Индекс 2022
За всички стълбове
2022, ОБЩИНА Ямбол
3.35
1 2 3 4 5 2.79 Общинскисъвет 4.25 Кмет 3.71 Общинскаадминистрация 3.52 Политическипартии 3.94 Съдилища 3.54 Полиция 3.63 Бизнес 2.67 Медии 3.26 Гражданскообщество 2.22 Общинскоздравеопазване

Община Ямбол получава обобщена оценка 3,25 т., с което заема 7-мо място в общата класация на общините, включени в Индекса на местната система за почтеност за 2022 година. От институциите на местната власт и местното самоуправление най-висока оценка получава кметът (с индекс 4,25 т.), следван от общинската администрация (3,71 т.) и Общинския съвет (2,79 т.). Структурите на съдилищата получават по-висока обобщена оценка (3,94 т.), което е резултат от наличието на адекватни ресурси и изпълнение на националните стандарти за публичност и отчетност. Местните полицейски структури имат индекс 3,54 т., като при неговото формиране по-съществен позитивен принос имат показателите относно ефективността на разследванията (нисък дял на върнати досъдебни производства поради допуснати процесуални нарушения) и разкрити корупционни престъпления с подкуп, докато по-ниски оценки имат показателите за прозрачност и отчетност относно тяхната работа.
 
Кметът е предложил управленска програма за развитието на общината, включваща мерки за добро управление, като полага адекватни усилия за подобряване на средата за осъществяване на бизнес и за насърчаване на инвестициите в региона. Кметът и екипът се придържат към изискванията за отчетност и използват механизмите за контрол върху доставчиците на публични услуги, свързани с изпълнение на договори по проекти на общината, включително и чрез обществени поръчки. Контролните звена на общината извършват проверки въз основа на предварително разработен план и ясни критерии. Местният бизнес е консултиран периодично при приемане на нови регулации или изменение на съществуващи правила относно икономическата дейност. Определени дефицити се установяват по отношение на прозрачността на кметския екип, прозрачността относно приключили проекти на общината и при осъществяването на политика за развитие на експертния капацитет на отделните структури на общинската администрация.
 
Общинската администрация получава оценка 3,71 т., която е резултат от сравнително балансирани оценки по трите измерения – капацитет, роля и управление. Администрацията предлага добро качество на административните услуги; установява се определен напредък и при разширяване обхвата на предоставяните електронни услуги. Администрацията изпълнява функциите си за осигуряване на достъп до информация (обсъждани документи, регистри, отчети относно разпореждането с общински имоти, регистри на общинските предприятия и отчети за тяхната дейност), като за удобство на ползвателите структурира информацията в секции, предназначени за различните типове потребители. Изградена е и система за обратна връзка с гражданите; публикува отчети от анкетите с гражданите относно работата на общинската администрация. Въпреки че няма специализирано звено, ангажирано с инвестиционния процес, има редица документи (планове, отчети и обсъждания в Общинския съвет) е видно, че структурите в общината осъществяват дейност за насърчаване на инвестициите (инвестиционна дестинация Ямбол – Сливен – Тунджа.
 
Индексът на Общинския съвет е 2,79 т. – най-нисък в сравнение с останалите изследвани институции, като той е от по-високо оценени показатели в измерението „роля“ и по-ниски стойности на всички показатели от измеренията „капацитет“ и „управление“. Общинските съветници изпълняват адекватно една от основните си роли – да осъществяват надзор върху местната изпълнителна власт, включително и чрез използване на инструмента на питането. Като цяло, те поддържат и връзка с избирателите си, като организират приемни и провеждат периодични срещи с гражданите. Във връзка с консултативния процес обаче се установяват недостатъчно добре изградени механизми за включване на гражданите и на бизнеса при формулиране на политики от местно значение и при обсъждане на промени в нормативната база. В публичното пространство има данни, които поставят под въпрос способността на общинските съветници да устояват на лобистко въздействие. Общинските съветници неглижират принципите за прозрачност, отчетност и придържане към етични стандарти в своята работа, както и в работата на постоянните комисии на ОбС.
 
Местните структури на политическите партии получават обобщена оценка на индекса 3,52 т. Партиите получават по-високи стойности по показателите, измерващи техните капацитет и роля в обществото, отколкото по показателите за управление. Бюджетът на повечето партии се формира основно от централа, като се установява недостатъчна информираност на членовете на някои партии относно начина на финансиране. Местните структури на партиите имат определяща роля при номинирането на кандидатите за изборни позиции. Партиите проявяват отзивчивост към редица граждански искания и дават редица примери за включване в инициативи на гражданското общество. По темата за доброто управление и противодействието на корупцията се установява, че партиите са включили  антикорупционната тема в предизборните си програми, но само част от тях имат конкретни предложения за борба с корупцията. Представените в местния парламент партии декларират, че са подкрепили някои конкретни антикорупционни мерки, включително и приемането на Етичния кодекс.  През последната година, обаче, няма такива доказателства, а приетият Етичен кодекс не е публично достъпен.
 
