Новини
9 декември 2023

Асоциация „Прозрачност без граници” представя Индекса на местната система за почтеност за 2023 г.

Дойде време да представим Индекса на местната система за почтеност за 2023 г. Това ще стане на 12 декември 2023 г., вторник, от 11 часа, в зала „Средец“ на София Хотел Балкан.

Индексът на Местната система за почтеност се прилага от Асоциация „Прозрачност без граници“ от 2015 г. За тези вече 8 години сме имали немалко поводи да докажем колко полезен е той по пътя на общините към добро управление и ограничаване на корупционните практики. Най-вече – защото обръща внимание на създадените „добра“ конкуренция и обмяната на добри практики между местните власти.

Водени от убеждението, че общините с висока степен на интегритет следва да имат приоритетен достъп до инвестиции и финансиране, и през тази година изпратихме „на терен“ над 30 експерти, които да анализират различни сектори в обществения живот на 27-те общини – областни центрове. По време на събитието на 12-и декември ще представим какво установи изследването за 2023 г. по отношение на приноса на общински съвет, кмет, общинска администрация, политическите партии, районни съдилища, полиция, бизнеса, медиите, гражданския сектор и общинското здравеопазване за превенция на корупцията на местно ниво.

Фокус на събитието е борбата с корупцията на местно ниво, който ще ни позволи да задълбочим разговорът за регионално развитие, инвестиции и оказване на съдействие за развитие на капацитета за ефективно, прозрачно и отчетно управление.

Стартиралият в края на 2021 г. проект „Индекс на местната система за почтеност – устойчиво бизнес развитие“, се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“. Той е продължение на LISI програма (2014-2017 г.). Затова на сайта на Асоциация „Прозрачност без граници“ https://lisi.transparency.bg/ могат да бъдат проследени всички сравнителни динамики по общини и в национален мащаб. На тазгодишното представяне на Индекса са поканени парламентаристи, представители на национални институции, НСОРБ, кметове, представители на общинските администрации на общините областни центрове, общинските съвети, областните администрации, местни обществени посредници, представители на неправителствения сектор, бизнеса, академичната общност и медии.

29 ноември 2023

Кръгли маси за верифициране на предварителните резултати от изследването на Индекса на местната система за почтеност за 2023 г.

Асоциация „Прозрачност без граници“ проведе три кръгли маси в Перник, Велико Търново и Стара Загора за верифициране на предварителните резултати от изследването Индекс на местната система за почтеност за 2023 г.

Като допълнение на „Индекса на местната система за почтеност“ екипът на Асоциация „Прозрачност без граници“ е изготвил и Карта на инвестиционния климат в общините.

Как добрият антикорупционен капацитет на една община помага за повече инвестиции и за по-добър стандарт на живот? Изследването не веднъж е показало, че общини, в които няма добър бизнес климат, страдат от липсата на инвестиции.

Инвестициите, които имат голям потенциал за въздействие върху развитието, често са в бизнес среда, силно засегната от корупция и други форми на проблеми с почтеността.

Тези проблеми представляват огромни предизвикателства зa инвеститорите, но също така и възможност за подкрепа на положителна промяна. Лошото управление може да причини вреди както на общностите, засегнати от инвестициите, така и в много случаи на публичните финансиращи лица.

По време на кръглите маси, екипът на Асоциация „Прозрачност без граници“ представи „Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията“ в Република България 2021-2027 г., пътната карта и сроковете за нейното изпълнението. Екипът на Асоциацията отново напомни, че органите на местната власт са основен участник в изготвянето на механизъм за мониторинг за управление на корупционния риск и доброто управление.

Резултатите от изследването за 2023 г. ще бъдат представени на 12 декември 2023 г. в гр. София.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

16 ноември 2023

Асоциация „Прозрачност без граници“ готви сборник с добри практики за местно управление

Кръгла маса за верифициране на предварителните резултати от изследването на Индекса на местната система за почтеност за 2023 г.
Сборник с добри практики на местната власт в България ще разпространи Асоциация „Прозрачност без граници“. Това стана ясно по време на кръгла маса по проект „Индекс на местната система за почтеност – устойчиво бизнес развитие“, организирана във Велико Търново.

Дискусията е част от проекта Индекс на местната система за почтеност – устойчиво бизнес развитие“ – ежегодно изследване на антикорупционния капацитет, роля и значение на институции и сектори от обществения, политическия и икономическия живот във всички 27 общини, които са областни центрове. Той включва: общински съвет, кмет, общинска администрация, политически партии, бизнес, медии, гражданско общество, общинско здравеопазване.

Преди финалната оценка екипът провежда серия от срещи с местните власти, медии, структури на гражданското общество и бизнеса, за да верифицира предварителните данни от изследването „Индекс на местната система за почтеност“ за 2023 г.

В кръглата маса във Велико Търново участваха членове на Областния обществен съвет за противодействие на корупцията, чийто председател е областният управител Ивайло Здравков и представители на общините Велико Търново, Варна, Враца, Габрово, Добрич, Ловеч, Плевен, Разград, Русе, Търговище, Шумен и Силистра.

Пред участниците в дискусията изпълнителният директор на Асоциация „Прозрачност без граници“ Калин Славов представи Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2021-2027 г. За пътната карта и сроковете за изпълнението й говори Кремена Чорбанова, а Ваня Нушева предостави предварителни данни от проучването на институции и сектори в Местната система за почтеност: Общински съвет, кмет, общинска администрация и др.

Окончателната класация в „Индекса на местната система за почтеност“ за 2023 г. ще бъде оповестена на специална церемония на 12-и декември в гр. София.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

1 2 3 4 21 22 23