Методология 2023 изменена/допълнена

ИНДЕКС НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНСТ В БЪЛГАРИЯ: КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА

Индексът на местната система за почтеност в България (ИМСП) е сравнително изследване на Асоциация „Прозрачност без граници“, което има за цел да представи комплексна оценка за съществуващите институции на местната власт, сектори и социални актьори, които могат ефективно да съдействат за изграждане и устойчиво функциониране на местната общност в условия на почтена и предвидима местна политика и привлекателна икономическа среда за осъществяване на бизнес.

Той се основава на модела на международната антикорупционна организация Transparency International Националната система за почтеност. В неговата основа стои разбирането, че при осъществяването на политики за модернизация, добро управление и противодействие на корупцията е необходимо да се приложи  подход, който интегрира усилията на всички ключови институции, сектори и социални актьори (стълбове) – законодателна власт, изпълнителна власт, съдебна власт, публична администрация, правоналагащи институции, политически партии, изборна администрация, омбудсман, Сметна палата, антикорупционни агенции, медии, гражданско общество, бизнес. Когато функционират в синхрон с водещите стандарти за прозрачност и отчетност, те образуват стабилна система за почтеност, която е ефективна в превенцията и противодействието на корупцията.

Проведеното от Асоциация „Прозрачност без граници“ през 2011 г. изследване „Национална система за почтеност“ създаде инструментариум за качествена оценка на системите за почтено публично управление на национално ниво, но по силата на своята методология не включва изследване на ниво местно самоуправление и местна власт в България. В същото време, дългогодишният опит на българския клон на Transparency International за работа с различни структури в регионите и местните общности показва наличието на системни диспропорции в разбирането за смисъла и оценката на необходимите усилия за създаване на местна публична среда, нетолерантна към корупция.

Провежданите в страната повече от две десетилетия процеси на децентрализация предоставиха на местните власти редица правомощия по въпроси, които са от първостепенно значение за гражданите и за устойчивото развитие на държавата. Паралелно с това, на национално ниво бяха създадени редица независими държавни органи с конкретни правомощия както в сферата на контрола, така и по отношение на защита основните права на гражданите. Реформите, осъществени в рамките и на съдебната власт, също имат пряко отражение върху функционирането на публичните власти в местните общности.

Тези обстоятелства мотивираха Асоциация „Прозрачност без граници“ да насочи своето внимание към разработване на адаптиран инструментариум за оценка на капацитета, ролята и управлението на основните субекти на местно ниво. В резултат на това през 2015 година беше разработен модел на Местна система за почтеност и Индекс на местната система за почтеност, който поставя фокуса на изследване и оценка върху 9 ключови институции, сектори и социални актьори, ангажирани с доброто управление и противодействието на корупцията – общински съвет, кмет, общинска администрация, районни съдилища, полиция, политически партии, бизнес, медии и структури на гражданското общество. От техните действия и роля в най-пряка степен зависи бизнес климатът и възможностите за устойчиво развитие на местните общности.

През 2021 година към тези своеобразни стълбове на местната система беше прибавен и още един – общинското здравеопазване, което се оказа особено критичен компонент в контекста на усилията за опазване на здравето и живота на хората от световната пандемия, предизвикана от Covid-19.

Настоящият документ има за цел да очертае основните компоненти на методологията за съставяне на Индекса на Местната система за почтеност. В своята първа част той предлага обща картина на правната рамка, върху която се основава местното самоуправление в България. Във втората си част обосновава избора на основни съставни показатели на Индекса и параметри за оценка на изследваните структури.

Изследването за 2023 година включва 10 институции и сектора от обществено-икономическия живот, които да са изследвани през призмата на трите измерения – капацитет, роля и управление, които са оценени чрез 177 показатели. Тези показатели отразяват специфични функции на изследвания сектор, които зависят от законодателната регламентация и актуалността на изследвания показател. Методологията на изследването, проведено през 2023 г., е актуализирана така, че да отразява нови изисквания на антикорупционното законодателство относно защитата на лицата, сигнализиращи за нередности и корупция в управлението, практическите действия на институциите и на обществени структури в тази насока, действия на обществени структури във връзка с почтеността и прозрачността на местните избори (относими към партии, медии и бизнес), както и нови методи за получаване на информация относно управлението на структурите в общинското здравеопазване.

2023