3.29 Община Благоевград 2023, Инвестиционен анализ

Оценки

3.44 избрани показатели за Общински съвет, кмет и общинска администрация, структури на съдилища и полиция, относими към средата за икономическа дейност
2.74 избрани показатели за гражданско общество (медии, граждански организации, бизнес и политически партии), относими към средата за икономическа дейност
3.00 структурирана информация за бизнеса относно правилата за икономическа дейност и административното обслужване
3.50 насърчаване на иновативни стартъпи и облекчени условия за нововъзникващи бизнеси
3.75 създадени условия за привличане на инвестиции

В община Благоевград е осигурена сравнително благоприятна среда за развитие на бизнеса и за привличане на инвестиции, като през втората половина на 2023 г. се наблюдават тенденции за позитивно развитие. През септември 2023 г. е реализирано публично представяне на действията на местните власти за създаване на две индустриални зони – Индустриална зона „Зелени дол“ и Технологичен парк в парк „Македония“. Пред обществеността са представени проект и макети на двете зони, които следва да реализират потенциала на благоприятното географско разположение на общината и да развият условията за привличане на инвестиции.
Общинската администрация е основният институционален стълб в общината. Тя разполага с изграден капацитет за предоставяне на административни услуги за бизнеса. През изминалата година са предприети мерки за повишаване публичността относно действията на местните власти чрез създаване на нов модернизиран сайт. Сайтът осигурява основна информация относно дейността на бизнеса, като в секция „Икономика“ е публикувана основна информация за секторите, които са значими за региона – селско стопанство, туризъм, строителство. В сайта не се открива информация относно възможностите за подкрепа на стартиращи бизнеси, включително и в областта на иновациите. Отделни елементи на информация относно публични инвестиции на общината са публикувани в секция строителство. Предприети са действия за създаване на специализиран сайт Инвест Благоевград.

Кметският екип и Общинският съвет полагат усилия за привличане на инвестиции и за допълнителни средства за развитие на общината. След като актуализира Наредбата за насърчаване на инвестициите през 2022 г., през 2023 г. Общинският съвет насочи вниманието си към продължаване на дейностите по привличане на инвестиции. Местната изпълнителна власт в лицето на кмета и общинската администрация полагат усилия за разработване на сайт Инвест Благоевград. Дефицити в работата на кметския екип се установяват при осъществяването на ефективен контрол върху доставчиците на услуги и на други изпълнители на договори по проекти на общината.

Местните фирми се придържат към по-пасивен подход към възможността за участие при обсъждането на регулации относно икономическата дейност в общността. Принос за това има е фактът, че до този момент не са достатъчно ясно установени правилата на консултативния процес от страна на институциите на местната власт и местното самоуправление. Темите за етиката в бизнеса, за участието и подкрепата на антикорупционни инициативи не попадат във фокуса на вниманието на местните бизнес организации и фирми.
Приносът на структурите на гражданското общество (медии и граждански организации) е сравнително ограничен е за осъществяване на обществен контрол върху институциите, респективно за създаване на среда, благоприятстваща инвестициите и честната конкуренция между икономическите субекти.