SINGLE CONTENT

КАРТА НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ КЛИМАТ В ОБЩИНИТЕ

1) наличие на публично достъпна и адекватно структурирана информация относно правилата за икономическа дейност и административното обслужване в общините;

2) политики и мерки за насърчаване на иновативни технологични стартъпи и облекчени условия за нововъзникващи бизнеси;

3) политики и мерки за привличане на инвестиции;

4) ключови показатели от изследването по проект LISI относно общинските съвети, кметовете и общинските администрации, структурите на полицията и съдилищата, които определят условията за осъществяване на икономическа дейност в общините;

5) ключови показатели от изследването по проект LISI относно структурите на гражданското общество (медии, граждански организации, бизнес и политически партии), които отразяват способността за обществен контрол върху институциите, респективно за създаване на среда, благоприятстваща инвестициите и честната конкуренция между икономическите субекти.

Скалата за оценка на представянето на общините:

5много добро представяне – показател за много добро ниво на инвестиционния климат и много благоприятни условия на средата за осъществяване на бизнес
4добро представяне – показател за добро ниво на инвестиционния климат и благоприятна среда за осъществяване на бизнес
3средно представяне – показател за предприети частични мерки за създаване на среда за привличане на инвестиции и сравнително добри условия за осъществяване на бизнес
2незадоволително представяне – показател за липса на целенасочени усилия за създаване на среда за привличане на инвестиции и неблагоприятна среда за осъществяване на бизнес
1слабо представяне – показател за липса на усилия за създаване на среда за привличане на инвестиции и неблагоприятна среда за осъществяване на бизнес