Индексът на местния бизнес е 3,63 т. Той е резултат от сравнително активния подход на местните фирми и бизнес асоциации да отстояват своите позиции и от средата за осъществяване на бизнес, създавана от институциите на местната власт. Представителите на местния бизнес не са обект на злоупотреба с власт от страна на органите на местното самоуправление и контролните органи. Местните власти прилагат основни елементи на политика за облекчаване на условията за стартиране и осъществяване на бизнес, както и за инвестиции в района. Що се отнася до ролята на местния бизнес в общността, има примери за подкрепа на инициативи на гражданското общество и на администрацията, насочени преди всичко към предоставянето на електронни услуги, намаляване на административната тежест, Обучение по новости в правната рамка отворено и за външни участници и мониторинг на обществени поръчки.
 
Местните медии имат обобщена оценка на индекса от 2,67 т. На местно ниво съществува многообразие от медийни източници (като тип, идеология, собственост), но те не отразяват повечето значими политически и обществени гледни точки, а някои важни теми и аспекти остават трайно извън фокуса на медиите. Част от медиите са силно зависими от влиянието на местни политически субекти, като тенденцията през последните години и към засилване на тази зависимост. Повечето медии не разполагат с достатъчно финансови ресурси, за да информират пълноценно аудиторията, което в някои случаи налага компромиси с качеството на материалите. През последните години няма случаи на уволнения на журналисти поради несъгласия с редакционната политика на редактора/собственика на медията, като наред с това следва да се отбележи възприятието за автоцензура. През последната една година има единични случаи на сплашване на журналисти във връзка с тяхната работа по критични материали относно управлението в общината. Достъпът до източници на информация относно местните институции формално е свободен, но се използват процедурни техники за отказ или отлагане на информация, а договорите за информационно обслужване водят до финансова зависимост и до накърняване на обективността и пълнотата на публикуваната информация.
 
Индексът на структурите на гражданските организации е 3,26 т. Водещите местни неправителствени организации мобилизират необходимите им експерти, сътрудници и доброволци, което им позволява да изпълнят своите проекти; за останалите организации това е трудно постижима цел. Не съществуват специално създадени общински фондове за финансиране на обществено значими дейности. Периодично се организират дарителски кампании за различни инициативи с обществено значение: за лечение на болни деца; за подпомагане на даровити деца; за развитие на спорта и за подкрепа на читалищата. Съществуват редица примери за предоставяне на дарения от страна на бизнеса, като те са насочени в подкрепа на инициативи в различни обществени сфери: благотворителност, социални дейности, спорт, култура, младежки дейности и др. Местните неправителствени организации получават съществена и безкористна подкрепа от медиите. Тяхната дейност се отразява широко от медиите и те винаги се отзовават при покана за отразяване на определени събития. Самите медии рядко се включват активно в инициативи на местните НПО.  Общата външна среда за работа на местните организации е благоприятна, но е твърде инертна и липсват впечатляващи инициативи. Случаите на търсене на отчетност от местните власти са редки, но въпреки това има изключения за търсене на отговорност за решения на местните власти и за разкрития за нередности в управлението.
 
Общинско здравеопазване получава обща оценка от 2,22 т. Общината няма ясни ангажименти за извършване на капиталови разходи в болницата, която е със смесено акционерно държавно и общинско участие. Апаратурата е в сравнително добро състояние, но се нуждае от постоянно обновяване. В единични случаи общината отпуска частично отпускани средства за планови ремонти на отделни кабинети или отделения. Местните лечебни заведения имат сравнително добра обезпеченост със специалисти, но техния брой не е достатъчен и в някои направления има все повече открояващи се дефицити. Здравните заведения в община Ямбол все още не разполагат с необходимия брой медицински специалисти, като по-чувствителен е недостигът на млади кадри. За много от местните здравни специалисти не е осигурено адекватно ниво на заплащане, което да ги мотивира да продължат да работят в общинските структури за здравеопазване. Темата за антикорупционните мерки не стои на вниманието на ръководствата на здравните заведения; няма примери за собствени антикорупционни политики, предприети от общинските лечебни заведения, или за подкрепа на такива от неправителствени организации или от местните власти. Общинските структури в сферата на здравеопазването осигуряват частично публично достъпна информация относно финансовите аспекти от дейността си (цени, условия по процедури за избор на доставчици на лекарства и медицински материали, но на сайта на лечебното заведение не се публикува информация за годишните отчети на дейността им.