диалог с бизнеса. Доколкото съществуват, механизмите за взаимодействие с местния бизнес са формално реализирани и част от фирмите нямат възможност да участват равнопоставено в процеса на изработване на регулации относно икономическата дейност.
Структурите на гражданското общество имат незадоволителен принос при осъществяването на обществен контрол върху институциите. Местните журналисти работят в условия на зависимост от финансови средства и от условията за достъп до информация. Приносът на гражданските организации (с малки изключения на активни екологични организации) е скромен.