Събития
26 април 2016

Участниците в Майсторския клас за разследваща журналистика в гр. Видин получиха своите сертификати

На 26 април 2016 г. в град Видин опитният разследващ журналист Миролюба Бенатова дискутира с представители на регионални медии от община Видин и региона техни планове за журналистически разследвания. Инициативата в рамките на проект „Индекс на Местната система за почтеност“ събра над 15 водещи журналисти, редактори и кореспонденти от гр. Видин, Лом и Монтана на интерактивна дискусия върху ролята и мястото на медиите в местната система на почтеност.

Майсторският клас на Асоциация „Прозрачност без граници“, който се проведе между 19 и 26 април 2016 г. завърши днес в гр. Видин за регионалните медии от Видин, Лом и Монтана. Много от участниците вече публикуваха свои авторски разследвания, чиито резултати са и част от дискусиите и работата в рамките на Майсторския клас. Съвсем скоро очакваме и нови разследвания и разкрития.

22 април 2016

Ролята на гражданските организации в Местната система за почтеност дискутираха представители на граждански организации в Хасково, Кърджали и Видин

„Местната власт в системата за почтеност: дефицити, добри практики, насоки за развитие“, „Актуални предизвикателства пред гражданските организации: как да бъдем ефективен коректив на институциите“, „Иновации в гражданския сектор“. Това бяха част от темите, които граждански активисти, доброволци и експерти обсъдиха с екипа на Асоциация „Прозрачност без граници“ в рамките на три дискусии в градовете Хасково, Кърджали и Видин на 7, 8 и 22 април 2016 г.

Дискусиите са част от усилията на Асоциация „Прозрачност без граници“ да потърси сътрудничество с активния граждански сектор, институциите на местно ниво и медиите за преодоляване на най-тежките проблеми, установени в рамките на изследването Индекс на Местната система за почтеност. Резултатите от Индекс – 2015 показват, че в много области на страната гражданските организации страдат от липса на финансови ресурси, а едно от съществените предизвикателства пред гражданските организации е способността им да работят без да попадат в зависимост от решенията на институциите на местно ниво или от местни политически и бизнес интереси. Същевременно, малко от гражданските организации на местно ниво успяват ефективно да осъществяват граждански контрол върху работата на институциите на местната власт.

11 април 2016

Кои общини са на дъното на класацията и как да постигнат напредък?

Критично ниски нива на прозрачност и отчетност в работата на институциите на местно ниво в мнозинството общини-областни центрове, регистрира Индексът на Местната система за почтеност – 2015. Кърджали, Варна, Видин и Хасково са на дъното на класацията с най-слаби показатели за отчетност и почтеност. Само в един Общински съвет реално функционира механизмът за деклариране на конфликт на интереси в дейността на общинските съвети.

Критично ниско е нивото на публичност и отчетност на практиката за извършване на проверки от контролните звена на общините. Нито една общинска администрация няма надеждно функциониращ модел на закрила на служителите, докладващи за нередности в администрацията. Това са част от резултатите от изследването „Индекс на Местната система за почтеност“, които Асоциация „Прозрачност без граници“ представи днес в рамките на пресконференция на тема „Кои общини са на дъното на класацията и как да постигнат напредък?“ В работата на общинските съвети като най-съществен проблем се откроява прозрачността и ефективният надзор върху местната изпълнителна власт. Практически дейността на 4/5 от общинските съвети в областните центрове не отговарят на стандартите за прозрачност, а за 2/3 от тях общинските съветници функционират в режим на почти пълна анонимност. Контролът върху изпълнението на решенията на Общински съвет е чисто формален в повече от половината изследвани общини. Едва в 1/5 от изследваните общини съветниците имат съществен принос при обсъждане на годишния общински бюджет. Липсва публична информация за резултата от контрола върху управлението на общинската собственост и общинските фирми. По отношение работата на кметските екипи показателят с най-ниска стойност остава почтеността. Етични правила за дейността на кметския екип като част от общинска администрация са налични в по-малко от 1/5 от общините в областните ценртове. Показателите за отчетност също бележат ниски стойности. Проблем при 2/3 от кметовете е поддържането на стандарт на публична отчетност за изпълняваните стратегии и управленски програми. Критично ниско е и нивото на публичност и отчетност на практиката за извършване на проверки от контролните звена на общината. Съществен проблем по отношение независимостта и управлението на общинската администрация е липсата на надеждно функциониращ модел на политика за закрила на служителите, докладващи за нередности в администрацията. Нещо повече, нито една община не поддържа публично достъпна информация за предприетите мерки за подобряване на обслужването в следствие на добросъвестно докладване за нередности. През 2016 година екипът на Асоциация „Прозрачност без граници“ ще насочи усилията си към подкрепа за общините, които заемат най-ниски позиции в Индекса за 2015 година и ще потърси сътрудничество с институциите на местно ниво, активния граждански сектор и медиите за преодоляване на най-тежките проблеми, установени в рамките на изследването. Индексът на Местната система за почтеност представя сравнителна картина на антикорупционния капацитет, роля и значение на общински съвет, кмет, общинска администрация, политически партии, органи на съдебна власт, полиция, бизнес, медии и гражданско общество в 27-те общини-областни центрове в България. Индексът служи като система за ранно сигнализиране – откроява системно присъстващи дефицити, но същевременно е и инструмент за иновации: той предлага каталог от устойчиви добри практики за всеки изследван стълб на Местната система за почтеност.

1 2 3 17 18 19 20