Анализи

Каталог на добрите практики в Местната система за почтеност в България

През месец март 2016 година Асоциация „Прозрачност без граници“ публикува Каталог на добрите практики в Местната система за почтеност.

 

Изследването преследва амбициозната задача да обобщи десетките примери на добри практики и инициативи, разработени и прилагани от институциите и структурите на местно ниво – общински съвет, кмет, общинска администрация, съдилища, органи на реда политически партии, медии, бизнес и граждански организации в 27-те общини-областни центрове в България.

 

 

В него намират място примери както от столицата и големите градове на страната като Пловдив, Бургас, Стара Загора, така и инициативи и идеи от по-малки общини като Търговище, Смолян, Габрово и много други. Тези примери са свидетелство за потенциала, който притежават местните общности в България. Целта на каталога е чрез разпространението на добри практики да насърчи развитието на регистрирания потенциал и да стимулира обмена на идеи между българските градове и региони.

 

Представените добри практики и инициативи на местните власти са идентифицирани в рамките на изследването „Индекс на Местната система за почтеност“, което Асоциация „Прозрачност без граници“ провежда от началото на 2015 година. Включените в каталога примери са установени в рамките на изследван период от две години – 2014-2015 г.

 

Инициативата за оценка на Местната система за почтеност е продължение на работата на Асоциация „Прозрачност без граници“ по анализ и оценка на системите за почтеност на национално и местно ниво в България. Понятието „система за почтеност“ е разработено от Transparency International като част от цялостен подход за противодействие на корупцията. В основата на подхода за създаване на система за почтеност стои убеждението, че към всички въпроси, стоящи на дневен ред в областта на управлението – развитие на капацитета, стремеж към постигане на резултати, участие на обществеността и стимулиране на институционална почтеност – следва да се приложи интегриран подход.

 

България систематично заема последното място в Европейския съюз според Индекса за възприятие на корупцията, изготвян ежегодно от Transparency International, а институциите в страната страдат от ниско доверие на гражданите. Решението на този проблем не е еднозначно, а е свързано с активното и комплексно взаимодействие на различните участници в политическия процес, гражданското общество, бизнеса, медиите. В този контекст оценката на добрите практики, инициативи и идеи на местно ниво е важен инструмент по пътя на решението на тези предизвикателства.

 

Каталогът е структуриран тематично и следва логиката на изследването „Индекс на Местната система за почтеност“. За улеснение на читателите идентифицираните положителни примери на инициативи, политики и практики на добро управление по всяко от тези три измерения – капацитет, роля, управление – са обособени в каре.

 

Надяваме се този каталог да бъде стимул за все по-активен и ползотворен диалог между местните общности в България, както и за обмен на идеи и позитивни примери, които ще допринесат за по-прозрачно, отчетно и отговорно местно самоуправление в българските общини.

Пълния текст на Каталога на добрите практики можете да изтеглите тук.

 

1 2