4.45 Община Бургас 2023, Инвестиционен анализ

Оценки

4.01 избрани показатели за Общински съвет, кмет и общинска администрация, структури на съдилища и полиция, относими към средата за икономическа дейност
3.26 избрани показатели за гражданско общество (медии, граждански организации, бизнес и политически партии), относими към средата за икономическа дейност
5.00 структурирана информация за бизнеса относно правилата за икономическа дейност и административното обслужване
5.00 насърчаване на иновативни стартъпи и облекчени условия за нововъзникващи бизнеси
5.00 създадени условия за привличане на инвестиции

Община Бургас предлага много благоприятна среда за осъществяване на бизнес, за приличане на инвестиции, включително и за създаване на иновативни стартъпи.
Институциите на местната власт и местно самоуправление имат равностоен принос за създаването на условия за развитие на града. Общинският съвет заема първо място в класацията на общинските съвети, включени в изследването. Общинският съвет и неговите постоянни комисии са задали еталон за прозрачност и отчетност в работата, което е предпоставка за прилагане на механизмите за консултации с бизнеса при обсъждане на изменения в нормативна уредба и на политики за общинско развитие. Общинския съвет е приел нормативна база за насърчаване на инвестициите и решения за развитие на индустриални зони. Кметът и неговият екип полагат адекватни усилия за привличане на инвестиции и на допълнителни средства за развитие на общината; реализирали са решенията за създаване на индустриални зони, като към настоящия етап чрез Индустриален и бизнес парк „Бургас“ са създадени Промишлена зона „север“, Промишлена зона „Юг“, Зона „Равнец“; функционира и Бизнес инкубатор.
Определени дефицити в работата на местната изпълнителна власт се установяват при осъществяването на контрол върху доставчиците на услуги и на изпълнители на договори по проекти на общината.
Сайтът на общината предоставя значителна по обем информация за бизнеса, която е добре структурирана и адекватна по своето съдържание. В секция „Бизнес“ е публикувана основната информация за наредбите и услугите за бизнеса; създадена е връзка към информация относно „Подкрепа за бургаския бизнес“, „Бизнес инкубатор Бургас“, „Кариери в ИТ сектора“. Създадена е и връзка към специализиран сайт за инвестиции и новостартиращи бизнеси „Инвестиционният портал“. Порталът е разработен да български и английски език, като предоставя информация относно: условията за бизнес, включително за иновативни стартъпи, свободни офис площи, индустриални зони, документи и полезни връзки, бизнес карта на Бургас.
Общинската администрация заема първо място в класацията на сектора от общото изследване на Индекса на местната система з почтеност. Тя има значим принос за поддържането на адекватно ниво на публичност и отчетност относно работата на отделните институции и структурни звена, включително и на тези, които са ангажирани с дейност по привличане на инвестиции и подкрепа на иновативни стартъпи. Администрацията има отлично изграден капацитет за предоставяне на административни услуги за бизнеса; осигурява своевременен и адекватен публичен достъп до съществуващите регистри, проекти на документи и решения. Това обстоятелство от своя страна служи като позитивна предпоставка за участието на гражданите и бизнеса в консултативния процес по тяхното обсъждане.
Местният бизнес разполага с благоприятни условия за осъществяване на своята дейност, като по оценки на представители на бизнеса тези условия благоприятстват по-големите компании. Повечето от местните бизнес организации проявяват инертен подход към възможностите за участие в консултативен процес при обсъждане на промени в нормативната база и относно решения на властите. Практиката им включва и неофициални механизми за разрешаване на спорове.
Част от структурите на гражданското общество (медии и граждански организации) имат важен принос за осъществяване на обществен контрол върху институциите на местно ниво. В тази връзка следва да се отбележи приносът на екологичните организации. До определена степен това съдейства благоприятно за създаване на среда за привличане на инвестиции и за конкуренция между икономическите субекти.